Novinky

Veřejná zakázka na výpočetní techniku

18.09.2020

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na nákup výpočetní techniky, zadávací dokumentace je k dispozici v sekci Úřední deska.

číst dále

Ředitelské volno 2. 10. 2020

16.09.2020

V souladu s § 24 odst. 2 Zákona  č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašujeme z důvodu přípravy krajských a senátních voleb dne 2. 10. 2020 ředitelské volno. Školní jídelna nebude v provozu. Školní družina bude k dispozici pro přihlášené žáky 1. stupně od 6.30 do 17.00 hod.

číst dále

Od 10. 9. 2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.

09.09.2020

Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce a veškerou veřejnost o dodržování nařízení vlády ohledně používání roušky ve vnitřních prostorách budov.

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

31.08.2020

Vážení mladí přátelé, v rámci Evropského týdne mobility vás odbor dopravy Magistrátu města Brna zve na dopravní hřiště.Žáci 1. - 6. tříd ZŠVíce informací v letáku.

číst dále

Připravujeme podrobné informace k prvnímu školnímu dni

21.08.2020

Naší snahou je, aby ani letos první školní den neztratil nic na své slavnostní atmosféře, a to navzdory podmínkám, které nás při otevření školy a jejím provozu budou omezovat. Navíc, jak víme, přicházejí nečekané změny již schválených pokynů. Proto vše pečlivě zvážíme a seznámíme vás podrobněji s pokyny pro první školní den během příštího týdne, nejdříve od 26. 8. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

číst dále

Informace před začátkem nového školního roku

17.08.2020

Výuka začíná 1. 9. 2020 v 8.00 hodin, budovu otevíráme v 7.40, prvňáčci budou mít jednu vyučovací hodinu (bez aktovek:-), žáci vyšších ročníku dvě hodiny. Nabízíme možnost pobytu ve školní družině od 26. 8. do 31. 8. 2020 v časovém  rozmezí  8.00 až 15.00 hodin (bez oběda). Seznam žáků 1. ročníků rozdělených do tříd můžete zhlédnout ve vestibulu školy u vrátnice od 27. 8. v dopoledních hodinách. Připravit vhodné školní pomůcky můžete dle Seznamu školních pomůcek, který máme na www.zsslovanak.cz v sekci  Pro žáky.

číst dále

Informace k přihlašování obědů

17.08.2020

Termíny pro osobní přihlášení žáků na obědy v novém školním roce: 26.8.     10.00-13.00      27.8.     8.00-12.0028.8.     8.00-12.0031.8.     8.00-13.00 Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování. Po úhradě jednorázové zálohy obdrží čip k odběru stravy po celou školní docházku. Po ukončení docházky se čip vrátí oproti zpět vyplacené záloze. Při ztrátě či zničení musí strávník uhradit čip nový. Další informace o možnostech platby, způsobu objednánání a provozu jídelny najdete v Řádu školní jídelny v sekci Jídelna na www.zsslovanak.cz.  Telefon školní jídelny: 549 249 925, 605 060 067 (v době provozu školy, 7.30-14.00 hod.)

číst dále

Prázdniny spějí k poslední čtvrtině, a tak škola o sobě začne dávat vědět.

13.08.2020

Brzy na našem webu najdete informace důležité pro začátek školního roku.Co se děje v budově přes prázdniny? Nahlédněte na našem FB.Ať se vám zbytek prázdnin vydaří!

číst dále

Úřední dny ve škole o prázdninách budou každou středu od 9 do 12 hodin.

01.07.2020

číst dále

Podrobnější pokyny k poslednímu školnímu dni 30. 6.

25.06.2020

které se pro žáky jednotlivých stupňů mírně liší, najdete pro žáky 1. stupně v mailu a pro žáky 2. stupně v informačním systému. 

číst dále

Provoz školní družiny

23.06.2020

Školní družina bude v provozu od 26.8.-31.8. 2020 v časovém rozmezí 8.00-15.00 hod.Přejeme pěkné prožití letních prázdnin, kolektiv ŠD.

číst dále

Jak zakončíme s žáky školní rok?

18.06.2020

Ministerstva školství a zdravotnictví dále uvolnila epidemiologická opatření, z čehož vyplývá, že bude možné i na naší škole vydat dne 30.6. vysvědčení všem žákům - i těm, kteří se dosud nezúčastnili školních aktivit 1. či 2. stupně. Podmínkou bude absence příznaků respiračních nemocí a vyplněné Čestné prohlášení, ale jen tehdy, pokud se setkáme s žákem poprvé.O přesné organizaci posledního školního dne vás budeme co nejdříve informovat. Vyzvednutí vysvědčení bude dále možné i během letních prázdnin, a to vždy ve středu v době úředních hodin.

číst dále

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

17.06.2020

Schůzka proběhla dne 15. 6. 2020. Zápis ze schůzky:INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD SCHŮZKA  DNE 15. 6. 2020 OBSAH SCHŮZKY: 1. Přivítání2. Seznámení s organizací prvního týdne šk. roku 2020/20213. Informace o školní družině4. Informace o školní zralosti žáků  prvních tříd5. Přehled pomůcek a učebnic pro žáky prvních třid6. Dotazy7. Závěr1.  PŘIVÍTÁNÍ, PŘEDSTAVENÍ UČITELŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD2.  ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠK.ROKU 2020/21    • Školní rok začíná v úterý 1.září 2020    • Budou otevřeny 4  první třídy      • Seznamy a rozdělení žáků do tříd budou vyvěšeny od 27. srpna v budově školy    • Učebny a šatny pro žáky prvních tříd se nachází v přízemí školy    • Vyučování začíná v 8 hodin (příchod do školy 15min  před začátkem vyučování)    • Konec vyučování dle týdenního rozvrhu (4 vyučovací hodiny – konec vyučování 11:35 hod, 5 vyuč. hodin – konec vyučování 12:35hod)    • Anglický jazyk je vyučován 2 hod týdně    • Absenci žáků omlouvejte písemně do žákovské knížky, případně telefonicky  (541 211 758) (www.zsslovanak.cz) – nejlépe do druhého dne     • Písemně do žákovské knížky omlouvejte také, když nebude vaše dítě cvičit v Tv (nachlazení, indispozice…)    • Školní družina se nachází v suterénu (paní vychovatelky si pro děti přijdou po vyučování ke třídě)    • Děti, které nenavštěvují školní družinu a obědvají ve školní jídelně, odvádí na oběd třídní učitel    • Děti se po příchodu do školy přezouvají v šatně, při odchodu ze školy musí zůstat  šatná prázdná (odpoledne je využívána školní družinou)    • Každý den je velmi vhodný podpis ZZ ve všech sešitech, deníčku, ŽK a také u domácích úkolů z důvodu zpětné vazby.    • Konzultační hodiny třídy (třídní učitelka oznámí v září) - slouží ke konzultaci, případně k zadávání probíraného učiva v době nemoci žáka nebo jeho nepřítomnosti ve škole.    • Výuku hry na flétnu – učí p. uč. Kovářová (externistka),  učebna č.4,  přihlášky děti odevzdají v září tř. učitelce    • Logopedická prevence pod vedením spec. pedagoga bude probíhat vždy po skončení dopoledního vyučování, bližší informace dostanete na začátku šk.roku    • U DĚTÍ S NESPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ BY MĚLA PROBÍHAT INTENZIVNÍ LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA JIŽ PŘED VSTUPEM DO  1.TŘÍDY.    • Hodiny individuální péče – dvakrát týdně (vždy po skončení dopoledního vyučování), navštěvují žáci dle výběru učitele (nejčastěji děti po nemoci…)    • První školní den (1. 9. 2020) – jedna vyučovací hodina (uvítání dětí), bez aktovek    • Druhý den – dvě vyučovací hodiny, aktovky s sebou     • Ostatní podrobnosti oznámíme na první třídní schůzce ( 7. 9. 2020 ) a dále pak písemně do deníčku, který od nás děti dostanou3.  STRUČNÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ    • Provoz ŠD od 6.30 - 17.00 hod.  již od 1. září 2020    • Mezi 14.00 - 15.00 hod. není možné děti vyzvedávat ( vycházka, kroužky  pořádané ŠD, popřípadě další akce)    • Nabídka kroužků proběhne  prostřednictvím deníčků v první polovině září    • Družina pořádá různé kulturní akce, výlety, besídky atd.    • 1.9. 2020 proběhne informační schůzka školní družiny, kde budou rodiče podrobněji o všem informováni.4.  ŠKOLNÍ ZRALOST U DĚTÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKYVstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze                                   • zaváže si tkaničky bot, oblékne si čepici, rukavice    • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)    • zvládá samostatně osobní hygienu (používá vhodně kapesník)    • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování    • zvládá odloučení od rodičů    • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)    • je si vědomé zodpovědnosti za své chování    • dodržuje dohodnutá pravidla Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti    • vyslovuje správně všechny hlásky     • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí    • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno    • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla    • spolupracuje ve skupiněDítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci    • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)    • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím    • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)    • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)    • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)    • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy    • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky    • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů    • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)    • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech    • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)    • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)    • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit    • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)    • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)    • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je    • postupuje podle pokynů    • pracuje samostatněDítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině    • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)    • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny    • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit    • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)   Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě    • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)    • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat    • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí a na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)    • zná faktory poškozující zdraví (kouření)    • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí5.  POMŮCKY PRO ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍDNa schůzce byla provedena ukázka vhodných pomůcek pro žáky prvních tříd. Základní seznam pomůcek:aktovka na záda přezůvky – ne s černou podrážkoupytlík na přezůvky2  průhledné obaly na deníček a průhledné obaly na sešityvelká folie A4zásobník na písmenka a slabikyzásobník na číslice a tečkypastelky plnící pera zatím nekupovat2 tužky č. 2plastelínanůžky (pro leváky - nůžky pro leváky)lepidlo v tyčincestírací tabulka, stírací fixy, hadřík v podepsaném obalukelímek na vodu do Vvigelit na lavici do výtvarné výchovyvodové barvy a temperyplochý i kulatý štětec, tenký i tlustýtušbarevné papírycvičební úbor a cvičkyšvihadlotenisový míčeklátkový ubrousek na stolováníDoporučujeme vše podepsat.6., 7. DOTAZY, ZÁVĚRV případě potřeby dalších informací:                                                   gerzova@zsslovanak.cz

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

16.06.2020

číst dále

Rozdílové zkoušky 10. 6. 2020: Nezapomeňte vzít s sebou vyplněné Čestné prohlášení!

09.06.2020

Vážení rodiče,připomínáme vám důležitou povinnost vybavit dítě pro účast na zítřejších rozdílových zkouškách vyplněným formulářem Čestné prohlášení…, s datem 10. 6. 2020 a podpisem zákonného zástupce.Formulář můžete stáhnout na odkazu níže. Lze jej vyplnit i příchodu na vrátnici naší školy. Bez něj nelze dítě do budovy školy přijmout.Děkujeme za pochopení!https://www.zsslovanak.cz/web/docs/priloha_cestne_prohlaseni_2.pdf   

číst dále

Od pondělí 8. 6. se budeme setkávat s žáky 2. stupně

05.06.2020

Věříme, že všechny potřebné informace jste získali z našeho webu a posléze od třídních učitelů svých dětí. Od pondělí se tedy těšíme s přihlášenými  žáky druhého stupně naviděnou! Prosíme, nezapomeňte: dodržet přesně čas nástupu, tedy 8.30 nebo 11 hod.vybavit dítě vyplněným Čestným prohlášením s aktuálním datem a rouškami.

číst dále

Informace pro rozdílové zkoušky žáků do tříd s rozšířenou výukou jazyků: 10. 6. 2020 od 9.00 hod.

03.06.2020

Sraz přihlášených žáků: v 8.50 před budovou školy, žáci budou určenými vyučujícími odvedeni do jednotlivých tříd (max. počet žáků ve skupině – 15), rodiče z hygienických důvodů mají zakázaný vstup do budovy školy. Po celou dobu rozdílových zkoušek je třeba dodržovat známé hygienické podmínky dané MŠMT a dbát pokynů vyučujících. Nezapomeňte: roušku, psací potřeby, svačinu Průběh zkoušky: písemný test z anglického jazyka Přestávka písemný test z matematiky Přestávka písemný test z českého jazyka Přestávka krátký ústní pohovor s vyučujícím anglického jazyka + nahlášení vyučujícímu Aj druhý cizí jazyk, který si zvolí v případě přijetí (německý, francouzský, ruský) Ukončení: po ústním pohovoru odchází žák z budovy, rodiče mohou vyzvednout dítě před školou (předpoklad kolem 12 hodiny) Výsledky: V pátek 12. 6. od 9 hodin bude k dispozici pořadí (volejte na telefon 541 211 758, zástupkyni ředitele pro 2. stupeň PaedDr. Eva Krochmalná). Počet žáků, které můžeme přijmout, závisí na počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia, tyto výsledky by měly být známy do týdne po přijímacím řízení.

číst dále

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

01.06.2020

se bude konat v pondělí 15. 6. 2020 v 16:30 hod., a to v tělocvičně naší školy. Vchod je z ulice Bulharské, tedy z pravé boční strany budovy, nikoli ze Slovanského náměstí. Těšíme se na Vás :-)

číst dále

Den otevřených dveří být sice nemůže, ale...

27.05.2020

Milí rodiče, především budoucích prvňáčků, ale i všichni, kdo máte rádi naši školu,protože se kvůli mimořádnému stavu již neuskuteční  „Den otevřených dveří“, zveme vás k nahlédnutí do života naší školy prostřednictvím školní kroniky, která je každý měsíc uveřejňována na webu školy v sekci „Naše škola“ – „Školní kronika“. Dozvíte se mnohé zajímavosti, slovem i obrazem. Přejeme příjemné čtení.

číst dále

Ministr informoval o možnosti návratu do škol pro žáky 2. stupně

26.05.2020

V tuto chvíli teprve čekáme na legislativní pokyny a zpřesnění, jakmile budeme moci, budeme vás informovat.

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

24.05.2020

Vážení mladí přátelé, v rámci akce „zahájení cyklistické sezony v Brně“ vás zveme na dopravní hřiště.

číst dále

V pondělí 25. 5. začínáme s aktivitami pro děti z 1. stupně

22.05.2020

Milí rodiče žáků 1. stupně,v pondělí se s mnohými z Vašich dětí sejdeme. Po dlouhé době a za mimořádných podmínek, které jsou pro nás společně velmi omezující. Bylo a je velmi obtížné vše připravit a všechny uspokojit. Chci Vás poprosit o trpělivost a trochu zdravého nadhledu, věřte, že uděláme vše, co bude v našich silách, aby situace byla jednak bezpečná, jednak pro děti příjemná. Pokud něco v prvních fázích bude potřeba upravit, budeme Vás operativně informovat. Nejvíce je nám líto, že nemůžeme za současných okolností poskytnout všem dětem i z dopoledních skupin teplý oběd. Pokud se stane, že ze strany státu dojde ke zmírnění opatření, budeme reagovat okamžitě a co nejvstřícněji.Na našem FB profilu najdete i odkaz na velmi pěkný text, který nepostrádá onen nadhled a i trochu humoru, mohl by nám všem mohl pomoci se na příští týden "naladit".Přeji vše dobré.D. Jalový

číst dále

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

19.05.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 1.- 5. ročníků, do 18. 5. 2020 jste měli možnost přihlásit své dítě do školních skupin s dnem zahájení od 25. 5. 2020. Počínaje dneškem již přihlášení není možné. Z důvodu vysokého počtu přihlášených dětí a vzhledem k přísným hygienickým nařízením jsme schopni zajistit oběd ve školní jídelně pouze pro ty děti, jež jsou přihlášeny do dopoledního i  odpoledního bloku. Oběd těmto dětem je třeba přihlásit do čtvrtku 21. 5. 2020 do 12 hodin. Děti, které budou navštěvovat pouze dopolední blok, ke stravování nepřihlašujte. Pokud jste tak již učinili, prosíme, odhlaste je ze stravování. Děkujeme za pochopení. V Brně 19. 5. 2020                                                                                                         Mgr. David Jalový, ředitel Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.  

číst dále

Základní informace k organizaci letošních přijímacích zkoušek na středních školách

18.05.2020

najdete i na našem webu, v sekci Pro rodiče.

číst dále

Termín rozdílových zkoušek do 6. ročníku

11.05.2020

pro třídy s rozšířenou výukou jazyků jsme stanovili na 10. 6. 2020 v 9 hod. Podrobnější informace vám ještě sdělíme.

číst dále

V pondělí 11.5. zahajují činnost studijní skupiny 9. ročníku

08.05.2020

Podrobné info k zahájení najdou rodiče v inf. systému. Škola byla 7. 5. dezinfikována odbornou firmou.

číst dále

Další informace ke studijním skupinám žáků 9. ročníku

06.05.2020

Vážení rodiče žáků  9. ročníků, vzhledem k dotazům některých z vás upřesňujeme: Podmínky práce ve studijních skupinách je nutné  brát jako celek, tedy po přihlášení Vašeho dítěte do studijní skupiny přijímáte podmínky, které jsou dány manuálem MŠMT a s tím souvisejícími našimi organizačními možnostmi, a to včetně rozsahu práce a časového rozsahu. Prosíme o vaše vyjádření k účasti dítěte do 7. 5., nejlépe do 8 hod. ranní. Na základě počtu žáků Vás prostřednictvím webu a IS budeme informovat o podrobnostech pondělního zahájení činnosti studijních skupin. Organizace studijních skupin je velmi omezená striktními předpisy. Činnost skupin bude denní a neměnná. Od 11. 5. 2020 již není se možné do skupiny přihlásit. Odhlásit se je možné vždy. Omlouvání absence bude evidováno a probíhá stejně jako za normálních podmínek. Nárok na oběd  vzniká až po absolvování programu skupiny, a to za přesně vymezených organizačních podmínek, z důvodu dodržení hygienických předpisů. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Informace o studijních skupinách pro žáky 9. ročníku

04.05.2020

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, od 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky, a to dle usnesení vlády č. 491 z 30. dubna 2020. Jak budeme postupovat na naší škole: Jak se rozhodnout o účasti ve studijní skupině? Doporučujeme si pro správné rozhodnutí velmi pečlivě přečíst text „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný MŠMT, kterým se budeme řídit. Bude umístěn na www.zsslovanak.cz, kde vytvoříme sekci „Studijní skupiny 9. roč.“ . V ní budou dokumenty k tomuto tématu. Rovněž je dostupný na msmt.cz . Jaká bude činnost těchto studijních skupin? Náplní setkání bude společná příprava žáků v předmětech M, Č,  Aj. V jakém časovém rozsahu? Denně přibližně od 9-9.30 hod. do 12.15-12.45 hod. podle zařazení do příslušné skupiny. Tuto informaci vám ještě upřesníme, včetně pokynů, kam a kdy se má žák dostavit. Bude zajištěno stravování v naší školní jídelně? Ano, jedno teplé jídlo, a to minimálně do 22. 5. 2020. Dále se ale bude situace vyvíjet od počtu žáků 1. stupně, kteří se přihlásí od 25. 5. 2020 k pobytu ve škole, (jde o to, abychom byli schopni dodržet náročná hygienická a prostorová opatření). Zájemci o oběd – žáci 9. ročníku – pokud budou navštěvovat studijní skupinu, si mohou přihlásit obědy u paní Klocové telefonicky na 605 060 067 denně do 7. 5. 2020 od 8 do 12 hodin, nebo mailem na klocova@zsslovanak.cz. Zde obdržíte i odpovědi na případné dotazy ke stravování. Jak žáka přihlásit do studijní skupiny? Prosíme, abyste do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8 hodin ranních vše zvážili a v kladném případě poslali na mail třídního učitele příslušné třídy (příjmení@zsslovanak.cz) informaci: „Závazně přihlašuji (jméno žáka) k účasti ve studijní skupině od 11. 5. 2020“. Zároveň pošlete v příloze i vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, bude k dispozici v sekci uvedené výše. Rovněž je dostupný v závěru textu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“  na msmt.cz . Pozor: Podle tohoto dokumentu MŠMT nebude po 7. 5. 2020 již přihlášení do studijních skupin možné. Za jakých okolností nelze žáka přihlásit? Pokud škola neobdrží vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ mailem, nebo nejpozději v pondělí 11. 5. 2020 během příchodu žáka na první setkání, nemůže být žák přijat do studijní skupiny.Dokumenty ke stažení ZDE

číst dále

Kdy a jak se dozvíte výsledky zápisu do 1. ročníku?

23.04.2020

Do konce dubna probíhá sběr žádostí. Seznam přijatých dětí  – anonymně, pod registračním číslem – bude dne 15. 5. 2020 vyvěšen na www.zsslovanak.cz a na zapisdozs.brno.cz. Písemné vyrozumění  – pouze o nepřijetí dítěte  –  obdrží zákonní zástupci následně klasickou poštou. Zákonní zástupci přijatých dětí budou informováni o dalším postupu  na www.zsslovanak.cz

číst dále

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol

22.04.2020

na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Budeme postupovat v souladu s legislativními pokyny, na nichž se teprve pracuje. Dáme vám samozřejmě co nejdříve vědět, jak bude vše probíhat.

číst dále

Co se ve škole nyní děje

22.04.2020

Probíhá příjem žádostí o zápis dětí do 1. ročníku (je jich již mnoho, děkujeme za důvěru!), učitelé vyučují na dálku a sami se intenzivně školí ve zvládání nových metod a platformy MS Teams. Probíhají práce údržby a oprav a před nástupem dětí ještě celou budovu necháme plošně dezinfikovat odbornou firmou. A snad směřuje vše k tomu, že se aspoň s některými dětmi v květnu potkáme! Obdrželi jsme skvělou zprávu i od rodičů: Žákyně a žák ze VII. C naší školy se přihlásili na mezinárodní zkoušku KET (úroveň A2) z AJ a složili ji velmi úspěšně, a to sice na hodnocení A, a získali tím certifikát A1 z angličtiny. Těší to kromě rodičů a dětí samotných též jejich paní učitelku z angličtiny – a teď doufám i vás.

číst dále

Než přijdete k zápisu, prosíme Vás, čtěte:

16.04.2020

Zvažte možnost vyřídit vše elektronicky nebo poštou, bez osobní účasti. Zkontrolujte si, že máte s sebou všechny potřebné dokumenty (podepsané) a doklady – pomůže vám fialový odkaz na úvodní straně  www.zsslovanak.cz, sekce 3., Aktuální pokyny. Prosíme, buďte vybaveni rouškou, a nejlépe i jednorázovými rukavicemi a vlastními psacími potřebami. Přijďte ve vámi rezervovaném čase k bočnímu vchodu do školy z ulice Bulharské, (první šedé dveře, jde o vchod do jednoho z odd. ŠD). Udržujte prosíme rozestupy, pokud to bude nutné. Vyčkejte na náš pokyn k pozvání.Děkujeme za pochopení  :-)

číst dále

Potřebujete si vyřídit OČR nebo potvrzení pro OSVČ o uzavření školy?

15.04.2020

V případě potřeby vystavit formulář „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy“ nebo potvrzení o uzavření školy pro potřeby OSVČ, i nadále využívejte pro rychlejší vyřízení kontaktu na naše hospodářky: Eva Poláková - polakova@zsslovanak.cz nebo Dana Košická - kosicka@zsslovanak.cz, popř. volejte na číslo 516 777 611.  

číst dále

Prosíme, zvažte nutnost své osobní účasti na zápisu

14.04.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, děkujeme vám za zájem o zápis do naší školy. Zvažte prosím svoji osobní návštěvu s dokumenty k zápisu, i když jste se již přihlásili do rezervačního systému. Vzhledem k současným přísným opatřením je žádoucí, abychom využili především možnost poslat dokument poštou nebo elektronicky, za dodržení podmínek v pokynech na našich webových stránkách.  Jsme vám k dispozici telefonicky i mailem, abychom případně poradili či pomohli s přípravou dokumentů. Děkujeme vám za pochopení!

číst dále

Zrušení termínu rozřaďovacích testů 27. 5. 2020

07.04.2020

Původně plánovaný termín 27. 5. 2020 pro rozřaďovací testy do tříd s rozšířenou výukou jazyků (byl plánován pro všechny třídy s výjimkou do budoucích 3.roč.) jsme nuceni vzhledem k okolnostem zrušit. Nový  bude stanoven v návaznosti na stanovení termínu přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Informovat vás budeme  na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy

01.04.2020

věříme, že se v těchto složitých dnech držíte statečně - domácí verze vzdělávání není jednoduchá situace, a to není zdaleka vše, co řešíte - a především, že jste zdrávi. Vzhledem k délce mimořádných opatření připravujeme platformu pro komunikaci a další pomoc při "výuce na dálku". Další informace budou brzy následovat. Pokračujte prosím zatím v práci dosavadním způsobem, jak jste zvyklí. Těšíme spolu s vámi, až to pomine, naviděnou - a bez roušek.

číst dále

Informace o změně termínu přijímacích zkoušek do 3. třídy s RVJ

23.03.2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením, která byla v České republice zavedena, se ruší v naší škole i termín 7. 4. 2020 pro přijímací zkoušky do 3. tř. RVJ. Náhradní termín se stanoví poté, co bude znovu povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Nově stanovený termín se předpokládá za 2-3 týdny po zahájení výuky. Žáci tak dostanou prostor pro adaptaci na školní režim i procvičení učiva. Přejeme vám hlavně zdraví a také trochu klidu a pohody v těchto nelehkých dnech. Mgr. Michaela Skořepová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

číst dále

Odhad otevření škol: polovina května - informace

23.03.2020

Vážení rodiče,  na základě informací ministra školství z 23. 3. 2020 je předpoklad otevření škol pro běžnou výuku v optimistickém případě zhruba v polovině května. Z toho vyplývá, že učiníme organizační opatření a změny k zápisu budoucích prvňáčků  i v přístupu k zadávání práce pro naše žáky domů. Sledujte prosím naše webové stránky, respektive informační systém školy, v příštích dnech vás budeme informovat podrobněji.

číst dále

Potřebujete si vyřídit např. potvrzení pro OČR?

18.03.2020

Úřední hodiny ve škole: PO, ST: 9 – 12 hodinPro potvrzení pro OČR: Zvoňte v úředních hodinách na zvonek Kancelář, obsloužíme Vás mezi dveřmi. Můžete rovněž pro potvrzení OČR psát na email: polakova@zsslovanak.cz  nebo kosicka@zsslovanak.cz, pošleme Vám v úředních dnech barevný sken s potvrzením, do emailu uvádějte jméno a rodné číslo svého dítěte. Děkujeme za pochopení!

číst dále

Odkaz na portál MŠMT: Inspirace pro vzdělávání doma

17.03.2020

:-https://nadalku.msmt.cz/csUvedený odkaz na stránky MŠMT se nyní může hodit nejen pedagogům, ale i mnohým rodičům. Přejeme všem pevné zdraví, pevné nervy a vždy aspoň malý důvod k radosti.

číst dále

Informace pro zaměstnance

16.03.2020

Nástup zaměstnanců 17. 3. 2020 na pracoviště je odvolán. V pracovním mailu najdete důležité informace.

číst dále

Informace k provozu školy v době mimořádného opatření MZDR

11.03.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v době platnosti mimořádného opatření MZDR neprobíhá výuka, není v provozu školní jídelna ani školní družina, včetně kroužků a pronájmů. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Formulář pro OČR vám  v případě potřeby potvrdíme v pracovních dnech v době od 9.00 do 13.00 hodin. V následujících dnech očekávejte zadání úkolů pro Vaše děti, a to na 1. stupni prostřednictvím mailu, na 2. stupni prostřednictvím informačního systému školy. V Brně 11. 3. 2020 Mgr. David Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

číst dále

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020

10.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I.Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.II.Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech školStr. 2 z 2představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHAministr zdravotnictvíp o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

číst dále

MPSV vydalo informace k dané situaci, zde najdete i formulář pro OČR

10.03.2020

pro zákonné zástupce dětí do 10 let. Potvrzení vydají hospodářky školy zítra od 8 hod.:https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

číst dále

Informace o preventivních opatřeních z důvodu ochrany před infekčními chorobami

06.03.2020

Den otevřených dveří dne 11. 3. 2020 se ruší. Hromadné akce žáků (divadlo, kino) domluvené na měsíc březen se ruší. Prosíme Vás o spolupráci. Nabádejte své děti ke zvýšené hygieně. V případě pobytu v zemích či lokalitách, kde je zvýšené riziko nákazy infekčních chorob, telefonicky informujte vedení školy a domlouvejte se na dalším postupu. V případě dotazů či nejasností se  obracejte na vedení školy. Opatření v budově školy: -          toaletní papír a mýdlo na toaletách jsou denně kontrolovány a doplňovány, -          toalety a veškeré sanitární vybavení jsou denně dezinfikovány, -          na veškerých toaletách je k dispozici obrázkový návod postupu při mytí rukou, -          žáci jsou poučeni a pravidelně upozorňováni, že je třeba dbát zvýšené hygieny rukou.  Děkujeme za pochopení a spolupráci. V Brně 6. 3. 2020                                                                                             Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

Aktuální informace

02.03.2020

Aktuální informace ke koronaviru směrem ke školám najdete na http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviruDoporučujeme především, a to i vzhledem k běžným infekčním onemocněním,  znovu probrat s dětmi základní hygienické postupy, ve škole jsme jim to dnes opět připomněli. Prosíme, pokud máte pochybnosti o zdravotním stavu svého dítěte, ponechejte je raději doma.

číst dále

Parkování K+R před školou

21.02.2020

Upozorňujeme na příjemnou novinku: došlo ke slíbenému přeznačení parkovacích míst před naší školou na parkování K+R, a to takto: první dvě místa po-pá od 7 do 16 hod. zbylá po-pá od 7 do 8 hodin.

číst dále

Zápis dětí do prvních tříd

07.02.2020

Zápis dětí do 1. tříd proběhne na naší škole 23. a 24. dubna 2020 vždy od 13 do 17 hodin.Den otevřených dveří proběhne 11.3.2020 od 8:00 do 11:00.     

číst dále

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA INFORMUJE V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM ČÍNSKÉHO KORONAVIRU (2019-nCoV)

30.01.2020

Během chřipkové sezóny, ve které se právě nacházíme, bude jakékoli respirační onemocnění s největší pravděpodobností běžná akutní respirační infekce nebo chřipka. Aktuálně tedy není v souvislosti s výskytem koronaviru důvod k obavám. Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. mají pozitivní cestovatel­skou anamnézu (byly v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byly v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků. Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou – kontaktujte praktického lékaře, případně volejte zdravotnic­kou záchrannou službu (tel. 155). Přenos koronaviru Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu (společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliz­nice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 2–14 dní. Nejohroženější skupiny obyvatel Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabe­nou imunitou. Ochrana Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém obdo­bí:                         vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,                         dodržovat základní hygienická pravidla,                         používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,                         nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,                         jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),                         samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kdo přichází s pacienty nejvíce do styku.   Léčba Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. Upozornění pro ty, kteří cestují                         pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě infor­movat palubní personál,                         na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu (pokud je k dispozici) nebo pozemní personál.   Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.khsbrno.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách WHO a ECDC. Zpracováno na základě podkladů Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a informací zve­řejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

číst dále

Čepice s logem Slovaňáku

29.01.2020

Víte, že jsme byli na lyžáku? A viděli jste super čepice našich instruktorů? Pro velký zájem účastníků kurzu jsme se rozhodli je nabídnout i ostatním žákům naší školy. Pokud chcete být stejně IN jako naši instruktoři, tak neváhejte vyplnit a odeslat objednávkový formulář do 14.2. Ostatní už zařídíme za vás. Cena je 250Kč včetně DPH a výšivky s logem Slovaňáku. Velikost je univerzální, vhodná přibližně pro žáky od 12ti let.Objednávkový formulář: https://forms.gle/VPGcikDNqtRY4L4fAPo uzavření objednávek dostanete další informace k platbě a vyzvednutí čepic.

číst dále

Vážení rodiče, kolegové a přátelé naší školy,

24.01.2020

v posledních dnech bylo možno číst a slyšet slova a komentáře, které se týkaly života naší školy a dotýkaly se práce našich pedagogů. Děkuji všem, jejichž postoje vyjadřují podporu konsensu, zdravého rozumu a realistického přístupu, na rozdíl od některých médií, jež popisovala situaci, aniž by si ji ověřila, či v horším případě přímo útočila na čest nebo práci kohokoli z aktérů. Nechejme nyní promluvit některá fakta, zřejmá k 23. 1. 2020: Jako ředitel školy mám nyní k dispozici písemné vyjádření drtivé většiny zákonných zástupců, a rovněž zápisy z jednání ze dvou mimořádných třídních schůzek (druhá proběhla za účasti zástupců zřizovatele – paní místostarostky a pana předsedy Školské rady), v němž vyjadřují podporu v práci paní učitelky a žádají ji a vedení školy o její setrvání v pozici třídní učitelky i ve 2. pololetí školního roku, a to i po seznámení se s výsledky zprávy ČŠI, kterou rozdala paní stěžovatelka na třídní schůzce přítomným zákonným zástupcům.  Vedení školy i paní učitelka si této podpory váží, považují ji pro další vývoj situace za primární, a proto vyhoví žádostem zákonných zástupců, aby i nadále v této práci s jejich dětmi pokračovala. Považuji to za vyvrcholení první etapy našeho úsilí ochránit čest a dobrou pověst paní učitelky i naší školy. V Brně dne 24. 1. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel školy    

číst dále

Vážení rodiče a přátelé naší školy

14.01.2020

dne 13. 1. 2020 byl zveřejněn na sociálních sítích text podepsaný školní psycholožkou naší školy Mgr. Hošťálkovou. Po setkání pedagogů na toto téma mám jako ředitel školy k dispozici text jejich prohlášení, podepsaný v tuto chvíli 49 pedagogickými pracovníky:  „Distancujeme se od prohlášení školní psycholožky Mgr. Hany Hošťálkové, které se neslučuje se skutečností.“ Diskuzi na sociálních sítích vyvolala i informace o návštěvě matky jednoho z žáků ve výuce během minulého týdne. Přijatá opatření této situaci do budoucna zabrání, pokud by měly být porušeny jakékoli zákonné normy.  Ujišťuji vás,  že  není třeba mít obavu o dlouhodobě stabilní průběh a obvyklou kvalitu vzdělávání na naší škole. Děkujeme za důvěru. Mgr. D. Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace.

číst dále

PF 2020

06.01.2020

Všem žákům, rodičům a přátelům naší školy, všem pedagogům a dalším zaměstnancům dobrý rok 2020! 

číst dále

Změna v oblasti GDPR

06.01.2020

U správce Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace, IČO: 62156969, se sídlem Slovanské náměstí 1218/2,612 00 Brno, došlo ke dni 1. 1. 2020 ke změně pověřence pro ochranu osobních údajů. Činnost pověřence bude vykonávat společnost PMA advisors s.r.o., IČO: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno. Osobou pověřenou k výkonu této funkce je k výše uvedenému datu v rámci společnosti Mgr. Ivana Šilhánková. Kontaktní údaje pověřence jsou: e-mail poverenec@pmadvisory.cz, tel.: +420 770 606 082.

číst dále

Vánoce v našem skleníku

18.12.2019

Už jen dnes odpoledne budete mít možnost navštívit naši vánoční instalaci ve skleníku na školním dvoře. Vychovatelé z družiny, nadšenci z řad učitelů a dětí pro vás připravili něco opravdu mimořádně pěkného. Kdo včera zhlédl, ten dobře ví. Otevírá se ve 14.30 a končí se setměním, v 17 hodin, kdy je atmosféra nejkrásnější. Velké poděkování všem tvůrcům...Všem přejeme krásný zbytek adventu a radostné Vánoce!

číst dále

Školní Sboreček dělá radost v předvánočním čase

13.12.2019

Náš školní Sboreček v předchozích měsících nezahálel a nacvičoval a výsledkem je několik krásných vystoupení. Napřed děti zazpívaly na náměstí Svobody, kam se na ně přišli podívat i někteří rodiče a prarodiče a děti následně sklidily velký potlesk. Náměstím se totiž linuly nejznámější koledy v českém, slovenském, polském, německém, anglickém, ukrajinském jazyce a v latině.Se stejným repertoárem se malí zpěváčci předvedli v Domově pokojného stáří v Brně v Kamenné ulici. Udělali tak velikou radost starouškům, obyvatelům domova, a my jim za to moc děkujeme. A také paní učitelce Mgr. Ladě Pitrové a Mgr. Kateřině Vrbacké, které měly s nacvičováním práci a doprovázely děti na hudební nástroje.Pokud byste si chtěli naše děti také poslechnout, budete mít ještě možnost 17. a 18. 12. ve 14:30 hodin, kdy Sboreček zapěje při příležitosti adventní výstavy ve školním skleníku. Jste srdečně zváni.

číst dále

Technické upozornění

09.12.2019

Dne 9. 12. 2019 asi od 16 hod. bude docházet v budově školy k výpadkům dodávky elektřiny. S tím souvisí i zrušení odpoledních a večerních pronájmů prostor, omezení provozu našich telefonů, počítačů, zvonků atd. Ještě dnes večer by mělo být vše v pořádku a zítra již plánujeme běžný provoz. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Adventní výstava 2019

04.12.2019

Srdečně Vás zveme 17. a 18. 12. do školního skleníku na Adventní výstavu. Slavnostní zahájení proběhne 17.12. ve 14:30. Po oba dny bude možné výstavu prohlédnout od 14:30 do 17:00. Prosíme, používajte vchod z ulice Bulharská.

číst dále

Vybírali jsme pro Bílou pastelku

29.11.2019

Vybrali jsme 2.716,- Kč. Organizátory a iniciátory sbírky byli sami žáci. Co více si přát! Děkujeme :-)

číst dále

Vyjádření stávkujících učitelů

05.11.2019

Vážení rodiče, V posledních dnech se události vyvinuly takovou rychlostí, že bohužel nebylo možné si s Vámi celou situaci v dostatečné míře vysvětlit. Než si o tom s Vámi budeme moci promluvit přímo, dovolte nám prozatím předestřít naše stanovisko alespoň touto formou. Odborový svaz pracovníků ve školství vyhlásil stávku kvůli opakovanému nenaplnění příslibů politiků (plné vysvětlení viz https://skolskeodbory.cz/dopis-rodicum).  Toto stanovisko podporujeme. Kromě dosažení těchto cílů však také považujeme za nezbytné konečně vyjádřit náš nesouhlas s neustále se zhoršujícími podmínkami českého školství. Celkový nedostatek financí, přeplněné třídy, nekoncepčnost inkluze či přehnaná administrativní zátěž jsou faktory, které každý den ovlivňují naši práci a tím i život Vašich dětí. Považujeme proto za nutné vyzdvihnout tato témata k širší debatě. Věřte, že si uvědomujeme, že náš protest mnohým z Vás způsobil nemalé obtíže a omlouváme se za to. Stávka je pro nás ovšem jediná možnost, jak moci ovlivnit situaci ve školách k lepšímu. Na Vašich dětech nám záleží, stejně jako na jejich budoucnosti. A Vy, jejich rodiče, jste pro nás v jejich vzdělávání partnery. Naše dosavadní vzájemná spolupráce nám dává důvod věřit, že nás pochopíte a podpoříte.   Stávkující učitelé ZŠ Slovanské náměstí

číst dále

Školní družina!

24.10.2019

Během podzimních prázdnin bude školní družina mimo provoz.

číst dále

Technické upozornění

23.10.2019

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 15 hod. bude docházet v budově školy k výpadkům dodávky elektřiny. S tím souvisí omezení provozu našich telefonů, počítačů, zvonků atd. Jsme na tuto situaci připraveni a věříme, že se obejde bez velkých komplikací. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Basketbalová soutěž Junior NBA League zavítá do Brna

16.10.2019

Ve dnech 25. 10. a 8. 11. 2019 proběhne v Brně jedna ze skupin basketbalové soutěže Junior NBA League, kterou organizuje naše škola ZŠ Slovanské náměstí. Turnaje této soutěže se odehrají v tělocvičnách VUT Purkyňova. V soutěži Jr. NBA League si týmy, které postoupily z kvalifikace, berou podobu jednoho týmu profesionální basketbalové soutěže NBA, který reprezentují. K losování těchto týmů došlo na draftu v Praze dne 25. září 2019. Naší škole zde byl vylosován tým Detroit Pistons, jenž je historicky jedním z nejúspěšnějších týmů NBA se třemi získanými tituly z let 1989, 1990 a 2004. Detroit Pistons je tým, který se vždy spoléhá na tvrdou a nepříjemnou obranu a na kolektivní výkon v útoku. Pevně věříme, že se nám podaří tohoto týmového ducha Detroitu probudit i v našem týmu, a že v soutěži dokráčíme co nejdále. Našimi soupeři v divizi jsou: ZŠ Mariánské náměstí, Uher. Brod/Indiana PacersZŠ Na Pražské, Pelhřimov/Cleveland CavaliersŽŠ Heyrovského, Olomouc/Milwaukee BucksZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou/Chicago Bulls,Přijďte nás podpořit do haly na VUT Purkyňova – najdete ji na ulici Purkyňova 2736/95b. Jste srdečně zváni. Začátky našich zápasů jsou v oba soutěžní dny, 25. 10. i 8. 11. 2019, v 8:30 h, 11:00 h, 12:00 h a 13:00 h. V případě jakýchkoli změn v herních časech vás budeme informovat.Držte nám palce. Naši pouť soutěží Jr. NBA League můžete sledovat na stránkách:https://jrnbaleague.cz/https://www.facebook.com/jrnbacz/

číst dále

Bílá pastelka 16. 10. 2019

09.10.2019

Připojíte se? My u nás ve škole ano, někteří naši žáci tradičně jako aktivní spoluorganizátoři, dárci budou samozřejmě dobrovolní. Oslovíme kromě dospělých především žáky vyšších ročníků :-)

číst dále

Poděkování rodičům

07.10.2019

Děkujeme vám, milí rodiče, kteří jste v posledním čase vzali za svoji naši školu - díky vašemu přispění máme nyní interaktivní tabuli v učebně 3.C a nové skříňky pro děti  v učebně 6.D! Ne vždy chcete být jmenováni. A tak děkuji takto obecně rodiči žáka ze 3. C, rodičům žáků 6. D a jmenovitě a rád pánům MUDr. Prchalovi a Mgr. Joanidisovi, kteří vše dotáhli do konce. :-)

číst dále

Porucha systému objednávání obědů je odstraněna

30.09.2019

číst dále

Doporučujeme: Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019

23.09.2019

Přijďte se podívat na Veletrh středních a vyšších odborných škol! Dostanete jedinečnou možnost zjistit vše potřebné o dalším studiu a můžete si rovnou prohlédnout nejžádanější profese! Veletrh je určen zejména pro žáky posledních ročníků základních škol, ale nudit se nebudou ani mladší žáci. Informace naleznou také všichni, kteří mají zájem o nástavbová studia nebo o možnosti dalšího vzdělávání.Kdy a kam přijít?V pátek nebo v sobotu na konci listopadu na brněnské výstaviště do pavilonu V.22. 11. 9 - 18 hod23. 11. 9 - 18 hod

číst dále

Basketbalová přípravka pro chlapce a děvčata na I. stupni u nás ve škole.

11.09.2019

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat basketbalová přípravka BK Skokani Brno pro chlapce a děvčata na I. stupni. Tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ Slovanské náměstí, každé úterý a každý čtvrtek od 16:15 do 17:15. První trénink proběhne 1. 10. 2019. Děti, které chodí do družiny, trenér vyzvedne a po tréninku je zavede zpět. Pro tréninky budou děti potřebovat basketbalovou (sálovou) obuv, sportovní oblečení (trenýrky, tmavé a světlé triko), basketbalový míč číslo 5, švihadlo a láhev s pitím. Přípravka bude pro školní rok 2019/2020 ZDARMA.  V případě zájmu prosím kontaktujte trenéra pana Jana Kováře. Kontakt:  Jan Kovář, mobil: 736 243 093, e-mail: kovarjan@email.cz, www.bkskokani.cz

číst dále

Erbovní slavnosti se blíží

06.09.2019

Přijdete se podívat? Budeme tam! V sobotu 14. září 2019 v 11.50 vás zveme do parku na Slovanském náměstí na vystoupení našich žáků.

číst dále

Máme za sebou první školní dny

06.09.2019

A zatím je nálada u prvňáčků vynikající, podívejte se.

číst dále

Logická olympiáda

05.09.2019

Milí žáci, pokud rádi řešíte různé zapeklité úkoly, hádanky nebo rébusy a navíc máte chuť si zasoutěžit, je zde nový ročník „Logické olympiády“. Tato soutěž probíhá on-line a je určena všem žákům mateřských a základních škol a studentům středních škol, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky. Všechny důležité informace najdete na stránkách www.logickaolympiada.cz. Registraci pro tento ročník je nutné provést do 30. 9. 2019!

číst dále

O dopravní situaci před školou

03.09.2019

Mnohé z vás netěší dopravní situace před naší školou. Ani nás ne. Přáním městské části i školy ještě před započetím rekonstrukce náměstí bylo zřízení parkoviště typu K+R před naší školou. Dle našich informací městská část problém řeší a brzy se změny dopravní situace a možnosti parkování dočkáme.

číst dále

Třídní schůzky ve školní roce 2019/2020

03.09.2019

Seznam všech informačních schůzek a třídních schůzek najdete zde

číst dále

Pozvánka na dopravní hriště

02.09.2019

Vážení mladí přátelé, v rámci Evropského týdne mobility vás odbor dopravy Magistrátu města Brna zve na dopravní hřiště.

číst dále

Těšíme se na vás, milí prvňáčci. Pár pokynů pro zdárný průběh prvního školního dne pro vaše rodiče:

31.08.2019

·         doporučujeme přijít ke škole pěšky nebo MHD ·         školní budovu otevřeme v 7:40 hodin ·         prvňáčci a jejich doprovod půjdou pravým vchodem, zde je přivítají deváťáci, kteří jim ukážou, kde je jejich třída ·         v 8 hodin začíná první hodina, během níž se seznámíte s paní učitelkou a navštíví vás hosté v čele s paní místostarostkou Králova Pole ·         po první vyučovací hodině v 9 hodin slavnostní první den končí ·         hned od prvního dne můžete využít školní jídelnu a školní družinu

číst dále

Organizace výuky prvních školních dní

31.08.2019

Pondělí 2. 9.                  8.00                  Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků žáky 9. tř.,                                            1. třídy:             1 vyučovací hodina                                           2. – 9. tř..:         2 vyučovací hodiny, 10.00-12.00  obědÚterý 3. 9.                    Třídní učitelé ve svých třídách, předání učebnic                                         1. třídy:          2 vyučovací hodiny                                         2. – 5. tř.:      3 vyučovací hodiny,oběd od 11.00 hod.                                         6. – 9. tř.:       4 vyučovací hodiny, oběd od 11.40 hod. Středa 4. 9.                   Třídní učitelé ve svých třídách                                         1. třídy:    3 vyučovací hodiny                                         2. – 5. tř.: 4 vyučovací hodiny, oběd od 11.40 hod.                                      6. – 9. tř.:  5 vyučovací hodin, oběd od 12.45 hod.Čtvrtek 5. 9.               1. stupeň – třídní učitelé ve svých třídách, 4vyučovací hodiny                                         2. stupeň – výuka dle rozvrhu 1. – 5. vyučovací hodina                                         16.30          VI. A Třídní schůzky                                         17.00          VI. D Třídní schůzky Pátek 6. 9.                     1. stupeň – výuka dle rozvrhu, 1. – 4. vyučovací hodina                                                         1. třídy:           3 vyučovací hodiny                                                       2. – 5. tř.:        4 vyučovací hodiny                                         2. stupeň:        výuka dle rozvrhu 5.-6.9.        od 8.00          Fotografování žáků 1. ročníků 

číst dále

Školní družina

22.08.2019

bude v případě zájmu k dispozici pro naše stávající žáky od  1. až 4. ročníku (současného, nikoli budoucího). Otevřena bude od úterý 27. 8.  v době od 8 do 15 hod. Upozorňujeme, že stravování není zajištěno. Použijte vchod z ulice Bulharské.

číst dále

Rozmístění žáků budoucích 1., 3. a 6. tříd

22.08.2019

ale i dalších žáků, kteří přestupují na naši školu od začátku nového školního roku, bude pro případné zájemce k nahlédnutí na nástěnce ve vestibulu školy pod vrátnicí od středy 28. 8. do pátku 30. 8. 2019, vždy od 9 do 12 hodin.

číst dále

Jedno ohlédnutí a jeden pohled vpřed

07.08.2019

Prázdniny jsou ve druhé polovině a my připravujeme školu na nový školní rok.Pokud byste si rádi připomněli zážitky a aktivity z uplynulého školního roku, začtěte se do naší školní kroniky, budete překvapeni, kolik jsme toho s dětmi stihli:-) https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika Dále nabízíme pohled do suterénu, tedy části bývalého krytu, při rozšiřování našich výukových kapacit o dvě učebny. Zde už nebude nic jako dříve. Odkryli jsme a před novou výmalbou alespoň na památku vyfotili fragmenty původní malby z r. 1914. Další obrázky ze stavby najdete na FB.

číst dále

Active English Week na naší škole

27.06.2019

V měsíci březnu a červnu se uskutečnil již šestý ročník projektu Active English Week pro žáky osmých a devátých tříd s rozšířenou výukou jazyků. Výuka probíhala pod vedením rodilých mluvčích z Velké Británie, Austrálie a USA.

číst dále

Žáci složili zkoušku z němčiny - Fit in Deutsch

04.06.2019

V jarním zkušebním termínu 2019 úspěšně složili mezinárodní zkoušku z němčiny s názvem Fit in Deutsch tito žáci: Kateřina Kocianová a Adam Stašek, oba ze třídy 7.DVýše uvedení žáci prokázali základní znalosti němčiny úrovně A1 a získali tak  mezinárodně platný Goethe Zertifikat.Zkouška sestává z písemné části – poslech, čtení s porozuměním, dopis, poté studenti musí prokázat i své komunikativní dovednosti při ústní části.Oběma žákům srdečně blahopřejeme!

číst dále

Exkurze do Osvětimi a Krakova se vydařila

27.05.2019

Dne 20. května 2019 naše škola s žáky devátých tříd vyjela na exkurzi do Osvětimi a Krakova. Tato exkurze je na naší škole tradičním výjezdem k doplnění učiva dějepisu devátých tříd na téma holocaust, nacismus a 2. světová válka. Dopoledne jsme absolvovali prohlídku koncentračního tábora Auschwitz a Birkenau a odpoledne jsme si prošli historické centrum Krakova a poté si žáci zaslouženě užili osobní volno zalité sluníčkem. Ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům, kteří se exkurze zúčastnili, za vzornou reprezentaci naší školy, za pozornost a zájem během celé exkurze. Deváťáci, ukázali jste se jako praví už skoro absolventi naší školy a jako pedagoga mě těší, že snaha nás všech vyučujících se zúročila. PhDr. Jolana Kubíková

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

11.05.2019

Vážení rodiče, milé děti,pod záštitou odboru dopravy magistrátu města Brna vás zveme na dopravní hřiště, kde se bude konat akce: „DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO RODIČE S DĚTMI“Dopravní hřiště na ulici Pastviny 70 (před ZŠ), Brno-Komín o  víkendech 11. a 12.5. a 18. a 19.5. 2019 od 12 do 18 hodin

číst dále

Připomínáme účastníkům zápisu, že

10.05.2019

 písemné vyrozumění o přijetí (nepřijetí) žáka do 1. ročníku ZŠ budete mít připraveno k vyzvednutí v kanceláři zástupců ředitele ve dnech 22. - 23. 5. 2019 od 7:30 – 17:00 hod.

číst dále

Rozdílové zkoušky do tříd s rozšířenou výukou jazyků

10.05.2019

  (kromě 3. ročníků, kdy již proběhly) se konají 22. 5. 2019 v 9 hodin. Sraz přihlášených účastníků je v 8.45 h ve vstupním vestibulu školy, nezapomeňte na psací potřeby, svačinku a pití!

číst dále

Naši žáci se stali nejlepšími florbalisty v rámci základních škol České republiky

10.05.2019

V Ostravě vyhráli 15. dubna 2019 „Pohár základních škol“ pořádaný Českým florbalem.Držme jim palce 17. května, kdy jedou hoši do Plzně na národní kolo ve florbalu, které pořádá Asociace školních sportovních klubů.

číst dále

V naší školní kronice

26.04.2019

přibyl záznam k měsíci březnu, pokud chcete vědět více, co se u nás ve škole děje, klikněte na https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika

číst dále

Výsledky rozřazovacího řízení do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

25.04.2019

Seznam identifikátorů dětí s počtem získaných bodů a rozhodnutí o zařazení/nezařazení do 3. třídy s RVJ: Vysledky_rozrazovaciho_rizeni_3_roc_2019.pdf

číst dále

Superstar školních družin

21.03.2019

je pěvecká soutěž a  skvělé třetí místo obsadila Adéla Řezníčková s písní Nebe na Zemi od pánů Voskovce,  Wericha a Ježka!

číst dále

Čtenářská soutěž Babylon vyhodnocena

19.03.2019

Ve školním kole soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon byli 19. 3. 2019 odměněni žáci z 6. a 7. ročníků: 3. místo: David Makovička z VI. C, 2. místo: Vojtěch Vlček z VI. C, 1. místo: Štěpán Oubělický z VI. B. Dále: 3. místo: Ivan Kuba ze VII. C, 2. místo: Prokop Hanousek ze VII. D, 1. místo: Antonín Pospíšil ze VII. D. Všem úspěšným hochům poblahopřála paní učitelka Mgr. Dagmar Lešenarová a předala diplomy a odměny v podobě poukázek do knihkupectví.

číst dále

English Star 2019 je z naší školy

14.03.2019

Dne 6. března 2019 se konal další ročník soutěže v anglickém jazyce English Star 2019, kterou pořádá ZŠ Bakalovo nábřeží. Zúčastnili se jí žáci 1.stupně 15  brněnských základních škol. V kategorii žáků 5.ročníku náš žák Viktor Tománek prokázal výborné znalosti anglického jazyka a zvítězil. Srdečně mu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

číst dále

Zápis do 1. tříd

28.01.2019

Zápis do 1. tříd proběhne 25.-26. 4. 2019 vždy od 13 do 17 hodinDen otevřených dvěří pro zájemce se uskuteční 20.3.2019 8:00-11:00

číst dále

Přijímací testy do 3.třídy s RVJ

17.01.2019

Přijímací testy do 3.třídy s RVJ se konají 15. dubna 2019 v 9.00 hod v budově školy (přezůvky a psací potřeby nutné). Přihlášky odevzdejte nejpozději do 29. března 2019. K přijímací zkoušce nebudou již žáci zváni. O výsledcích budou rodiče informováni na nástěnce školy a na www.zsslovanak.cz. Písemné vyrozumění si rodiče vyzvednou na ředitelství školy.Více informací: https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=info-k-prijimani-do-RVJ

číst dále

Zítra 17. 1. a zřejmě ještě v pátek 18. 1. 2019 dopoledne .

16.01.2019

proběhne s registrovanými účastníky test měření srdeční činnosti. Prosím vybavte děti volnějšími oděvy

číst dále

Ojedinělý projekt – možnost testu srdeční činnosti

10.01.2019

V posledních letech se stále častěji slyšíme z médií o případech náhlých úmrtí mladých lidí, hlavně sportovců. Příčinou bývají často skryté poruchy srdeční činnosti. V této souvislosti požádala naši školu o spolupráci na mezinárodním výzkumném projektu „Hodnocení dynamiky srdeční repolarizace při autonomních provokačních testech u dětí a vývoje mezipohlavních rozdílů u dospívajících“ Fakultní nemocnice Brno, Interní kardiologická klinika a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno. Projekt probíhá od května 2018 a již je jen několik volných míst k vyšetření. Účast v tomto projektu je zcela dobrovolná a je podmíněná podepsaným informovaným souhlasem zákonných zástupců. V případě Vašeho souhlasu by vyšetření probíhalo ve škole pod vedením MUDr. Ireny Andršové Ph.D. v lednu 2019. Paní MUDr. Irena Andršová Ph.D. bude osobně přítomna ve škole dne 14. 1. 2019 v době konání hovorových hodin a informačních schůzek. Zde můžete problematiku konzultovat, popřípadě se do projektu přihlásit. Informace o projektu  uvedeme  i  na webových stránkách školy, v sekci pro rodiče.

číst dále

PF 2019

28.12.2018

Přejeme všem žákům, rodičům, přátelům a příznivcům naší školy dobrý rok 2019!

číst dále

Vánoční jarmark

18.12.2018

V pondělí 10. 12. 2018 se horní malá tělocvična na našem Slovaňáčku proměnila k nepoznání. Odpoledne zde proběhl školní vánoční jarmark. Mnoho krásných, vánočně pojatých výrobků, které potěšily každé oko návštěvníka, již našlo svůj nový domov. Bylo možno vychutnávat příjemnou atmosféru i nealkoholický vánoční punč a hlavně se nehonit, jak máme my lidé během adventu ve zvyku.Děkujeme všem, malým i velkým, kteří se podíleli na organizace, výzdobě, výrobcích i samotném průběhu jarmarku. A vám, kteří přišli náš vánoční jarmark navštívit a podpořit školu, děkujeme též. Přejeme vám hezké adventní dny a pokoj v duši.

číst dále

Krabice od bot

10.12.2018

Pomalu se stává milou předvánoční tradicí, že žáci ze Slovaňáku přispívají k tomu, aby i potřební měli šťastné a veselé svátky vánoční. Žáci 1.B, 4.A a 2. D se zapojili do projektu Krabice od bot, v rámci nějž se vzdávají svých hraček ve prospěch dětí například z azylových domů. Abychom však nezapomněli ani na naše seniory, zapojili jsme se do projektu Růže naděje. Děti vyrobily papírové růže, které potěší babičky a dědečky v domovech pro seniory.

číst dále

Sboreček v Tescu

07.12.2018

S nástupem adventu se i náš sboreček zapojil do navozování předvánoční atmosféry. S pásmem vánočních a zimních písniček děti z našeho školního sboru vystoupily u příležitosti rozsvěcení lego vánočního stromu v NC Královo Pole. Děti svým krásným zpěvem chytly za srdce nejednoho posluchače a vykouzlily úsměvy na tváři těch, kteří se v předvánočním shonu byť jen na chvíli zastavili a zaposlouchali do líbezného zpěvu našich dětí.

číst dále

Vánoční Svoboďák

07.12.2018

V pátek 7.12 vystoupili žáci 1. B a 4. A u příležitosti vánočních trhů na náměstí Svobody. Prostřednictvím pásma písniček, básniček a lidových pranostik žáci seznámili diváky s tradicemi, které se vážou k jednotlivým měsícům. Za vydatné podpory přihlížejících rodičů, prarodičů i náhodných kolemjdoucích předvedli pěkný program zakončený zaslouženým potleskem.  

číst dále

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH