Novinky

Provoz školní družiny o letních prázdninách

28.06.2021

ŠD bude o letních prázdninách v provozu 26.8. - 31.8. od 8:00 do 15:00 hod.Poslední školní den 30.6. bude ŠD v provozu do 16:30.

číst dále

Výsledky ověření předpokladů pro zařazení do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

22.06.2021

Seznam žáků s rozdělením na přijaté a nepřijaté podle přidělených identifikátorů stáhnete zde:https://www.zsslovanak.cz/web/docs/Vysledky_rozrazovaciho_rizeni_2_roc_2021.pdf

číst dále

Květnová školní kronika je vám již k dispozici

18.06.2021

v sekci naše škola. Připomínáme, že naši školu lze virtuálně navštívit - odkaz najdete v téže sekci.

číst dále

Výsledky ověření předpokladů pro vřazení do 4. třídy s rozšířenou výukou jazyků

17.06.2021

Seznam žáků s rozdělením na přijaté a nepřijaté podle přidělených identifikátorů stáhnete zde:https://www.zsslovanak.cz/web/docs/Vysledky-4roc-rvj-2021-2022.pdf

číst dále

Výsledky voleb do školské rady

16.06.2021

Na základě výsledků voleb školská rada naší školy bude v dalším tříletém funkčním období pracovat ve složení:Členka rady zvolená za pedagogy: Mgr. Jana VondrákováČlen rady zvolený za zákonné zástupce: Ing. Martin JansaČlen rady jmenovaný zřizovatelem: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. Děkuji všem kandidátům a voličům za účast. 

číst dále

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 21. 6. 2021 v 17 hod

10.06.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků,zveme vás srdečně dne 21. 6. 2021 v 17 hodin k nám do školy na setkání, na němž vám paní učitelky 1. ročníků sdělí důležité informace a odpoví na otázky související se zahájením školní docházky vašich dětí. Vzhledem k epidemické i provozní situaci vás prosíme, aby se zúčastnil pokud možno vždy jeden zákonný zástupce dítěte. Vstupujte levým hlavním vchodem, ve vestibulu sledujte informace na panelech. Budovu školy pro vás otevřeme v 16. 50 hod. Těšíme se na vás.

číst dále

Poprosili jsme kandidáty pro volby do školské rady, aby se vlastními slovy představili

08.06.2021

Ing. Martin Jansa, nar. 1977, vývojář, IT manažer, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole Vývojář, IT manažer, otec dcery tč. ve 4. třídě ZŠ Slovaňák.Mojí vizí je, že moje děti stejně jako všichni ostatní žáci budou na ZŠ Slovaňák připraveni na život a celoživotní studium tak skvěle, že budu moci já i ostatní rodiče školu směle doporučit jako nejlepší možnou volbu v konkurenci všech brněnských státních i soukromých základních škol. K žákům bychom měli přistupovat tak, abychom podnítili jejich zájem a vnitřní motivaci o dozvídání se nových věcí ve škole i mimo. K tomu bude směřovat koncepce vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků ale i práce s rodiči, kteří jsou primárně zodpovědní za vzdělání a rozvoj svých dětí.Jak chci v radě fungovat:·         Aktivně zastupovat zájmy dětí i rodičů při jednání se školou a městem·         Transparentně zprostředkovat dění ve škole všem rodičům a pomoci ovlivňovat projednávaná témata·         Průběžná práce v radě, nikoliv jen formální schůzka 2x ročně pro odsouhlasení dokumentů    MUDr. Mária Justanová, nar. 1980, lékařka, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole Milí rodiče, dovolte, abych se představila.Jmenuji se Mária Justanová a jsem maminkou čtyř dětí navštěvujících naši školu na Slovaňáku. Sama jsem ji kdysi také osm let navštěvovala. Pracuji jako lékařka.Ve Školské radě bych ráda pracovala ve prospěch všech – rodičů a jejich dětí i zaměstnanců školy. Mou snahou bude podílet se na zdravé symbióze vztahů, možnost jako zástupce rodičů účastnit se tvoření koncepce školy a jejího směřování, být prostředníkem mezi rodiči a vedením školy.Děkuji za Vaši důvěru. Mária Justanová   Petr Šoupal, nar. 1966, živnostník, soudní znalec, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole Jmenuji se Petr Šoupal, narodil jsem se 20. 5. 1966 a bydlím na Jungmannově ul. v Králově Poli v Brně. V letech 1991-1999 jsem byl učitelem ekonomických předmětů na Obchodní akademii na Kounicově ul. v Brně, v období 2006-2007 pak externí vyučující ekonomie, se zaměřením na provoz kulturních zařízení na JAMU v Brně. Od roku 1994 do roku 2018 jsem byl majitelem společností AUDIT ÚČETNICTVÍ s.r.o. a AÚ-účetnictví a daně s.r.o, poskytujících auditorské služby, účetní a daňové poradenství. Po prodeji obou společností pracuji jako živnostník a soudní znalec. V letech 2006-2016 jsem v kině Art pořádal filmovou přehlídku VISIONS OF LIGHT. Mimo pracovní záležitosti a rodinu se zajímám o sport, kulturu a společenské dění. Celoživotně považuji kvalitní vzdělání za podmínku dobrého života každého člověka a úspěšné budoucnosti naší země. S tím, že podstatnou a možná rozhodující roli ve vzdělanosti národa, hrají školy základní. Pro úplnost doplňuji, že moje dcera chodí do třetí třídy ZŠ Slovanské náměstí a před jejím nástupem do první třídy, jsme zvažovali, jakou školu pro ni zvolit. S výběrem jsme spokojeni, a to i s ohledem na informace o základních školách od našich kamarádů a přátel, mající děti v podobném věku, jako je naše dcera. Chtěl bych v přiměřené míře pomoci, aby byla ZŠ Slovanské náměstí stále školou, ve které se děti hodně naučí, budou tam rádi a zůstanou jim vzpomínky na školu, která jim do života hodně dala.V Brně, dne 27. 5. 2021  

číst dále

Školní kronika za duben a virtuální prohlídka školy

14.05.2021

V sekci Naše škola najdete dvě další možnosti, jak se seznámit blíže s životem na naší škole: dubnové vydání kroniky a nově i virtuální prohlídku školy - možná ji ocení budoucí prvňáčci a jejich rodiče, kteří letos nemohli navštívit školu během zápisu.

číst dále

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

14.05.2021

Volby se budou konat dne 14. a 15. 6. 2021 od 16.30 do 18.30 hod. (tedy v době konání hovorových hodin) v přízemí budovy školy.Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:                                                     1 zástupce zřizovatele                                                     1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků                                                     1 zástupce pedagogických pracovníků školy Funkční období rady je tříleté. Rada zasedá nejméně 2 x ročně. Svolává ji předseda. První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady. Kompetence rady: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školstvíKandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 31. května 2021 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.V Brně, 14. 5. 2021Mgr. David Jalový, ředitel  Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace   

číst dále

Změna červnového termínu hovorových hodin

12.05.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,termíny hovorových hodin v měsíci červnu stanovujeme nově na dny pondělí 14. 6. 2021 (1. stupeň) a úterý 15. 6. 2021 (2. stupeň), předpokládaný začátek vždy v 17 hodin.Důvodem je snaha umožnit tentokráte vaši osobní přítomnost na setkání s učiteli, pokud to dovolí epidemická situace. Samozřejmě musíme i nadále počítat se záložní variantou, a sice online, prostřednictvím MS Teams. O zvoleném průběhu vás budeme s předstihem informovat. Děkujeme za pochopení. V Brně 12. 5. 2021                                                                                          Mgr. David Jalový, ředitel Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

číst dále

Od 3. 5. 2021 jsou změny v testování žáků a zaměstnanců. Podrobnosti najdete zde:

30.04.2021

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace Informace k provozu školy od 3. května 2021   S účinností od 3. 5. 2021 dochází k novelám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:  ·         Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí na 1. stupni s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Pro žáky 2. stupně základní školy platí, že budou po stanovení dne nástupu testováni dvakrát týdně. Testováni budou v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.·         Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením. ·         MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám: v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní. Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022. Pro účastníka u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.   Dále dochází k novelám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: ·         od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti. Testováni budou v pondělí nebo v první den přítomnosti v daném týdnu. V Brně 30. dubna 2021                                                                     Mgr. David Jalový, ředitelZákladní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.     

číst dále

Zápis dětí do 1. ročníku končí dnem 30. 4. 2021. Výsledky budou zveřejněny pod registračním kódem na www.zsslovanak.cz po 15. 5. 2021

27.04.2021

.

číst dále

Školní kronika - možnost dozvědět se více

19.04.2021

o dění na naší škole - zejména pro ty z vás, kteří vybíráte školu pro své budoucí prvňáčky. Nově přibyla část za březen, předchozí měsíce jsou stále ke čtení na https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika

číst dále

Online třídní schůzky 12. 4. 2021

08.04.2021

Zveme všechny zákonné zástupce na online třídní schůzky s třídními učiteli svých dětí. Obvyklý začátek v 17 hodin, není-li domluveno jinak, aplikace MS Teams, žákovské přihlašovací údaje.

číst dále

Průvodce rodiče žáka 1. stupně školními dny od 12. 4. 2021

08.04.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí na 1. stupni,připravili jsme pro vás průvodce prvními dny po otevření školy, abychom vám maximálně ulehčili tuto situaci, která není zcela běžná. Naše postupy se řídí závaznými pokyny MŠMT, se kterými se můžete seznámit na www.msmt.czÚpravy a změny nejsou z pochopitelných důvodů vyloučeny, některé další podrobnosti vám budeme posílat prostřednictvím mailu. Děkujeme Vám předem za vstřícnost a pochopení.Organizace výuky: Žáci 1. stupně budou týden navštěvovat školu, druhý týden budou pracovat z domova, tedy podobným způsobem jako do 12. 4. 2021. Příchod:Výuka bude zahájena v 8 hodin, budova bude otevřena od 7.30 hod. Pro vstup využijte obou předních vchodů, dle časového intervalu pro příslušnou třídu, které obdržíte mailem od třídních učitelek. Zamezte pokud možno zbytečným kontaktům při příchodu.Dítě po vstupu do budovy a po dobu výuky i odpolední družiny musí používat chirurgickou roušku (nikoli látkovou). Po příchodu a dále co nejčastěji musí provádět hygienu rukou.Testování:V pondělí a ve čtvrtek máme povinnost antigenního testování. Žáci se budou testovat pokud možno sami, pod dohledem učitele nebo pověřené osoby. Výtěr nosní dutiny se provede šetrným způsobem, pouze z kraje nosní dutiny, v oblasti cca 2 cm.  V případě odůvodněné potřeby je povolena účast rodiče žáka 1. až 3. ročníku jako asistence dítěte při testování, a to za dodržení hygienických opatření (respirátor odpovídajícího typu, hygiena rukou při příchodu). Prosíme, využijte tuto možnost pouze po pečlivém zvážení. (Ale pokud jste zdravotníci, vaši případnou pomoc s testováním žáků „vaší“ třídy bychom velmi ocenili :-)Oběd:Během týdne distanční výuky lze oběd pouze vyzvednout s sebou, při výuce mohou děti obědvat ve škole. V průběhu školního dne se budeme snažit vyhnout se míchání skupin žáků, na oběd se bude chodit ve vyhrazených intervalech. Pro vyzvednutí oběda na distanční výuce bude vyhrazen interval 11.00-11.15 a dále 13.40-14.00 hod. Obědy budeme vydávat znovu do vašich vlastních nádob.Družina: Školní družina bude co nejvíce respektovat složení žákovských skupin. Ranní družina nebude v provozu, odpolední provoz bude do 16.30 hod. Zákonný zástupce vyplní opět dokument o času a způsobu vyzvedávání dítěte.Výskyt onemocnění covid-19 u žáka (pozitivní test nebo zjevné příznaky respiračního onemocnění)Škola kontaktuje zákonné zástupce. Z tohoto důvodu prosíme: Aktualizujte případně telefonické kontakty, buďte „na příjmu“ pro případ mimořádných informací nebo nutnosti vyzvednout dítě ze školy.Pozitivně testovaný žák ve vyčleněné místnosti vyčká na převzetí zákonným zástupcem. V případě souhlasu zákonného zástupce (jenž může být dán i předem) a po poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu.  Zákonný zástupce má pak povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V některých případech (po výsledcích druhého testování v daném týdnu, při zjištění pozitivního výsledku testu u některého žáka) se může stát, že budeme muset poslat do karantény celou třídu a vyčkat na výsledek konfirmačního testu tohoto žáka.Průběh výuky, přístup pedagogů:Naší společnou snahou bude děti nyní především adaptovat na návrat do školního prostředí. Prosíme, uklidněte děti, že po návratu do školy se jim budou jejich paní učitelky věnovat se zvýšenou péčí a tolerancí. V případě potřeby neváhejte svého učitele kontaktovat a sdělit mu důležité informace o situaci Vašeho dítěte, jeho problémech atd. V závažnějších situacích je možno zapojit do spolupráce i členy našeho školního poradenského pracoviště – kontakty najdete na našich webových stránkách. Přejeme vám pevné nervy, pevné zdraví a těšíme se v pondělí 12. 4. 2021 s některými z žáků naviděnou! V Brně 8. 4. 2021                                                                                             Mgr. David Jalový, ředitel,Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 p.o.         

číst dále

Obědy od 12. 4. 2021

08.04.2021

Pro vyzvednutí oběda pro žáky na distanční výuce bude od 12. 4. 2021 vyhrazen interval 11.00-11.15 a dále 13.40-14.00 hod. Obědy budeme vydávat znovu do vašich vlastních nádob. Během týdne distanční výuky žáků 1. stupně lze oběd pouze vyzvednout s sebou, při prezenční výuce mohou děti obědvat ve škole. V průběhu školního dne se budeme snažit vyhnout se míchání skupin žáků, na oběd se bude chodit ve vyhrazených intervalech. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Provoz školní družiny od 12.4.2021

08.04.2021

ŠD bude v provozu od 12.4. 2021  pro děti, které budou navštěvovat prezenčni výuku do 16.30 hod. Děti, které budou mít distancni výuku bude ŠD v provozu od 14.30  - 15.30 hod. ( Teams ).

číst dále

Přejeme všem co nejlépe prožité Velikonoční svátky

31.03.2021

Připomínáme, že 1. dubna, v době státem stanovených prázdnin, distanční výuka nebude probíhat.

číst dále

Potřebujete pomoc, radu, podporu během distanční výuky?

24.03.2021

Vážení rodiče,  aktuálně to na návrat žáků do škol nevypadá, situace je spíše opačného charakteru. Uvědomujeme si, že je tato doba náročná nejen pro děti, ale i pro vás, rodiče.  Proto pro vás máme připraveno několik odkazů, které mohou pomoci toto nelehké období zvládnout.   1) Má Vaše dítě projevy rizikového chování – nechce se učit, tráví čas na počítači, trpí samotou? http://www.poradenskecentrum.cz/  (děti, dospívající, rodiny) 2) Má problémy s učením (potřebujete bezplatné doučování)? https://munipomaha.cz/ Nízkoprahové centrum Lavina – 773 770 233; facebook NZDM Lavina 3) Nevíte, jak Vaše dítě zabavit? https://www.luzanky.cz/online  Kontakty na členy ŠPP:  Mgr. Miroslava Geržová - výchovný poradce pro 1. st., gerzova@zsslovanak.cz Mgr. Vladimíra Knytlová - výchovný poradce pro 2. st., knytlova@zsslovanak.cz Mgr. Romana Rovná - metodik prevence pro 1. st., rovna@zsslovanak.cz Mgr. Martina Radová - metodik prevence pro 2. st., radova@zsslovanak.cz Mgr. Dana Hofericová - speciální pedagog, hofericova@zsslovanak.cz       

číst dále

Únor ve školní kronice

14.03.2021

Navzdory zavřené škole a všem dalším obtížím - tady je, pokud o ni stojíte, špetka optimismu: únorová školní kronika. Přejeme příjemné čtení!https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika

číst dále

MŠMT upravilo termíny přijímacích zkoušek na střední školy

11.03.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání, na 3. května 2021 ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání, na 4. května 2021 ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

číst dále

Potřebujete si u nás něco vyřídit?

03.03.2021

Od 1. 3. 2021, během distanční výuky pro všechny žáky, je stálá služba ve vrátnici denně 7.00 – 12.00 hod. V případě potřeby lze vaše záležitosti řešit v jiný čas dle předchozí domluvy.

číst dále

Provoz školní družiny od 1.3.2021

28.02.2021

Vážení rodiče, chtěli bychom vás informovat, že ŠD bude probihat od 1.3.2021 on-line formou( Teams) v čase od 13.30-14.30, každý pracovní den. Všem přejeme pevné zdraví, kolektiv ŠD.

číst dále

Sdělení ředitele školy zákonným zástupcům v souvislosti s novými opatřeními vlády ČR z 26. 2. 2021

27.02.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,vzhledem k novým opatřením přecházíme od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání kompletně na distanční formu výuky pro všechny ročníky. Od pondělí nebude v provozu školní jídelna, strávníci budou automaticky odhlášeni. V případě možnosti znovuobnovení výdeje jídel (nikoli jeho konzumace v jídelně) budete informováni. Školní družina přechází kompletně na distanční formu podpory dětí  v odpoledních hodinách, podrobnosti uvedeme na našich webových stránkách.Nejvíce se nové opatření dotýká dětí a rodičů žáků 1. a 2. tříd, a samozřejmě jejich paní učitelek. Paní učitelky žáků 1. a 2. tříd osloví rodiče prostřednictvím mailu a upřesní termín prvního online setkání přes aplikace MS Teams. Během tohoto setkání se děti dozvědí, jak bude výuka dále pokračovat.Chtěli bychom vám tuto nelehkou situaci maximálně ulehčit a co nejlépe navázat na zkušenosti z předchozích měsíců distanční výuky i v případě našich nejmladších žáků.Případné další informace, zpřesnění, změny je možno stále očekávat, sledujte proto prosím sdělovací prostředky i naše školní informační kanály.Všem přejeme hodně sil, trpělivosti a vzájemného pochopení. A především pevné zdraví! V Brně 27. 2. 2021                                        Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.    

číst dále

Přejeme všem klidné jarní prázdniny

19.02.2021

Ve dnech 22. 2. až 26. 2. nebude probíhat prezenční ani distanční výuka, školní družina a jídelna nebudou v provozu.

číst dále

Lednová kronika naší školy je vám k dispozici!

18.02.2021

Zcela jistě vám zlepší náladu, když uvidíte, že se svět ani dění na naší škole v těchto nelehkých časech nezastavily: https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika

číst dále

Informace rodičům a zákonným zástupcům k závěru 1. pololetí

15.01.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,v pondělí 18. 1. 2021 vás zveme místo klasických třídních schůzek opět k online setkání s třídními učiteli vašich dětí, podobně jako tomu bylo ve čtvrtletí. Obvyklý začátek bude v 17 hodin, na prvním stupni popřípadě po domluvě s vámi mohou být drobné odlišnosti.Rádi bychom se s vámi podělili ještě o pár důležitých informací:Hodnocení na naší škole bude formou známek. Chceme v nich vyjádřit míru dosažených znalostí vzhledem k očekávaným výstupům, a to už i s ohledem na možnosti distanční výuky, ale dále chceme vzít v úvahu  další skutečnosti ovlivňující výsledky vzdělávání, např. aktivní osobní účast, navazování na dříve osvojené znalosti, včasnost plnění úkolů, respektování pokynů atd. Žáci 1. stupně dostanou v mailu ke známkám i doplňující komentář své paní učitelky. Návrhy známek budou k dispozici nejpozději v pondělí 18. 1. 2021 v ISu (2. stupeň, záložka 1. čtvrtletí), resp. v mailu (1. stupeň), absence i klasifikace bude uzavřena ke dni  22. 1. 2021.  S obsahem vysvědčení budete seznámeni ke dni 28. 1. 2020 (2. stupeň IS, záložka 1. pololetí, 1. stupeň mail), ale v listinné podobě bude možné dokument předat žákům až se zahájením jejich osobní přítomnosti ve výuce. Žáci prvních a druhých tříd si odnesou Výpis z vysvědčení 28. 1. 2021, pokud se situace nezmění.Rodičům žáků 5., 7. a 9. ročníku bude k dispozici informační dokument, jehož autorkou je vedoucí ŠPP a výchovná poradkyně pro 2. stupeň paní Mgr. Knytlová. V něm najdete aktuální informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia a střední školy.Za současných podmínek nelze bohužel realizovat lyžařské výcvikové kurzy a mnohé další plánované akce.Před rozřazením žáků 1. stupně do tříd s rozšířenou výukou jazyků (3. a 4. roč. od září 2021), které by mělo proběhnout během 2. pololetí, bychom rádi splnili podmínku osobní přítomnosti žáků a možnosti procvičení učiva. O vývoji situace v této oblasti vás budeme informovat.Vážení rodiče a zákonní zástupci, stejně jako vy, i my si uvědomujeme mnohá úskalí současné situace a těšíme se spolu s vámi na návrat k běžnému způsobu výuky. Musíme však počítat s tím, že i ve druhém pololetí se budeme potýkat s podobnými problémy jako nyní. Děkuji vám za dosavadní vaši vstřícnost, velké osobní nasazení, pochopení i za dobře míněné názory a podněty.Pokud vás zajímá, jak prožíváme tyto časy my ve škole, doporučuji vám zalistovat v prosincové části naší školní kroniky. Přejme si navzájem pevné zdraví i nervy a co nejlepší průběh následujícího pololetí. V Brně 14. 1. 2021                                                                                          Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

V pondělí 18. 1. 2021 se budou konat online třídní schůzky,

13.01.2021

prostřednictvím MS Teams, od 17.00 hod. (nebo eventuelně dle jiné dohody třídních učitelů na 1. stupni se zákonnými zástupci.) 

číst dále

Provoz ŠD od 4.1.

03.01.2021

Vážení rodiče, provoz ŠD od 4.1.2021:- ranní ŠD není v provozu- odpolední do 16:30 hod.- pro žáky 3.- 4. tříd bude on-line ŠD každý den od 14:00 do 15:00 (Teams)- ŠD je k dispozici pro děti z 1.a 2.ročníku, kteří se zúčastní prezenční výuky.Děkujeme za pochopeníKolektiv ŠD

číst dále

Pokojné Vánoce a dobrý rok 2021!

22.12.2020

Když se téměř vše odehrává v jen jakémsi elektronickém světě, můžete mít pocit, že je vše nějak jednotvárné a nudné. Že se na škole neděje i něco navíc, něco hezkého, pozitivního. Ale opak je pravdou. Přesvědčí vás další část naší školní kroniky. https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika  

číst dále

Ministerstvo školství vydalo informace o tom, v jakém režimu proběhne na jaře 2021 přijímací zkouška. Více na:

02.12.2020

Více na:https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky?fbclid=IwAR2fc0sJ31VbjPNXwAIaUcuzCr8Ti2XNnFn0jdsmMZMUBmTfTmT_VXjFpHM  

číst dále

Důležité informace ke změnám ve výuce od 30. 11. 2020 – doplnění k 26. 11.

26.11.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,jak víte, od 30. 11. 2020 lze vyučovat prezenčně ve škole většinu dětí. Oproti běžnému provozu ale stále  platí omezení, jimž jsme nuceni se společně přizpůsobit. Níže najdete některé změny.  Organizace výuky od 30. 11. 2020: ·         Dne 30. 11. 2020 nastupují do pravidelné prezenční výuky žáci prvního stupně a 9. ročníku. ·         Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou týdně střídat v prezenční a distanční výuce.·          V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020  nastoupí do školy třídy: VI. A, VI. B, VII. A, B, C, D, žáci ostatních tříd pokračují v povinné distanční výuce. ·         Od  7. 12. 2020 se skupiny vystřídají, nastoupí třídy  VI. C, VI. D, a VIII. A, B, C.·         Platí obvyklý rozvrh hodin.Základní podmínky naší práce:·         Platí zákaz prolínání, míchání skupin žáků. (Částečnou výjimku má školní družina.)·         Protiepidemická organizační a hygienická opatření mají prioritu oproti naší obvyklé  organizaci pobytu a vzdělávání žáků.   Stravování: Žákům na prezenční výuce bude umožněno naobědvat se v jídelně, žákům na distanční výuce můžeme vydat oběd pouze do jídlonosičů. Pozor, čas výdeje do jídlonosičů pro tyto žáky se od 30.11. mění: Od 13.45 do 14 hod. Oběd můžete přihlásit obvyklým způsobem (nejlépe přes školní web).Provoz školní družiny bude zajištěn od 30. 11. 2020 všem přihlášeným žákům 1. až 4. ročníku, a to pouze v odpoledních hodinách, do 16.30 hod. Organizace odchodu dětí z družiny bude upřesněna rodičům příslušných tříd mailem. Vzhledem k okolnostem může bohužel dojít brzy opět k dalším změnám. Pokud nastanou, budeme vás o nich informovat obvyklým způsobem (www.zsslovanak.cz, IS, mail). Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.  V Brně 26. 11. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

číst dále

Od 30.11. 2020 se mění čas výdeje oběda do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce: Od 13.45 do 14 hod.

26.11.2020

Děkujeme za pochopení.

číst dále

Důležité informace ke změnám ve výuce od 30. 11. 2020 a k třídním schůzkám 23. 11. 2020

20.11.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,třídní schůzka proběhne v pondělí 23. 11. 2020 ve formě možnosti on line setkání s třídním učitelem v  aplikaci MS Teams, přihlaste se prosím přístupovými údaji dítěte. Obvyklý začátek bude v 17 hodin, pokud není domluveno v některých třídách 1. stupně jinak.Organizace výuky od 30. 11. 2020: ·         Dne 30. 11. 2020 nastupují do pravidelné prezenční výuky žáci prvního stupně a 9. ročníku. ·         Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou týdně střídat v prezenční a distanční výuce.·          V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020  nastoupí do školy třídy: VI. A, VI. B, VII. A, B, C, D, žáci ostatních tříd pokračují v povinné distanční výuce. ·         Od  7. 12. 2020 se skupiny vystřídají, nastoupí třídy  VI. C, VI. D, a VIII. A, B, C.Stravování: Žákům na prezenční výuce bude umožněno naobědvat se v jídelně, žákům na distanční výuce můžeme vydat oběd pouze do jídlonosičů, a to od 11.00 do 11.15 hod. Oběd můžete přihlásit obvyklým způsobem (nejlépe přes školní web).Provoz školní družiny bude zajištěn od 30. 11. 2020 všem přihlášeným žákům 1. až 4. ročníku. Organizace bude upřesněna během příštího týdne.Klasifikace za 1. čtvrtletí: Průběžné hodnocení školní práce a zpětná vazba žákům (slovní hodnocení, známky, pokyny) je součástí distanční výuky v prostředí MS Teams. Doporučujeme práci žáka a jeho přístup k výuce pravidelně sledovat. Protože jde o obvyklý a rodiči často očekávaný způsob vyjádření hodnocení, naleznete i v tomto čtvrtletí v ŽK po příchodu dětí do školy (1. stupeň) a v IS od 23. 11. (žáci 2. stupně) známky z jednotlivých předmětů. Po návratu k prezenční výuce bude možnost učivo procvičit, prohloubit, pracovat na případném zlepšení znalostí a klasifikace. Upozorňujeme, že platí nastavení školního a klasifikačního řádu (chování žáků, přístup k plnění úkolů, omlouvání absence), jež jsou použitelná pro distanční výuku. Konzultace ke klasifikaci a školní práci žáků s učiteli jednotlivých předmětů je nyní možná prostřednictvím mailu a od 30. 11. lze využít i opětovné přítomnosti pedagogů v budově školy k telefonickému kontaktu, případným dalším domluvám.Těšíme se společně s vámi, že nástup dětí do škol bude pro všechny velkým přínosem a pro mnohé i radostí. Přejeme pevné zdraví a vše dobré. V Brně 20. 11. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

číst dále

V pondělí 23. 11. 2020 proběhnou třídní schůzky na dálku

16.11.2020

S podrobnostmi vás seznámíme prostřednictvím mailu (1. stupeň) a informačního systému (2. stupeň).

číst dále

Organizační informace k výuce od 18. 11. 2020 (s osobní přítomností žáků 1. a 2. ročníku ve škole)

13.11.2020

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.Pokyny pro realizaci výuky od 18. 11. 2020 (s osobní přítomností žáků 1. a 2. ročníku ve škole) Vážení rodiče, zákonní zástupci,od středy 18. 11. 2020 bude povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve školách.Vyšší ročníky zatím stále pokračují v distanční výuce.Organizační pokyny pro rodiče žáků 1. a 2. tříd:Výuka:Hygienické podmínky výuky (roušky po celou dobu přítomnosti, dezinfekce, zákaz míchání skupin žáků) zůstávají stejné jako před uzavřením škol, což přináší jisté komplikace, a proto vám děkujeme za pochopení. Budova bude otevřena od 7.40 hod., žáci mohou vstupovat oběma hlavními vchody. U vchodu si dezinfikují ruce. Bude platit obvyklý rozvrh hodin.Stravování: Provoz školní jídelny pro žáky 1. a 2. tříd bude zahájen ve středu 18. 11. Přihlásit obědy lze dětem elektronicky, popř. telefonicky či mailem. Oběd pro 1. den lze přihlásit do 10 hod. dne 18. 11., dále již dle obvyklých podmínek. Děti, které nebudou navštěvovat odpolední družinu, se budou stravovat ve skupině se svojí třídou, což může přinést jisté zpoždění.Družina: Ranní družina nebude v provozu, odpolední družina bude v provozu do 16.30 hod. Odchody dětí: ·         Žáci I. A,  B,  C  vchodem  z ulice Bulharské, vchod u jídelny. ·         Žáci I. D z ulice Bulharské, vchodem rohovým u družiny. ·         Žáci 2. ročníku budou v odděleních ŠD v hlavní budově, budou odcházet vchodem kolem vrátnice, a to v čase uvedeném v dokumentu, který je nutno vyplnit zákonným zástupcem a dodat při prvním příchodu dítěte do školy. Dokument obdrží zákonní zástupci žáků 2. ročníku mailem.Organizační pokyny pro žáky 3. – 9. tříd:Do odvolání platí daná pravidla a pokyny pro distanční výuku. Důležitá novinka: Oběd za dotovanou cenu od středy 18. 11. poskytneme i žákům vyšších ročníků, a to za následujících podmínek: ·         pouze  s sebou, do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob),·         pouze v době od 11-11.15 a poté v době 13.30-14 hod. (čas lze zvolit dle rozvrhu online výuky daného dne). V Brně 13. 11. 2020                                                         Mgr. David Jalovýředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.   

číst dále

Nestihli jste přinést do školy nasbírané kaštany?

06.11.2020

Pro velký zájem dětí i rodičů je možno ještě odevzdat kaštany do 12. 11. 2020, a to do dvora školy k levému vchodu na schody. Prosíme, zprávu o množství kaštanů napište třídní učitelce. Děkujeme.

číst dále

Distanční výuka od 2. 11. 2020 pokračuje

02.11.2020

Jak víte, došlo k prodloužení nouzového stavu a zachování všech mimořádných opatření do 20. 11.2020, a to včetně pokračování distanční výuky (dále i DV) na obou stupních s výhledem na minimálně tři týdny. Perspektiva pro otevření tříd 2. stupně je dle současných odhadů ještě vzdálenější. Na základě vyhodnocení dosavadních osmi dnů DV z podnětů pedagogů, rodičů a žáků dojde k následujícím úpravám naší práce během DV. Obecné pokyny:·         Stále platí, že struktura distanční výuky je dána na 2. stupni původním rozvrhem tříd. Na 1. stupni pokračujeme v nastavení výuky dle speciálních podmínek v každé třídě·         Žádosti o zapůjčení notebooků pro žáky směřujte mailem k rukám ŘŠ (s telefonickým kontaktem a stručným zdůvodněním).·         Škola nově disponuje licencemi Office A 3 i pro žáky, které umožňují instalaci desktopových aplikací MS Office žákům naší školy pro jejich domácí počítač. Lze je získat po přihlášení na Office.com, a to přístupovými údaji již žáky používanými. Na domovské stránce Office.com využijte odkaz vpravo nahoře „nainstalujte si Office“. ·         Úředním dnem pro kontakt s vedením školy je stejně jako v letním období středa od 9 do 12 hod., se službou na vrátnici. V případě nutnosti nás kontaktujte mailem, telefonicky, věc vyřešíme, nebo si domluvíme termín setkání. Upozorňujeme, že pedagogové pracují do odvolání především v režimu home office. ·         Školní kuchyně nebude v provozu. 2.       Postřehy z dosavadního průběhu DV pro rodiče:·         Zapojení a úsilí drtivé většiny žáků – často za vydatné spolupráce vás rodičů nebo blízkých – je vynikající! ·         Pomozte prosíme naší snaze v distanční výuce dětí tím, že budete kontrolovat jejich přístup k práci a chování ve virtuálním prostoru. ·         Je dobré dohlédnout, zda nejsou k lekci přihlášeni jen formálně, bez reakcí, bez odevzdávání úkolů, bez osobní přítomnosti u pc. ·         Vaše názory, jak by měla výuka vypadat, jsou pestré a často zcela protichůdné. V různých skupinách dle věku a přístupu bývá různá atmosféra. Vždy se jedná při vší snaze o průnik mnoha faktorů (ne vždy pro vás viditelných), výsledkem je nutně kompromis. Nelze vždy spravedlivě srovnávat výuku s jinou skupinou, jiným učitelem či s jinou školou. Za Vaše dobře míněné podněty a postřehy jsme vám ale vděční. 3.       Informace pro 1. stupeň: Úprava průběhu DV: každý den 2 výukové bloky DV online s třídní učitelkou, dle nastavených podmínek, viz bod 1. Žáci 1. stupně budou mít týdně dva bloky Aj zaměřené na konverzaci a slovní zásobu.Školní družina: vychovatelé prostřednictvím MS Teams nabídnou odpolední dobrovolný program od 13.30 do 14.30 pro přihlášené žáky 1. stupně. Možnost přihlásit se mají i děti, které nenavštěvují družinu, a to prostřednictvím třídní učitelky.4.       Informace  pro 2. stupeň:U většiny předmětů bude využita vždy polovina jejich týdenní hodinové dotace pro online výuku, ale stále se pohybujeme v rámci rozvrhu. Online hodiny v rozvrhu třídy budou stanoveny pevně, aby nedošlo k překrývání nebo nerovnoměrnostem.  Přejeme pevné zdraví i nervy, kéž zvládneme vše co nejlépe  a s co největším užitkem i v těchto složitých okolnostech.  V Brně 2. 11. 2020                                                           Mgr. David Jalovýředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.   

číst dále

Školní jídelna do 23. 10. mimo provoz pro žáky i zaměstnance

15.10.2020

Z důvodu velmi vyhrocené epidemiologické situace nebude školní jídelna pro žáky ani pro zaměstnance v provozu do 23. 10.2020. Omlouváme se, děkujeme za pochopení. (Zájem z řad žáků byl naštěstí minimální, budou automaticky odhlášeni.)  

číst dále

Pravidla a pokyny pro distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

13.10.2020

 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2. p.o. Pravidla a pokyny pro distanční vzdělávání,s platností od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020pro žáky 1. a  2. stupně     Pravidla  a organizace Od  14. 10. do 23. 10. 2020 se všichni žáci vzdělávají distančním způsobem, bez možnosti osobní přítomnosti  v budově školy. Školní družina nebude v provozu. V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka nebude probíhat z důvodu zákonného opatření  -  prodloužení podzimních prázdnin. Vzdělávání distančním způsobem škola uskuteční podle Rámcového vzdělávacího programu  a Školního vzdělávacího programu Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2. p.o., v míře odpovídající okolnostem.  Zajištění průběhu distanční výuky Výuka bude probíhat denně dle rozvrhu hodin dané třídy, učitelé budou s žáky pracovat a zadávat jim  úkoly  v době od 8 do 14 hodin. (Nemusí jít v reálném čase vždy o celou dobu, jde pouze o interval vymezující dobu vzájemné aktivity.)Jednotným komunikačním kanálem pro distanční výuku žáků je aplikace Microsoft Teams. Základním způsobem výuky je kombinace on-line synchronní a asynchronní výuky. Lze využít i předávání materiálů prostřednictvím mailu či klasické pošty (v odůvodněných případech), popřípadě osobní konzultace učitele se zákonným zástupcem.Způsob komunikace mezi zákonnými zástupci a školou je pro 1. stupeň mail, pro 2. stupeň IS, popřípadě mail.Hodnocení průběhu a výsledků vzděláváníUčitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně sleduje zapojení a aktivitu žáků, poskytuje zpětnou vazbu. V případě, že se žák bez omluvy či zdůvodnění ze strany zákonných zástupců do výuky nezapojí nebo se zapojí v nedostatečné míře, učitel o situaci informuje třídního učitele a vedení školy a použijí se platná ustanovení školního a klasifikačního řádu použitelná v době distanční výuky.Základním způsobem hodnocení práce žáka při distanční výuce je hodnocení s formativní zpětnou vazbou (přináší žákovi informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže, směřuje ho k naplnění stanového cíle).  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v distanční výuce Podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytovaná školou po dobu distančního způsobu vzdělávání: •         zadávání úkolů a hodnocení žáků se SVP je vykonáváno na základě pravidel nastavených v doporučení vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly hodnocení žáků, jež jsou součástí školního řádu.•         možnost využít mailem konzultace a poradenské pomoci školy a školního poradenského pracoviště, •         v závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy mohou být dětem se SVP zapůjčeny speciální učební pomůcky uvedené v doporučení školského poradenského zařízení, a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky záleží na individuální domluvě se školou.  Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání Absence při distanční výuce je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, tedy zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí stejná pravidla uvedená ve školním řádu jako pro běžné vzdělávání, včetně možnosti omluvy předem.(Optimální způsob: Absenci žáka omluví zákonný zástupce mailem třídnímu učiteli, v kopii přidá vyučujícího, jehož výuky se absence týká.) Stravování Ode dne 14. 10. do 23. 10. 2020 budou všem strávníkům  automaticky odhlášeny obědy. Od pondělí  19. 10. 2020 připravujeme možnost výdeje žákovských obědů do jídlonosičů (ne do skleněných nádob), ale pouze na základě nového přihlášení k odběru obědů.  POZOR: nově přihlásit oběd po dobu platnosti distanční výuky lze pouze telefonicky (telefon 605 060 067 od 8.00 hod.do 16.00 hod.) či mailem, nelze přes internetové rozhraní! Pro odběr pondělního oběda 19. 10. 2020 je nutno se přihlásit nejpozději do čtvrtku 15. 10. 2020 do 12 hodin.  Podmínky výdeje:  Pouze v době od 11 do 12 hodin, odběr pouze do vlastních jídlonosičů – oběd nelze vydat do skleněných nádob.     V Brně 13. 10. 2020                                                                                      Mgr. David Jalový, ředitel                                                                                                                                                        Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2. p.o.  

číst dále

Do odvolání jsou ve škole zrušeny všechny odpolední aktivity žáků i dospělých, všechny pronájmy učeben a tělocvičen

09.10.2020

O obnovení provozu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Spuštění družinových kroužků se odkládá na 19.10.

29.09.2020

Čekáme na vývoj epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení Kolektiv ŠD

číst dále

Veřejná zakázka na výpočetní techniku

18.09.2020

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na nákup výpočetní techniky, zadávací dokumentace je k dispozici v sekci Úřední deska.

číst dále

Ředitelské volno 2. 10. 2020

16.09.2020

V souladu s § 24 odst. 2 Zákona  č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašujeme z důvodu přípravy krajských a senátních voleb dne 2. 10. 2020 ředitelské volno. Školní jídelna nebude v provozu. Školní družina bude k dispozici pro přihlášené žáky 1. stupně od 6.30 do 17.00 hod.

číst dále

Od 10. 9. 2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.

09.09.2020

Žádáme všechny žáky, zákonné zástupce a veškerou veřejnost o dodržování nařízení vlády ohledně používání roušky ve vnitřních prostorách budov.

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

31.08.2020

Vážení mladí přátelé, v rámci Evropského týdne mobility vás odbor dopravy Magistrátu města Brna zve na dopravní hřiště.Žáci 1. - 6. tříd ZŠVíce informací v letáku.

číst dále

Připravujeme podrobné informace k prvnímu školnímu dni

21.08.2020

Naší snahou je, aby ani letos první školní den neztratil nic na své slavnostní atmosféře, a to navzdory podmínkám, které nás při otevření školy a jejím provozu budou omezovat. Navíc, jak víme, přicházejí nečekané změny již schválených pokynů. Proto vše pečlivě zvážíme a seznámíme vás podrobněji s pokyny pro první školní den během příštího týdne, nejdříve od 26. 8. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

číst dále

Informace před začátkem nového školního roku

17.08.2020

Výuka začíná 1. 9. 2020 v 8.00 hodin, budovu otevíráme v 7.40, prvňáčci budou mít jednu vyučovací hodinu (bez aktovek:-), žáci vyšších ročníku dvě hodiny. Nabízíme možnost pobytu ve školní družině od 26. 8. do 31. 8. 2020 v časovém  rozmezí  8.00 až 15.00 hodin (bez oběda). Seznam žáků 1. ročníků rozdělených do tříd můžete zhlédnout ve vestibulu školy u vrátnice od 27. 8. v dopoledních hodinách. Připravit vhodné školní pomůcky můžete dle Seznamu školních pomůcek, který máme na www.zsslovanak.cz v sekci  Pro žáky.

číst dále

Informace k přihlašování obědů

17.08.2020

Termíny pro osobní přihlášení žáků na obědy v novém školním roce: 26.8.     10.00-13.00      27.8.     8.00-12.0028.8.     8.00-12.0031.8.     8.00-13.00 Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování. Po úhradě jednorázové zálohy obdrží čip k odběru stravy po celou školní docházku. Po ukončení docházky se čip vrátí oproti zpět vyplacené záloze. Při ztrátě či zničení musí strávník uhradit čip nový. Další informace o možnostech platby, způsobu objednánání a provozu jídelny najdete v Řádu školní jídelny v sekci Jídelna na www.zsslovanak.cz.  Telefon školní jídelny: 549 249 925, 605 060 067 (v době provozu školy, 7.30-14.00 hod.)

číst dále

Prázdniny spějí k poslední čtvrtině, a tak škola o sobě začne dávat vědět.

13.08.2020

Brzy na našem webu najdete informace důležité pro začátek školního roku.Co se děje v budově přes prázdniny? Nahlédněte na našem FB.Ať se vám zbytek prázdnin vydaří!

číst dále

Úřední dny ve škole o prázdninách budou každou středu od 9 do 12 hodin.

01.07.2020

číst dále

Podrobnější pokyny k poslednímu školnímu dni 30. 6.

25.06.2020

které se pro žáky jednotlivých stupňů mírně liší, najdete pro žáky 1. stupně v mailu a pro žáky 2. stupně v informačním systému. 

číst dále

Provoz školní družiny

23.06.2020

Školní družina bude v provozu od 26.8.-31.8. 2020 v časovém rozmezí 8.00-15.00 hod.Přejeme pěkné prožití letních prázdnin, kolektiv ŠD.

číst dále

Jak zakončíme s žáky školní rok?

18.06.2020

Ministerstva školství a zdravotnictví dále uvolnila epidemiologická opatření, z čehož vyplývá, že bude možné i na naší škole vydat dne 30.6. vysvědčení všem žákům - i těm, kteří se dosud nezúčastnili školních aktivit 1. či 2. stupně. Podmínkou bude absence příznaků respiračních nemocí a vyplněné Čestné prohlášení, ale jen tehdy, pokud se setkáme s žákem poprvé.O přesné organizaci posledního školního dne vás budeme co nejdříve informovat. Vyzvednutí vysvědčení bude dále možné i během letních prázdnin, a to vždy ve středu v době úředních hodin.

číst dále

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

17.06.2020

Schůzka proběhla dne 15. 6. 2020. Zápis ze schůzky:INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD SCHŮZKA  DNE 15. 6. 2020 OBSAH SCHŮZKY: 1. Přivítání2. Seznámení s organizací prvního týdne šk. roku 2020/20213. Informace o školní družině4. Informace o školní zralosti žáků  prvních tříd5. Přehled pomůcek a učebnic pro žáky prvních třid6. Dotazy7. Závěr1.  PŘIVÍTÁNÍ, PŘEDSTAVENÍ UČITELŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD2.  ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠK.ROKU 2020/21    • Školní rok začíná v úterý 1.září 2020    • Budou otevřeny 4  první třídy      • Seznamy a rozdělení žáků do tříd budou vyvěšeny od 27. srpna v budově školy    • Učebny a šatny pro žáky prvních tříd se nachází v přízemí školy    • Vyučování začíná v 8 hodin (příchod do školy 15min  před začátkem vyučování)    • Konec vyučování dle týdenního rozvrhu (4 vyučovací hodiny – konec vyučování 11:35 hod, 5 vyuč. hodin – konec vyučování 12:35hod)    • Anglický jazyk je vyučován 2 hod týdně    • Absenci žáků omlouvejte písemně do žákovské knížky, případně telefonicky  (541 211 758) (www.zsslovanak.cz) – nejlépe do druhého dne     • Písemně do žákovské knížky omlouvejte také, když nebude vaše dítě cvičit v Tv (nachlazení, indispozice…)    • Školní družina se nachází v suterénu (paní vychovatelky si pro děti přijdou po vyučování ke třídě)    • Děti, které nenavštěvují školní družinu a obědvají ve školní jídelně, odvádí na oběd třídní učitel    • Děti se po příchodu do školy přezouvají v šatně, při odchodu ze školy musí zůstat  šatná prázdná (odpoledne je využívána školní družinou)    • Každý den je velmi vhodný podpis ZZ ve všech sešitech, deníčku, ŽK a také u domácích úkolů z důvodu zpětné vazby.    • Konzultační hodiny třídy (třídní učitelka oznámí v září) - slouží ke konzultaci, případně k zadávání probíraného učiva v době nemoci žáka nebo jeho nepřítomnosti ve škole.    • Výuku hry na flétnu – učí p. uč. Kovářová (externistka),  učebna č.4,  přihlášky děti odevzdají v září tř. učitelce    • Logopedická prevence pod vedením spec. pedagoga bude probíhat vždy po skončení dopoledního vyučování, bližší informace dostanete na začátku šk.roku    • U DĚTÍ S NESPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ BY MĚLA PROBÍHAT INTENZIVNÍ LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA JIŽ PŘED VSTUPEM DO  1.TŘÍDY.    • Hodiny individuální péče – dvakrát týdně (vždy po skončení dopoledního vyučování), navštěvují žáci dle výběru učitele (nejčastěji děti po nemoci…)    • První školní den (1. 9. 2020) – jedna vyučovací hodina (uvítání dětí), bez aktovek    • Druhý den – dvě vyučovací hodiny, aktovky s sebou     • Ostatní podrobnosti oznámíme na první třídní schůzce ( 7. 9. 2020 ) a dále pak písemně do deníčku, který od nás děti dostanou3.  STRUČNÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ    • Provoz ŠD od 6.30 - 17.00 hod.  již od 1. září 2020    • Mezi 14.00 - 15.00 hod. není možné děti vyzvedávat ( vycházka, kroužky  pořádané ŠD, popřípadě další akce)    • Nabídka kroužků proběhne  prostřednictvím deníčků v první polovině září    • Družina pořádá různé kulturní akce, výlety, besídky atd.    • 1.9. 2020 proběhne informační schůzka školní družiny, kde budou rodiče podrobněji o všem informováni.4.  ŠKOLNÍ ZRALOST U DĚTÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKYVstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze                                   • zaváže si tkaničky bot, oblékne si čepici, rukavice    • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)    • zvládá samostatně osobní hygienu (používá vhodně kapesník)    • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování    • zvládá odloučení od rodičů    • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)    • je si vědomé zodpovědnosti za své chování    • dodržuje dohodnutá pravidla Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti    • vyslovuje správně všechny hlásky     • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí    • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno    • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla    • spolupracuje ve skupiněDítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci    • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)    • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím    • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)    • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)    • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)    • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy    • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky    • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů    • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)    • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech    • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)    • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)    • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit    • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)    • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)    • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je    • postupuje podle pokynů    • pracuje samostatněDítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině    • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)    • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny    • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit    • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)   Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě    • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)    • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat    • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí a na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)    • zná faktory poškozující zdraví (kouření)    • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí5.  POMŮCKY PRO ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍDNa schůzce byla provedena ukázka vhodných pomůcek pro žáky prvních tříd. Základní seznam pomůcek:aktovka na záda přezůvky – ne s černou podrážkoupytlík na přezůvky2  průhledné obaly na deníček a průhledné obaly na sešityvelká folie A4zásobník na písmenka a slabikyzásobník na číslice a tečkypastelky plnící pera zatím nekupovat2 tužky č. 2plastelínanůžky (pro leváky - nůžky pro leváky)lepidlo v tyčincestírací tabulka, stírací fixy, hadřík v podepsaném obalukelímek na vodu do Vvigelit na lavici do výtvarné výchovyvodové barvy a temperyplochý i kulatý štětec, tenký i tlustýtušbarevné papírycvičební úbor a cvičkyšvihadlotenisový míčeklátkový ubrousek na stolováníDoporučujeme vše podepsat.6., 7. DOTAZY, ZÁVĚRV případě potřeby dalších informací:                                                   gerzova@zsslovanak.cz

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

16.06.2020

číst dále

Rozdílové zkoušky 10. 6. 2020: Nezapomeňte vzít s sebou vyplněné Čestné prohlášení!

09.06.2020

Vážení rodiče,připomínáme vám důležitou povinnost vybavit dítě pro účast na zítřejších rozdílových zkouškách vyplněným formulářem Čestné prohlášení…, s datem 10. 6. 2020 a podpisem zákonného zástupce.Formulář můžete stáhnout na odkazu níže. Lze jej vyplnit i příchodu na vrátnici naší školy. Bez něj nelze dítě do budovy školy přijmout.Děkujeme za pochopení!https://www.zsslovanak.cz/web/docs/priloha_cestne_prohlaseni_2.pdf   

číst dále

Od pondělí 8. 6. se budeme setkávat s žáky 2. stupně

05.06.2020

Věříme, že všechny potřebné informace jste získali z našeho webu a posléze od třídních učitelů svých dětí. Od pondělí se tedy těšíme s přihlášenými  žáky druhého stupně naviděnou! Prosíme, nezapomeňte: dodržet přesně čas nástupu, tedy 8.30 nebo 11 hod.vybavit dítě vyplněným Čestným prohlášením s aktuálním datem a rouškami.

číst dále

Informace pro rozdílové zkoušky žáků do tříd s rozšířenou výukou jazyků: 10. 6. 2020 od 9.00 hod.

03.06.2020

Sraz přihlášených žáků: v 8.50 před budovou školy, žáci budou určenými vyučujícími odvedeni do jednotlivých tříd (max. počet žáků ve skupině – 15), rodiče z hygienických důvodů mají zakázaný vstup do budovy školy. Po celou dobu rozdílových zkoušek je třeba dodržovat známé hygienické podmínky dané MŠMT a dbát pokynů vyučujících. Nezapomeňte: roušku, psací potřeby, svačinu Průběh zkoušky: písemný test z anglického jazyka Přestávka písemný test z matematiky Přestávka písemný test z českého jazyka Přestávka krátký ústní pohovor s vyučujícím anglického jazyka + nahlášení vyučujícímu Aj druhý cizí jazyk, který si zvolí v případě přijetí (německý, francouzský, ruský) Ukončení: po ústním pohovoru odchází žák z budovy, rodiče mohou vyzvednout dítě před školou (předpoklad kolem 12 hodiny) Výsledky: V pátek 12. 6. od 9 hodin bude k dispozici pořadí (volejte na telefon 541 211 758, zástupkyni ředitele pro 2. stupeň PaedDr. Eva Krochmalná). Počet žáků, které můžeme přijmout, závisí na počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia, tyto výsledky by měly být známy do týdne po přijímacím řízení.

číst dále

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

01.06.2020

se bude konat v pondělí 15. 6. 2020 v 16:30 hod., a to v tělocvičně naší školy. Vchod je z ulice Bulharské, tedy z pravé boční strany budovy, nikoli ze Slovanského náměstí. Těšíme se na Vás :-)

číst dále

Den otevřených dveří být sice nemůže, ale...

27.05.2020

Milí rodiče, především budoucích prvňáčků, ale i všichni, kdo máte rádi naši školu,protože se kvůli mimořádnému stavu již neuskuteční  „Den otevřených dveří“, zveme vás k nahlédnutí do života naší školy prostřednictvím školní kroniky, která je každý měsíc uveřejňována na webu školy v sekci „Naše škola“ – „Školní kronika“. Dozvíte se mnohé zajímavosti, slovem i obrazem. Přejeme příjemné čtení.

číst dále

Ministr informoval o možnosti návratu do škol pro žáky 2. stupně

26.05.2020

V tuto chvíli teprve čekáme na legislativní pokyny a zpřesnění, jakmile budeme moci, budeme vás informovat.

číst dále

Pozvánka na dopravní hřiště

24.05.2020

Vážení mladí přátelé, v rámci akce „zahájení cyklistické sezony v Brně“ vás zveme na dopravní hřiště.

číst dále

V pondělí 25. 5. začínáme s aktivitami pro děti z 1. stupně

22.05.2020

Milí rodiče žáků 1. stupně,v pondělí se s mnohými z Vašich dětí sejdeme. Po dlouhé době a za mimořádných podmínek, které jsou pro nás společně velmi omezující. Bylo a je velmi obtížné vše připravit a všechny uspokojit. Chci Vás poprosit o trpělivost a trochu zdravého nadhledu, věřte, že uděláme vše, co bude v našich silách, aby situace byla jednak bezpečná, jednak pro děti příjemná. Pokud něco v prvních fázích bude potřeba upravit, budeme Vás operativně informovat. Nejvíce je nám líto, že nemůžeme za současných okolností poskytnout všem dětem i z dopoledních skupin teplý oběd. Pokud se stane, že ze strany státu dojde ke zmírnění opatření, budeme reagovat okamžitě a co nejvstřícněji.Na našem FB profilu najdete i odkaz na velmi pěkný text, který nepostrádá onen nadhled a i trochu humoru, mohl by nám všem mohl pomoci se na příští týden "naladit".Přeji vše dobré.D. Jalový

číst dále

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

19.05.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 1.- 5. ročníků, do 18. 5. 2020 jste měli možnost přihlásit své dítě do školních skupin s dnem zahájení od 25. 5. 2020. Počínaje dneškem již přihlášení není možné. Z důvodu vysokého počtu přihlášených dětí a vzhledem k přísným hygienickým nařízením jsme schopni zajistit oběd ve školní jídelně pouze pro ty děti, jež jsou přihlášeny do dopoledního i  odpoledního bloku. Oběd těmto dětem je třeba přihlásit do čtvrtku 21. 5. 2020 do 12 hodin. Děti, které budou navštěvovat pouze dopolední blok, ke stravování nepřihlašujte. Pokud jste tak již učinili, prosíme, odhlaste je ze stravování. Děkujeme za pochopení. V Brně 19. 5. 2020                                                                                                         Mgr. David Jalový, ředitel Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.  

číst dále

Základní informace k organizaci letošních přijímacích zkoušek na středních školách

18.05.2020

najdete i na našem webu, v sekci Pro rodiče.

číst dále

Termín rozdílových zkoušek do 6. ročníku

11.05.2020

pro třídy s rozšířenou výukou jazyků jsme stanovili na 10. 6. 2020 v 9 hod. Podrobnější informace vám ještě sdělíme.

číst dále

V pondělí 11.5. zahajují činnost studijní skupiny 9. ročníku

08.05.2020

Podrobné info k zahájení najdou rodiče v inf. systému. Škola byla 7. 5. dezinfikována odbornou firmou.

číst dále

Další informace ke studijním skupinám žáků 9. ročníku

06.05.2020

Vážení rodiče žáků  9. ročníků, vzhledem k dotazům některých z vás upřesňujeme: Podmínky práce ve studijních skupinách je nutné  brát jako celek, tedy po přihlášení Vašeho dítěte do studijní skupiny přijímáte podmínky, které jsou dány manuálem MŠMT a s tím souvisejícími našimi organizačními možnostmi, a to včetně rozsahu práce a časového rozsahu. Prosíme o vaše vyjádření k účasti dítěte do 7. 5., nejlépe do 8 hod. ranní. Na základě počtu žáků Vás prostřednictvím webu a IS budeme informovat o podrobnostech pondělního zahájení činnosti studijních skupin. Organizace studijních skupin je velmi omezená striktními předpisy. Činnost skupin bude denní a neměnná. Od 11. 5. 2020 již není se možné do skupiny přihlásit. Odhlásit se je možné vždy. Omlouvání absence bude evidováno a probíhá stejně jako za normálních podmínek. Nárok na oběd  vzniká až po absolvování programu skupiny, a to za přesně vymezených organizačních podmínek, z důvodu dodržení hygienických předpisů. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Informace o studijních skupinách pro žáky 9. ročníku

04.05.2020

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, od 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky, a to dle usnesení vlády č. 491 z 30. dubna 2020. Jak budeme postupovat na naší škole: Jak se rozhodnout o účasti ve studijní skupině? Doporučujeme si pro správné rozhodnutí velmi pečlivě přečíst text „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný MŠMT, kterým se budeme řídit. Bude umístěn na www.zsslovanak.cz, kde vytvoříme sekci „Studijní skupiny 9. roč.“ . V ní budou dokumenty k tomuto tématu. Rovněž je dostupný na msmt.cz . Jaká bude činnost těchto studijních skupin? Náplní setkání bude společná příprava žáků v předmětech M, Č,  Aj. V jakém časovém rozsahu? Denně přibližně od 9-9.30 hod. do 12.15-12.45 hod. podle zařazení do příslušné skupiny. Tuto informaci vám ještě upřesníme, včetně pokynů, kam a kdy se má žák dostavit. Bude zajištěno stravování v naší školní jídelně? Ano, jedno teplé jídlo, a to minimálně do 22. 5. 2020. Dále se ale bude situace vyvíjet od počtu žáků 1. stupně, kteří se přihlásí od 25. 5. 2020 k pobytu ve škole, (jde o to, abychom byli schopni dodržet náročná hygienická a prostorová opatření). Zájemci o oběd – žáci 9. ročníku – pokud budou navštěvovat studijní skupinu, si mohou přihlásit obědy u paní Klocové telefonicky na 605 060 067 denně do 7. 5. 2020 od 8 do 12 hodin, nebo mailem na klocova@zsslovanak.cz. Zde obdržíte i odpovědi na případné dotazy ke stravování. Jak žáka přihlásit do studijní skupiny? Prosíme, abyste do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8 hodin ranních vše zvážili a v kladném případě poslali na mail třídního učitele příslušné třídy (příjmení@zsslovanak.cz) informaci: „Závazně přihlašuji (jméno žáka) k účasti ve studijní skupině od 11. 5. 2020“. Zároveň pošlete v příloze i vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, bude k dispozici v sekci uvedené výše. Rovněž je dostupný v závěru textu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“  na msmt.cz . Pozor: Podle tohoto dokumentu MŠMT nebude po 7. 5. 2020 již přihlášení do studijních skupin možné. Za jakých okolností nelze žáka přihlásit? Pokud škola neobdrží vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ mailem, nebo nejpozději v pondělí 11. 5. 2020 během příchodu žáka na první setkání, nemůže být žák přijat do studijní skupiny.Dokumenty ke stažení ZDE

číst dále

Kdy a jak se dozvíte výsledky zápisu do 1. ročníku?

23.04.2020

Do konce dubna probíhá sběr žádostí. Seznam přijatých dětí  – anonymně, pod registračním číslem – bude dne 15. 5. 2020 vyvěšen na www.zsslovanak.cz a na zapisdozs.brno.cz. Písemné vyrozumění  – pouze o nepřijetí dítěte  –  obdrží zákonní zástupci následně klasickou poštou. Zákonní zástupci přijatých dětí budou informováni o dalším postupu  na www.zsslovanak.cz

číst dále

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol

22.04.2020

na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Budeme postupovat v souladu s legislativními pokyny, na nichž se teprve pracuje. Dáme vám samozřejmě co nejdříve vědět, jak bude vše probíhat.

číst dále

Co se ve škole nyní děje

22.04.2020

Probíhá příjem žádostí o zápis dětí do 1. ročníku (je jich již mnoho, děkujeme za důvěru!), učitelé vyučují na dálku a sami se intenzivně školí ve zvládání nových metod a platformy MS Teams. Probíhají práce údržby a oprav a před nástupem dětí ještě celou budovu necháme plošně dezinfikovat odbornou firmou. A snad směřuje vše k tomu, že se aspoň s některými dětmi v květnu potkáme! Obdrželi jsme skvělou zprávu i od rodičů: Žákyně a žák ze VII. C naší školy se přihlásili na mezinárodní zkoušku KET (úroveň A2) z AJ a složili ji velmi úspěšně, a to sice na hodnocení A, a získali tím certifikát A1 z angličtiny. Těší to kromě rodičů a dětí samotných též jejich paní učitelku z angličtiny – a teď doufám i vás.

číst dále

Než přijdete k zápisu, prosíme Vás, čtěte:

16.04.2020

Zvažte možnost vyřídit vše elektronicky nebo poštou, bez osobní účasti. Zkontrolujte si, že máte s sebou všechny potřebné dokumenty (podepsané) a doklady – pomůže vám fialový odkaz na úvodní straně  www.zsslovanak.cz, sekce 3., Aktuální pokyny. Prosíme, buďte vybaveni rouškou, a nejlépe i jednorázovými rukavicemi a vlastními psacími potřebami. Přijďte ve vámi rezervovaném čase k bočnímu vchodu do školy z ulice Bulharské, (první šedé dveře, jde o vchod do jednoho z odd. ŠD). Udržujte prosíme rozestupy, pokud to bude nutné. Vyčkejte na náš pokyn k pozvání.Děkujeme za pochopení  :-)

číst dále

Potřebujete si vyřídit OČR nebo potvrzení pro OSVČ o uzavření školy?

15.04.2020

V případě potřeby vystavit formulář „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy“ nebo potvrzení o uzavření školy pro potřeby OSVČ, i nadále využívejte pro rychlejší vyřízení kontaktu na naše hospodářky: Eva Poláková - polakova@zsslovanak.cz nebo Dana Košická - kosicka@zsslovanak.cz, popř. volejte na číslo 516 777 611.  

číst dále

Prosíme, zvažte nutnost své osobní účasti na zápisu

14.04.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, děkujeme vám za zájem o zápis do naší školy. Zvažte prosím svoji osobní návštěvu s dokumenty k zápisu, i když jste se již přihlásili do rezervačního systému. Vzhledem k současným přísným opatřením je žádoucí, abychom využili především možnost poslat dokument poštou nebo elektronicky, za dodržení podmínek v pokynech na našich webových stránkách.  Jsme vám k dispozici telefonicky i mailem, abychom případně poradili či pomohli s přípravou dokumentů. Děkujeme vám za pochopení!

číst dále

Zrušení termínu rozřaďovacích testů 27. 5. 2020

07.04.2020

Původně plánovaný termín 27. 5. 2020 pro rozřaďovací testy do tříd s rozšířenou výukou jazyků (byl plánován pro všechny třídy s výjimkou do budoucích 3.roč.) jsme nuceni vzhledem k okolnostem zrušit. Nový  bude stanoven v návaznosti na stanovení termínu přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Informovat vás budeme  na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy

01.04.2020

věříme, že se v těchto složitých dnech držíte statečně - domácí verze vzdělávání není jednoduchá situace, a to není zdaleka vše, co řešíte - a především, že jste zdrávi. Vzhledem k délce mimořádných opatření připravujeme platformu pro komunikaci a další pomoc při "výuce na dálku". Další informace budou brzy následovat. Pokračujte prosím zatím v práci dosavadním způsobem, jak jste zvyklí. Těšíme spolu s vámi, až to pomine, naviděnou - a bez roušek.

číst dále

Informace o změně termínu přijímacích zkoušek do 3. třídy s RVJ

23.03.2020

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením, která byla v České republice zavedena, se ruší v naší škole i termín 7. 4. 2020 pro přijímací zkoušky do 3. tř. RVJ. Náhradní termín se stanoví poté, co bude znovu povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Nově stanovený termín se předpokládá za 2-3 týdny po zahájení výuky. Žáci tak dostanou prostor pro adaptaci na školní režim i procvičení učiva. Přejeme vám hlavně zdraví a také trochu klidu a pohody v těchto nelehkých dnech. Mgr. Michaela Skořepová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

číst dále

Odhad otevření škol: polovina května - informace

23.03.2020

Vážení rodiče,  na základě informací ministra školství z 23. 3. 2020 je předpoklad otevření škol pro běžnou výuku v optimistickém případě zhruba v polovině května. Z toho vyplývá, že učiníme organizační opatření a změny k zápisu budoucích prvňáčků  i v přístupu k zadávání práce pro naše žáky domů. Sledujte prosím naše webové stránky, respektive informační systém školy, v příštích dnech vás budeme informovat podrobněji.

číst dále

Potřebujete si vyřídit např. potvrzení pro OČR?

18.03.2020

Úřední hodiny ve škole: PO, ST: 9 – 12 hodinPro potvrzení pro OČR: Zvoňte v úředních hodinách na zvonek Kancelář, obsloužíme Vás mezi dveřmi. Můžete rovněž pro potvrzení OČR psát na email: polakova@zsslovanak.cz  nebo kosicka@zsslovanak.cz, pošleme Vám v úředních dnech barevný sken s potvrzením, do emailu uvádějte jméno a rodné číslo svého dítěte. Děkujeme za pochopení!

číst dále

Odkaz na portál MŠMT: Inspirace pro vzdělávání doma

17.03.2020

:-https://nadalku.msmt.cz/csUvedený odkaz na stránky MŠMT se nyní může hodit nejen pedagogům, ale i mnohým rodičům. Přejeme všem pevné zdraví, pevné nervy a vždy aspoň malý důvod k radosti.

číst dále

Informace pro zaměstnance

16.03.2020

Nástup zaměstnanců 17. 3. 2020 na pracoviště je odvolán. V pracovním mailu najdete důležité informace.

číst dále

Informace k provozu školy v době mimořádného opatření MZDR

11.03.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v době platnosti mimořádného opatření MZDR neprobíhá výuka, není v provozu školní jídelna ani školní družina, včetně kroužků a pronájmů. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Formulář pro OČR vám  v případě potřeby potvrdíme v pracovních dnech v době od 9.00 do 13.00 hodin. V následujících dnech očekávejte zadání úkolů pro Vaše děti, a to na 1. stupni prostřednictvím mailu, na 2. stupni prostřednictvím informačního systému školy. V Brně 11. 3. 2020 Mgr. David Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

číst dále

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020

10.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I.Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.II.Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech školStr. 2 z 2představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHAministr zdravotnictvíp o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

číst dále

MPSV vydalo informace k dané situaci, zde najdete i formulář pro OČR

10.03.2020

pro zákonné zástupce dětí do 10 let. Potvrzení vydají hospodářky školy zítra od 8 hod.:https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

číst dále

Informace o preventivních opatřeních z důvodu ochrany před infekčními chorobami

06.03.2020

Den otevřených dveří dne 11. 3. 2020 se ruší. Hromadné akce žáků (divadlo, kino) domluvené na měsíc březen se ruší. Prosíme Vás o spolupráci. Nabádejte své děti ke zvýšené hygieně. V případě pobytu v zemích či lokalitách, kde je zvýšené riziko nákazy infekčních chorob, telefonicky informujte vedení školy a domlouvejte se na dalším postupu. V případě dotazů či nejasností se  obracejte na vedení školy. Opatření v budově školy: -          toaletní papír a mýdlo na toaletách jsou denně kontrolovány a doplňovány, -          toalety a veškeré sanitární vybavení jsou denně dezinfikovány, -          na veškerých toaletách je k dispozici obrázkový návod postupu při mytí rukou, -          žáci jsou poučeni a pravidelně upozorňováni, že je třeba dbát zvýšené hygieny rukou.  Děkujeme za pochopení a spolupráci. V Brně 6. 3. 2020                                                                                             Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

Aktuální informace

02.03.2020

Aktuální informace ke koronaviru směrem ke školám najdete na http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviruDoporučujeme především, a to i vzhledem k běžným infekčním onemocněním,  znovu probrat s dětmi základní hygienické postupy, ve škole jsme jim to dnes opět připomněli. Prosíme, pokud máte pochybnosti o zdravotním stavu svého dítěte, ponechejte je raději doma.

číst dále

Parkování K+R před školou

21.02.2020

Upozorňujeme na příjemnou novinku: došlo ke slíbenému přeznačení parkovacích míst před naší školou na parkování K+R, a to takto: první dvě místa po-pá od 7 do 16 hod. zbylá po-pá od 7 do 8 hodin.

číst dále

Zápis dětí do prvních tříd

07.02.2020

Zápis dětí do 1. tříd proběhne na naší škole 23. a 24. dubna 2020 vždy od 13 do 17 hodin.Den otevřených dveří proběhne 11.3.2020 od 8:00 do 11:00.     

číst dále

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA INFORMUJE V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM ČÍNSKÉHO KORONAVIRU (2019-nCoV)

30.01.2020

Během chřipkové sezóny, ve které se právě nacházíme, bude jakékoli respirační onemocnění s největší pravděpodobností běžná akutní respirační infekce nebo chřipka. Aktuálně tedy není v souvislosti s výskytem koronaviru důvod k obavám. Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. mají pozitivní cestovatel­skou anamnézu (byly v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byly v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků. Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou – kontaktujte praktického lékaře, případně volejte zdravotnic­kou záchrannou službu (tel. 155). Přenos koronaviru Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu (společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliz­nice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 2–14 dní. Nejohroženější skupiny obyvatel Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabe­nou imunitou. Ochrana Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém obdo­bí:                         vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,                         dodržovat základní hygienická pravidla,                         používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,                         nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,                         jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),                         samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kdo přichází s pacienty nejvíce do styku.   Léčba Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. Upozornění pro ty, kteří cestují                         pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě infor­movat palubní personál,                         na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu (pokud je k dispozici) nebo pozemní personál.   Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.khsbrno.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách WHO a ECDC. Zpracováno na základě podkladů Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a informací zve­řejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

číst dále

Čepice s logem Slovaňáku

29.01.2020

Víte, že jsme byli na lyžáku? A viděli jste super čepice našich instruktorů? Pro velký zájem účastníků kurzu jsme se rozhodli je nabídnout i ostatním žákům naší školy. Pokud chcete být stejně IN jako naši instruktoři, tak neváhejte vyplnit a odeslat objednávkový formulář do 14.2. Ostatní už zařídíme za vás. Cena je 250Kč včetně DPH a výšivky s logem Slovaňáku. Velikost je univerzální, vhodná přibližně pro žáky od 12ti let.Objednávkový formulář: https://forms.gle/VPGcikDNqtRY4L4fAPo uzavření objednávek dostanete další informace k platbě a vyzvednutí čepic.

číst dále

Vážení rodiče, kolegové a přátelé naší školy,

24.01.2020

v posledních dnech bylo možno číst a slyšet slova a komentáře, které se týkaly života naší školy a dotýkaly se práce našich pedagogů. Děkuji všem, jejichž postoje vyjadřují podporu konsensu, zdravého rozumu a realistického přístupu, na rozdíl od některých médií, jež popisovala situaci, aniž by si ji ověřila, či v horším případě přímo útočila na čest nebo práci kohokoli z aktérů. Nechejme nyní promluvit některá fakta, zřejmá k 23. 1. 2020: Jako ředitel školy mám nyní k dispozici písemné vyjádření drtivé většiny zákonných zástupců, a rovněž zápisy z jednání ze dvou mimořádných třídních schůzek (druhá proběhla za účasti zástupců zřizovatele – paní místostarostky a pana předsedy Školské rady), v němž vyjadřují podporu v práci paní učitelky a žádají ji a vedení školy o její setrvání v pozici třídní učitelky i ve 2. pololetí školního roku, a to i po seznámení se s výsledky zprávy ČŠI, kterou rozdala paní stěžovatelka na třídní schůzce přítomným zákonným zástupcům.  Vedení školy i paní učitelka si této podpory váží, považují ji pro další vývoj situace za primární, a proto vyhoví žádostem zákonných zástupců, aby i nadále v této práci s jejich dětmi pokračovala. Považuji to za vyvrcholení první etapy našeho úsilí ochránit čest a dobrou pověst paní učitelky i naší školy. V Brně dne 24. 1. 2020         Mgr. David Jalový, ředitel školy    

číst dále

Vážení rodiče a přátelé naší školy

14.01.2020

dne 13. 1. 2020 byl zveřejněn na sociálních sítích text podepsaný školní psycholožkou naší školy Mgr. Hošťálkovou. Po setkání pedagogů na toto téma mám jako ředitel školy k dispozici text jejich prohlášení, podepsaný v tuto chvíli 49 pedagogickými pracovníky:  „Distancujeme se od prohlášení školní psycholožky Mgr. Hany Hošťálkové, které se neslučuje se skutečností.“ Diskuzi na sociálních sítích vyvolala i informace o návštěvě matky jednoho z žáků ve výuce během minulého týdne. Přijatá opatření této situaci do budoucna zabrání, pokud by měly být porušeny jakékoli zákonné normy.  Ujišťuji vás,  že  není třeba mít obavu o dlouhodobě stabilní průběh a obvyklou kvalitu vzdělávání na naší škole. Děkujeme za důvěru. Mgr. D. Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace.

číst dále

PF 2020

06.01.2020

Všem žákům, rodičům a přátelům naší školy, všem pedagogům a dalším zaměstnancům dobrý rok 2020! 

číst dále

Změna v oblasti GDPR

06.01.2020

U správce Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace, IČO: 62156969, se sídlem Slovanské náměstí 1218/2,612 00 Brno, došlo ke dni 1. 1. 2020 ke změně pověřence pro ochranu osobních údajů. Činnost pověřence bude vykonávat společnost PMA advisors s.r.o., IČO: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno. Osobou pověřenou k výkonu této funkce je k výše uvedenému datu v rámci společnosti Mgr. Ivana Šilhánková. Kontaktní údaje pověřence jsou: e-mail poverenec@pmadvisory.cz, tel.: +420 770 606 082.

číst dále

Vánoce v našem skleníku

18.12.2019

Už jen dnes odpoledne budete mít možnost navštívit naši vánoční instalaci ve skleníku na školním dvoře. Vychovatelé z družiny, nadšenci z řad učitelů a dětí pro vás připravili něco opravdu mimořádně pěkného. Kdo včera zhlédl, ten dobře ví. Otevírá se ve 14.30 a končí se setměním, v 17 hodin, kdy je atmosféra nejkrásnější. Velké poděkování všem tvůrcům...Všem přejeme krásný zbytek adventu a radostné Vánoce!

číst dále

Školní Sboreček dělá radost v předvánočním čase

13.12.2019

Náš školní Sboreček v předchozích měsících nezahálel a nacvičoval a výsledkem je několik krásných vystoupení. Napřed děti zazpívaly na náměstí Svobody, kam se na ně přišli podívat i někteří rodiče a prarodiče a děti následně sklidily velký potlesk. Náměstím se totiž linuly nejznámější koledy v českém, slovenském, polském, německém, anglickém, ukrajinském jazyce a v latině.Se stejným repertoárem se malí zpěváčci předvedli v Domově pokojného stáří v Brně v Kamenné ulici. Udělali tak velikou radost starouškům, obyvatelům domova, a my jim za to moc děkujeme. A také paní učitelce Mgr. Ladě Pitrové a Mgr. Kateřině Vrbacké, které měly s nacvičováním práci a doprovázely děti na hudební nástroje.Pokud byste si chtěli naše děti také poslechnout, budete mít ještě možnost 17. a 18. 12. ve 14:30 hodin, kdy Sboreček zapěje při příležitosti adventní výstavy ve školním skleníku. Jste srdečně zváni.

číst dále

Technické upozornění

09.12.2019

Dne 9. 12. 2019 asi od 16 hod. bude docházet v budově školy k výpadkům dodávky elektřiny. S tím souvisí i zrušení odpoledních a večerních pronájmů prostor, omezení provozu našich telefonů, počítačů, zvonků atd. Ještě dnes večer by mělo být vše v pořádku a zítra již plánujeme běžný provoz. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Adventní výstava 2019

04.12.2019

Srdečně Vás zveme 17. a 18. 12. do školního skleníku na Adventní výstavu. Slavnostní zahájení proběhne 17.12. ve 14:30. Po oba dny bude možné výstavu prohlédnout od 14:30 do 17:00. Prosíme, používajte vchod z ulice Bulharská.

číst dále

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH