Novinky

Přejeme všem krásné a dobře prožité letní dny!

01.07.2024

.

číst dále

Výsledky voleb do školské rady

11.06.2024

Ve volbách do školské rady, které se konaly dne 10. 6. 2024, byli zvoleni:člen rady za zákonné zástupce: Ing. et Ing. Zdeněk Sklenář, členka rady za pedagogy: Mgr. Jana Vondráková. Děkujeme všem kandidátům a všem, kteří se svými hlasy podíleli na výběru členů rady.

číst dále

Provoz Školní Družiny (ŠD) o hlavních prázdninách

10.06.2024

Vážení rodiče,rádi bychom vás informovali o provozu školní družiny během hlavních prázdnin. Školní družina bude otevřena od 26. srpna do 30. srpna 2024 v čase od 8:00 do 15:00 hodin. Přejeme vám krásné prázdniny!Kolektiv školní družiny

číst dále

Stanovení úplaty ve školní družině od školního roku 2024/2025

05.06.2024

V souvislosti s novelou par. § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., a novelou č. 423/2023 Sb., (změna vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhl. č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), schválila RMČ Brno – Královo Pole výši úplaty školní družiny ve školách, které zřizuje, na školní rok 2024/2025 ve výši 500,- Kč /měsíc.

číst dále

Volby člena školské rady za zákonné zástupce

04.06.2024

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady.Volby se budou konat dne 10. června 2024 od 16.30 do 18.30 hod., (tedy v době konání hovorových hodin) v místnosti č. 13 v 1. patře (kancelář hospodářek).Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:                                                     1 zástupce zřizovatele                                                     1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků                                                     1 zástupce pedagogických pracovníků školy Funkční období rady je tříleté. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Svolává ji předseda. První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady. Kompetence rady: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školstvíKandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 27. května 2024 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.V Brně, 9. května 2024  Mgr. David Jalový, ředitel  Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace  

číst dále

Kandidáti do školské rady za zákonné zástupce se představují

04.06.2024

S blížícími se volbami do školské rady vám představujeme dva kandidáty tak, jak sami uvedli ve svých profilech, o něž jsme je požádali.Mgr. Jan Rohánek, 35 let, pracovník v oboru reklama a marketing, obec trvalého pobytu: BrnoVážení rodiče,jmenuji se Jan Rohánek (narozen 1989 v Brně) a můj starší syn letos nastoupí do třetí třídy zde na ZŠ Slovanském náměstí, mladší syn nastoupí do první třídy. Se školským sborem, výukou a vlastně celou školou jako takovou jsme moc spokojení, proto jsem se rozhodl zapojit se do volby o místo ve Školské radě. Doma jsme zvyklí s dětmi o všem komunikovat, trpělivě nasloucháme a snažíme se vše správně vysvětlit a interpretovat (což není vždy jednoduché). Komunikaci nejen s dětmi považuji v dnešní době zahlcené nejrůznějšími digitálními technologiemi a sociálními sítěmi za zvláště důležitou a přesně na to bych se jako zástupce rodičů rád zaměřil – komunikace a budování pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými stranami (rodiče, škola i děti). Jsem absolventem Mediálních studií na MUP a již přes deset let se pohybuji v oblasti reklamy a marketingu. Přeji kandidátům, stejně jako budoucímu zvolenému zástupci, hodně štěstí.Srdečně Jan Rohánek Ing. et Ing. Zdeněk Sklenář, 48 let, podnikatel v oboru gastronomie, obec trvalého pobytu: BrnoMé jméno je Zdeněk Sklenář, narodil jsem se 8.listopadu 1975 v Dačicích, bydlím na ulici Božetěchova 3021/19, v Brně, Králově Poli.Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči a poté absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu elektrotechnickou, obor Informatika a výpočetní technika a poté opět na Vysokém učení technickém, Fakultu podnikatelskou, obor Ekonomika a řízení průmyslu. Akademický titul mám tedy Ing. et Ing. Jsem spolumajitelem největší sítě gastronomických provozoven na jižní Moravě fungujících pod značkou 100 Chutí Brna. Naše společnost funguje již více než 20 let a jsme významnou součástí společenského a kulturního života měst Brna.Jsem jednou ženatý a máme s manželkou tři děti. Všechny naše děti absolvovaly nebo absolvují povinnou školní docházku na ZŠ Slovanském náměstí, a proto si této instituce velice vážím. Ve školské radě jsem působil část minulého volebního období a rád se budu i nadále podílet na jejím rozvoji a fungování. Děkuji a přeji krásný den. Volby se budou konat dne 10. června 2024 od 16.30 do 18.30 hod., (tedy v době konání hovorových hodin) v místnosti č. 13 v 1. patře (kancelář hospodářek).Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:                                                    1 zástupce zřizovatele                                                    1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků                                                    1 zástupce pedagogických pracovníků školyFunkční období rady je tříleté.Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Svolává ji předseda.První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady.Kompetence rady:- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy- schvaluje školní řád- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy- projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.

číst dále

Informace pro rozřaďovací řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků (mimo zkoušek do 3. tříd, které již proběhly)

13.05.2024

Termín: 29. 5. 2024 od 9.00 hodSraz: 8.50 hod. před budovou školy, žáci budou určenými vyučujícími odvedeni do jednotlivých tříd, rodiče z hygienických důvodů nebudou vstupovat do budovy školy. Děkujeme za pochopení.Po celou dobu rozdílových zkoušek je třeba dbát pokynů vyučujících.Nezapomenout: psací potřeby, svačinuPrůběh zkoušky: písemný test z anglického jazyka Přestávka písemný test z matematiky Přestávka písemný test z českého jazyka Přestávka krátký ústní pohovor s vyučujícím anglického jazyka + nahlášení vyučujícímu Aj druhý cizí jazyk, který si zvolí v případě přijetí (německý, francouzský, ruský) Ukončení: po ústním pohovoru odchází žák z budovy, rodiče mohou vyzvednou dítě před školou (předpoklad kolem 12. hodiny).Výsledky: V pátek 31. 5. od 10 hodin bude k dispozici pořadí (volejte na telefon 541 211 758, paní zástupkyni ředitele PaedDr. Evu Krochmalnou). Počet žáků, které můžeme přijmout, závisí na počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia.Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých žáků se uskuteční v pondělí 17. 6. 2024 v 17.00 hod. v budově školy.  

číst dále

Ředitelské volno dne 7. 6. 2024

10.05.2024

V souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašujeme z provozních důvodů – organizace voleb do Evropského parlamentu – v pátek dne 7. června 2024 ředitelské volno. Školní družina bude k dispozici pro přihlášené žáky 1. stupně od 6.30 hod. do 17 hod. Školní jídelna nebude v provozu.V Brně 10. května 2024Mgr. David Jalovýředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace  

číst dále

Vážení a milí, současní i bývalí učitelé, zaměstnanci, rodiče, žáci a přátelé naší školy, zveme vás dne 14. 5. 2024 k jubileu 110 let zahájení výuky v naší školní budově na Den otevřených dveří. Potřebné informace najdete v pozvánce vlevo. Těšíme se na vás!

29.04.2024

.

číst dále

Výsledky rozřazovacího řízení do 3. třídy s RVJ

19.04.2024

najdete v sekci Pro rodiče, v odkazu Info k přijímání dětí do tříd s RVJ .

číst dále

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

27.03.2024

přejeme vám všem hezké, pokojné svátky velikonoční, abyste si všichni zaslouženě odpočinuli a nabrali nových sil. A pokud budete mít volnou chvíli, můžete si přečíst a prohlédnout únorovou školní kroniku, která je díky výročí 110 let od začátku vyučování speciálním vydáním.https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika  Věříme, že se vám bude líbit.

číst dále

Školní družina o Velikonočních prázdninách 28. 3. 2024 nebude v provozu

25.03.2024

Školní družina o Velikonočních prázdninách 28. 3. 2024 nebude v provozu  pro velmi nízký počet přihlášených dětí. Děkujeme za pochopení.Kolektiv ŠD

číst dále

Informace o provozu školní jídelny

18.03.2024

Vážení rodiče, zaměstnanci a žáci naší školy, počínaje středou 20. 3. 2024 do odvolání budeme ve školní kuchyni vařit pouze oběd číslo 1. Důvodem omezení je nutnost opravy plynového rozvodu. O ukončení této situace vás budeme informovat.Děkujeme za pochopení.

číst dále

Platba za školní družinu

28.02.2024

Družina - Informace o ŠD - platba:PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINYleden – červen 2024Číslo účtu:         27428621/0100POVINNÝ ÚDAJ !!!Variabilní symbol:     50Specifický symbol:     0968Zpráva pro příjemce:    CELÉ JMÉNO ŽÁKA + TŘÍDACena školného:             1200,- KčSplatnost:         do 21. 1. 2024

číst dále

Karneval ve školní družině 23.2.

20.02.2024

Školní družinu čeká karneval. Ten proběhne ve velké tělocvičně 23.2.2024 14-15h

číst dále

110 let!

31.01.2024

Milí žáci a zaměstnanci, současní i bývalí, rodiče a přátelé naší školy, nedávno jsme slavili stovku zdejšího školního života. Ani jsme se nenadáli a už uplynulo dalších 10 let! Základní kámen stavby byl položen už 20. října 1912. Kolaudace budovy proběhla dne 26. ledna 1914 a již 3. února 1914 bylo zahájeno vyučování v moderní škole, která byla vybavena ústředním topením, plynovým osvětlením, domácím telefonem a vodovodním zařízením poháněným elektrickým motorem. Ve třídách byly zřízeny vestavěné skříňky a na chodbách šatny pro žáky. V průčelí byl umístěn nápis „Po věku zde stůj – Veď – Chraň – Vzdoruj!“. Dále se počítalo s ústředním elektrickým zvoněním a instalací věžních hodin. Prvním ředitelem dívčí měšťanky se stal Čeněk Vorel, ředitelem chlapecké měšťanské školy Jindřich Noháček. … Takto začala historie naší školy. Věříme, že stále bude nejen své žáky vést, chránit a vzdorovat nepřízním jakékoliv doby. Přejme si navzájem hlavně hojnost dobrých, pěkných vztahů. To bude vždy náš poklad.

číst dále

Provoz školní družiny dne 2. února je zajištěn. Bližší informace získáte od svých paní vychovatelek.

25.01.2024

.

číst dále

Školní družina - Najděte si svoje ztracené věci do konce ledna 2024

23.01.2024

Najděte si svoje ztracené věci do konce ledna 2024Vchod z ulice Bulharská u jídelny, každý den v době od 15. do 17. hodin. Poté budou věci vloženy do kontejneru na textil. DěkujemeKolektiv ŠD

číst dále

Kalendářní rok 2023 uběhl jako voda. Můžeme se ohlédnout a připomenout si jeho poslední měsíc prostřednictvím prosincové školní kroniky. Přejeme příjemné čtení.

22.01.2024

.

číst dále

Zveme vás v pondělí 15. 1. 2024 na informační schůzky na téma přijímací řízení na střední školy (pro rodiče žáků 5.a 7. tříd v 16.00 hod., pro rodiče žáků 9. tříd v 16.30 hod.) a na hovorové hodiny od 17 hod.

12.01.2024

.

číst dále

Krásné a klidné sváteční dny a dobrý rok 2024!

22.12.2023

.

číst dále

Školní kronika: listopad

19.12.2023

Ještě pár dní a budeme tu mít Vánoce. Pokud chcete zvolnit v adventním čase, máte jedinečnou příležitost při čtení dobrých zpráv v listopadovém vydání naší školní kroniky.

číst dále

Nový díl školní kroniky - říjen

08.11.2023

Další měsíc za námi. Co jsme v říjnu prožili, můžete si přečíst a prohlédnout v nejnovějším vydání školní kroniky. Věříme, že se vám bude líbit. 

číst dále

Zveme vás na třídní schůzky,

06.11.2023

které se budou konat v pondělí 13. 11. v 17.00 hod v kmenových třídách (budova bude přístupná od 16.50 hod.).

číst dále

ŠD o podzimních prázdninách

23.10.2023

 ŠD o podzimních prázdninách (26.10. a 27.10.) nebude v provozu pro malý počet přihlášených dětí. Děkujeme za pochopení

číst dále

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce

19.10.2023

Na základě výsledku voleb do školské rady ze dne 18. 10. 2023 se stal jejím členem za zákonné zástupce pan Ing.et Ing. Zdeněk Sklenář, 47 let, podnikatel v oboru gastronomie, obec trvalého pobytu: Brno.Získané hlasy kandidátů: Zdeněk Sklenář 60 %, Michal Rašovský 20 %, Jan Kalousek 15%, Pavel Zahradníček 5 %.Děkujeme všem kandidátům i voličům za účast ve volbách. A rovněž děkujeme za spolupráci dosavadnímu členu rady panu doc. MUDr. Lubomíru Křivanovi, Ph.D. 

číst dále

Kandidáti doplňovacích voleb do školské rady se představují

09.10.2023

Rádi bychom Vám představili kandidáty do Školské rady a jejich profily, které nám poskytli. Volby se budou konat ve středu 18. října 2023 od 7:45 do 16:00 hod v 1. patře budovy školy v místnosti č. 13: Jan Kalousek, 39 let, projektový manažer, obec trvalého pobytu: Brno„Jsem táta tří dětí – dvou deváťáků a jedné třeťačky, kteří rádi chodí na Slovaňák, stejně jako jsem chodíval já. Dění ve škole jsem vždy sledoval jako obyvatel Králova Pole a potom, přirozeně, jako rodič.Za ty roky jsme ve škole zažili situace příjemné i složité, ale ve výsledku vždy pedagogicky i lidsky zvládnuté. Na základě těchto zkušeností jsem vděčný, že máme školu, která je nejen institucí s tradičně vysokým standardem vzdělávání, ale zároveň prostorem k navazování vztahů mezi lidmi, kterým prostě záleží na budoucnosti příští generace. A každý zdravý vztah potřebuje osobní investici. Potvrzuje se mi to, když se bavím s rodiči nejen z okruhu mých známých, kolegů a bývalých spolužáků.Moje profese je hledat řešení, která mají ekonomická, právní i etická měřítka ideálně v rovnováze. Pokud můžu ve školské radě přispět svým nezávislým pohledem, rád pomůžu.“ Bc. Michal Rašovský, 36 let, projektový manažer, obec trvalého pobytu: Brno„Dvě z mých tří dcer navštěvují naši ZŠ. Rád bych, aby ji navštěvovala i moje nejmladší dcera v předškolním věku. Chtěl bych, aby moje tři děti, jejich spolužáci a jejich rodiče mluvili o Slovaňáku jako škole, která dá dětem i rodičům kromě vzdělání a výchově k zodpovědnosti i zázemí pro děti a rodiče adekvátní k roku 2023.Strávil jsem tři roky ve školské radě střední školy, sedmnáct let pracoval v oblasti IT a posledních deset let jsem věnoval řízení online projektů a otcovství. Pokud bych mohl předat něco z této zkušenosti i Slovaňáku, rád bych to udělal.“ Ing. et Ing. Zdeněk Sklenář, 47 let, podnikatel v oboru gastronomie, obec trvalého pobytu: Brno„Jmenuji se Zdeněk Sklenář, narozený 8. listopadu 1975 v Dačicích, bytem (…) v Brně – Králově Poli.Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči, poté absolvoval Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechnická, obor Informatika a výpočetní technika, a poté opět na Vysokém učení technickém, Fakulta podnikatelská, obor Ekonomika a řízení průmyslu. Akademický titul mám tedy Ing. et Ing. Jsem spolumajitelem sítě gastronomických provozoven na jižní Moravě.Jsem ženatý a máme s manželkou tři děti. Všechny absolvovaly nebo absolvují povinnou školní docházku na ZŠ Slovanském náměstí, a proto si této instituce velice vážím a rád se budu alespoň v malé míře podílet na jejím rozvoji a fungování.“ Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., 41 let, vědecký pracovník Akademie věd a Českého hydrometeorologického ústavu, obec trvalého pobytu: BrnoVzdělání: 2000–2005: titul Mgr.: Masarykova univerzita Brno, Geografický ústav, Geografie a kartografie pro střední školy a historie; zaměření klimatologie 2005–2010: titul Ph.D.: Masarykova univerzita Brno, Geografický ústav, Fyzická geografie; zaměření meteorologie a klimatologie Povolání: vědecký pracovník Akademie věd a Českého hydrometeorologického ústavu Profil: Od roku 2007 se věnuji vědecké činnosti, a to na Českém hydrometeorologickém ústavu a současně od roku 2011 na CzechGlobe, což je výzkumné pracoviště pod Akademií věd. Pracovně jsem měl štěstí se dostat často do zahraničí na konference či delší pracovní stáže na univerzitách či vědeckých pracovištích a tím získat zkušenosti se systémem vzdělávání v zahraničí. Kromě toho jsem se podílel na desítce mezinárodních i národních projektů a z nich část byla zaměřena na vzdělávání či předání poznatků veřejnosti či studentům. V rámci pracovní činnosti se podílím na přípravě vzdělávacích infografik či webů (např. intersucho.cz), které mají vědecké výstupy předat v pochopitelné formě laické veřejnosti anebo sloužit jako studijní pomůcka. Během svých doktorských studií jsem vyučoval jak na vysoké, tak i základní škole, tedy mám možnost skloubit zkušenosti jak studenta, tak i učitele. Kromě toho jsem se od roku 1996 věnoval florbalu na vrcholové úrovni a po skončení hráčské kariéry až do teď se věnuji trenérské činnosti. Zhruba 10 let jsem byl i předsedou Odvolací a revizní komise Českého florbalu, což znamenalo dohlížet na financování a rozhodování nejvyšších orgánů Českého florbalu. Myslím si, že moje jak pracovní, tak i zkušenosti ze sportu by mohly být využity vhodně pro rozvoj ZŠ a našich žáků. Můj syn je žákem 4 třídy a je zde od počátku. O funkci se ucházím poprvé.

číst dále

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce

12.09.2023

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, vyhlašuje doplňovací volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků do školské rady Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, dle § 167 odst. 8 zákona č561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).Volby se budou konat dne 18. října 2023 od 7.45 do 16.30 hod.  v 1. patře budovy školy v místnosti č. 13.Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:                                                     1 zástupce zřizovatele                                                     1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků                                                     1 zástupce pedagogických pracovníků školy Funkční období rady je tříleté. Rada zasedá nejméně 2 x ročně. Svolává ji předseda. První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady. Kompetence rady: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 4. října 2023 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.V Brně, 12. září 2023Mgr. David Jalový, ředitel  Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

číst dále

Nabídka pracovního místa: Uklízeč/ka

11.09.2023

Do našeho pracovního týmu hledáme jako zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost šikovnou a zodpovědnou paní uklízečku či uklízeče. Jedná se o dohodu o provedení práce, která by probíhala obvykle jen 2 týdny měsíčně (mezi nimi týden pauza),popř. častěji dle okolností. Ideální jako brigáda pro studenty, zdatné důchodce anebo jako přivýdělek pro jinde pracující. Veškeré bližší informace Vám ráda podá paní hospodářka Eva Poláková. Telefon 516 777 611, polakova@zsslovanak.cz, popř. osobně v kanceláři hospodářek – místnost č. 13 v 1. patře.  

číst dále

Třídní schůzky v září

05.09.2023

Třídní schůzky – září11. 9.     17. 00 hod 6.A, 6.B, 6.C – v kmenových třídách18. 9.     16.30 hod 2. třídy ČJ – v uč. č. 3    17.00 hod         1.A, 1.B, 1.C, 1.D – v kmenových třídách        2.A, 2.D – v kmenových třídách        3.A, 3.B, 3.C – v kmenových třídách

číst dále

Délka výuky a rozvrh tříd v týdnu 4. 9. - 8. 9. 2023

31.08.2023

Pondělí 4. 9.             1.třídy   1 vyučovací hodina 2. - 9. třídy 2 vyučovací hodiny                 Úterý 5. 9.             1. třídy   2 hodiny   2. - 5. třídy 3 hodiny   6. - 9. třídy 4 hodiny                   Středa 6. 9.             1. třídy   3 hodiny   2. - 5. třídy 4 hodiny   6. třídy   5 hodin   7. - 9. třídy výuka podle rozvrhu                 Čtvrtek 7. 9.             1. třídy   3 hodiny   2. - 5. třídy 4 hodiny   6. - 9. třídy výuka podle rozvrhu                 Pátek 8. 9.             1. třídy   4 hodiny   2. - 9. třídy výuka podle rozvrhu  

číst dále

Čas běží neúprosně a pomalu se dostáváme k závěru prázdnin.

14.08.2023

V budově školy se pilně uklízí, opravuje a chystá se vše podstatné k hladkému zahájení školního roku. Před námi je však ještě řádka dní, kdy lze odpočívat aktivně či pasivně. Ale pokud byste chtěli, milí žáci, rodiče a přátelé školy, můžete si připomenout poslední měsíc loňského školního roku díky naší školní kronice v sekci "Naše škola". Hezké čtení, prohlížení, ale hlavně užití poslední prázdninových dní přeje Váš Slovaňák.

číst dále

Milí příznivci Slovaňáku a školní kroniky,

16.06.2023

čas běží neúprosně a před námi jsou poslední dva týdny školního života. Pokud se chcete v tom chvatu na chvíli zastavit a zavzpomínat, můžete nad květnovou školní kronikou, nyní výjimečně na zážitky bohatou.

číst dále

Důležité informace pro zákonné zástupce po zveřejnění výsledku zápisu

16.05.2023

V případě přijetí dítěte:Zveme vás k převzetí dokumentů a dalších informací ve dnech 17. a 18. 5. 2023 od 7.30 hod do 16 hod. do kanceláře zástupkyní ředitele, 1. poschodí, místnost č. 12.Vezměte si prosím s sebou Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti.V případě nepřijetí dítěte:Pokud váš zájem o umístění dítěte na školu i nadále trvá, nabídneme vám možnost, jak dále postupovat.Zveme vás k převzetí dokumentů a dalších informací ve dnech 17. a 18. 5. 2023 od 7.30 hod do 16 hod. do kanceláře zástupkyní ředitele, 1. poschodí, místnost č. 12.Vezměte si prosím s sebou Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti. V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. 541 211 758 nebo emailem na skorepova@zsslovanak.cz. Vždy na sebe uveďte telefonní kontakt pro rychlejší vyřízení vaší záležitosti.

číst dále

Rozdílové zkoušky do tříd s rozšířenou výukou jazyků (mimo 3. tříd, kde již proběhly)

15.05.2023

se uskuteční dne 31. 5. 2023 v 9:00 hod. v jazykových učebnách školy. Sraz účastníků je v 8.45 hod. ve vestibulu školy, přineste si s sebou své psací potřeby a dobrou svačinku :-)Bude třeba zkoušejícím pedagogům nahlásit volbu 2. cizího jazyka a volbu náhradní pro případ naplněné kapacity skupin v preferovaném jazyce.Proběhne písemná srovnávací zkouška z anglického jazyka, matematiky a českého jazyka, následovat bude pohovor v angličtině.Po ukončení žáci odcházejí sami z budovy školy.Výsledek bude sdělen zákonným zástupcům telefonicky v pátek 2. 6. 2023 mezi 10. a 13. hodinou na čísle 541 211 758.

číst dále

Výsledky rozřaďovacích testů do tříd s RVJ najdete v sekci Pro rodiče - Info k přijímání dětí do vyšších ročníků s RVJ

12.05.2023

https://www.zsslovanak.cz/web/doc/Vysledky_RVJ_2023.pdf

číst dále

Do našeho pracovního týmu hledáme šikovnou a zodpovědnou paní uklízečku či uklízeče

05.05.2023

Jedná se o hlavní pracovní poměr – záskok za dlouhodobou nepřítomnost v řádu několika měsíců, popř. dohoda o provedení práce. Veškeré bližší informace Vám ráda podá paní hospodářka Eva Poláková. Telefon 516 777 611, polakova@zsslovanak.cz, popř. osobně v kanceláři hospodářek – místnost č. 13 v 1. patře.  

číst dále

Nové ceny obědů od května

18.04.2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v souvislosti se zvyšováním nákladů na stravování jsme nuceni upravit od května 2023 ceny obědů pro všechny kategorie strávníků. Stále se snažíme udržovat ceny na co nejnižší úrovni, a tak je cena pro žáky u všech kategorií navýšena jen o 3 Kč.·         Žáci ve věku 7-10 let zaplatí nově 30,- Kč.·         Žáci ve věku 11-14 let zaplatí nově 32,- Kč.·         Žáci ve věku od15 let zaplatí nově 34,- Kč. Děkujeme vám za pochopení. 

číst dále

Únor je už nějaký čas za námi, ale můžete se zpětně podívat, jak krásně jsme ho prožili, do únorové školní kroniky v sekci Naše škola.

04.04.2023

.

číst dále

Lednové vydání školní kroniky k dispozici

28.02.2023

Milí pravidelní či občasní čtenáři naší každoměsíční školní kroniky, o zážitcích z měsíce ledna si můžete přečíst ve školní kronice na odkazu v sekci Naše škola.

číst dále

V pondělí 16. ledna vás zveme na hovorové hodiny a na setkání s výchovnou poradkyní

12.01.2023

Připomínáme, že informativní schůzka s výchovnou poradkyní na téma organizace přijímacího řízení se uskuteční dne 16. 1. 2023 od 16:00 pro rodiče uchazečů z 5. a 7. tříd, od 16:30 pro rodiče žáků 9. tříd. V 17 hod. se konají hovorové hodiny.  

číst dále

Novinka - školní kolekce oblečení

03.01.2023

Rádi bychom vám představili jednu příjemnou novinku! Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zsslovanak/ Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 17. 1. 2023. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost, jakou máme my!

číst dále

Školní kronika za měsíc listopad

22.12.2022

 je už na našem webu! Na prosincovou se můžete těšit v lednu.

číst dále

Informace o změně cen obědů od ledna 2023

29.11.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme vás, že od ledna 2023 jsme nuceni mírně navýšit cenu obědů ve školní jídelně, a to o 1 Kč. Nové ceny oběda: žáci 1. stupně: 27,-Kč, žáci 2. stupně: 29,- Kč, nad 15 let 31,- Kč.

číst dále

Další díl školní kroniky: říjen

16.11.2022

Milí rodiče a přátelé školy, co zajímavého jsme prožili v předchozím měsíci, si můžete přečíst v říjnové školní kronice v sekci "Naše škola".

číst dále

Platby za školní obědy na měsíc listopad

19.10.2022

Vzhledem k blížícím se podzimním prázdninám prosíme, abyste věnovali pozornost platbám za obědy na listopad již nyní, a pokud je to možné, uhradili platby za listopadové obědy již do pondělí 24. 10. 1022. Děkujeme!

číst dále

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 3. 10. 2022, 7:45 – 16:00 h., kancelář č. 13, 1. patro

03.10.2022

.

číst dále

Kandidáti za zákonné zástupce k volbám do školské rady se představují

21.09.2022

Jak jsme slíbili, s blížícími se volbami do školské rady rádi zveřejňujeme profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit. Volby se budou konat dne 3. října 2022 od 7.45 do 16.00 hod.  v 1. patře budovy školy v místnosti č. 13.Petr Jánský, 43 let, ekonom, obec trvalého pobytu: BrnoRychlé motto:Se školou mě pojí vícegenerační pouto. ZŠ Slovanské náměstí už navštěvovala moje babička, poté já s bratrem a teď (a v budoucnu :) moje tři děti.Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D., 52 let, lékař, proděkan LF MU, obec trvalého pobytu: BrnoVážení rodiče,  Jmenuji se Lubomír Křivan, narozen 1969. Jsem odjakživa Brňák a velkou část svého života jsem strávil v Králově Poli. Pracuji jako lékař-kardiolog ve Fakultní nemocnici Brno a jsem zároveň proděkanem Lékařské fakulty MU pro zahraniční studenty a internacionalizaci.  Jsem otcem 4 dětí, z toho na ZŠ Slovanské náměstí mám jednu dceru v 7 třídě. V rámci mé nejbližší rodiny však do školy dochází 5 dětí. Můj dojem z fungování školy je výborný. Ze zkušeností, které mám, dobře vím, že kvalitní výuka, vysoká úspěšnost přijetí na střední školy a bohatý mimoškolní program zdaleka nejsou samozřejmostí na jiných ZŠ. O místo ve školské radě se ucházím především proto, že cítím, že to škole dlužím za kvalitní péči o naše děti.  Mohu nabídnout určité organizační schopnosti a skutečný zájem o to, aby škola dále pokračovala v kurzu, který si před léty vybrala a který vede děti správným směrem. I když učím o dost starší studenty, než jsou naše děti, s léty jsem pochopil, že školství je na všech stupních stejné: dobré, nebo špatné.  A dobré věci stojí za to podporovat aktivně. Proto tedy moje kandidatura.  Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.   Mgr. Jan Rohánek, 33 let, povolání, pracovník v oboru reklama, obec trvalého pobytu: Brno Vážení rodiče,jmenuji se Jan (narozen 1989, Brno) a můj syn letos nastoupil do první třídy na ZŠ Slovanské náměstí. Pro celou naši rodinu to byl důležitý moment (vychováváme celkem tři děti – dva syny 6 a 4 let a jednu dceru 4 měsíce) a když jsem se dozvěděl o možnosti ucházet se o místo ve Školské radě, rozhodl jsem se přihlásit. Doma jsme zvyklí s dětmi o všem komunikovat, trpělivě nasloucháme a snažíme se vše správně vysvětlit a interpretovat (což jak jistě všichni víte, není vždy jednoduché ????). Komunikaci na osobní úrovni jako takovou, a to nejen s dětmi, ale obecně, považuji v dnešní době zahlcené nejrůznějšími digitálními technologiemi a sociálními sítěmi za zvláště důležitou a přesně na to bych se jako zástupce rodičů rád zaměřil – komunikace a budování pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými stranami (rodiče, škola i děti). Jsem absolventem Mediálních studií na MUP, již deset let pracuji ve společnosti působící v oblasti venkovní reklamy a od letošního září také provozuji v Králově Poli malou „pivotéku“. Přeji všem kandidátům, stejně jako budoucímu zvolenému zástupci, hodně štěstí. Srdečně Jan Rohánek PhDr. David Pirochta, Ph.D., 50 let, učitel jazyků, překladatel, obec trvalého pobytu: BrnoDobrý den,jmenuji se David Pirochta (nar. 1972), pocházím z Brna a jsem bývalým absolventem gymnázia Slovanské náměstí. Po maturitě jsem strávil rok na jazykové škole, který jsem zakončil všeobecnou státnicí z němčiny. Následovalo studium Filosofické fakulty, kde jsem se zaměřil na německou a norskou literaturu. Absolvoval jsem magisterský i postgraduální program a stal se lektorem jazyků, korektorem a překladatelem. Pracoval jsem jako učitel na stavební průmyslovce Kudelova i na strojní průmyslovce Sokolská, dále pro Nepustilovu jazykovou školu, pro různé firmy, divadla, učil jsem na vysoké škole apod. V současnosti se zaměřuji především na firemní výuku.Ve volném čase se věnuji rodině, lyžování, plavání, četbě a příležitostně cestování.Se ZŠ Slovanské náměstí mě momentálně spojuje hlavně to, že je navštěvuje naše dcera Eliška, ale kvůli svým osobním, velice pozitivním dojmům i kvůli předešlým referencím ze strany svých známých bych se rád aktivněji zapojil do chodu školy. Jako zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků bych se mohl přímo spolupodílet jak na probíhajících procesech, tak na utváření koncepce dalšího rozvoje školy.D. Pirochta    

číst dále

Doplňovací volby člena školské rady za zákonné zástupce

01.09.2022

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, vyhlašuje doplňovací volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků do školské rady Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, dle § 167 odst. 8 zákona č561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).Volby se budou konat dne 3. října. 2022 od 7.45 do 16.00 hod.  v 1. patře budovy školy v místnosti č. 13.Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:                                                     1 zástupce zřizovatele                                                     1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků                                                     1 zástupce pedagogických pracovníků školy Funkční období rady je tříleté. Rada zasedá nejméně 2 x ročně. Svolává ji předseda. První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady. Kompetence rady: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 15. září 2022 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.V Brně, 1. 9. 2022Mgr. David Jalový, ředitel  Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

číst dále

Zahajujeme nový školní rok

31.08.2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci,přejeme vám a především vašim dětem dobrý nový školní rok. Věříme, že společnými silami překonáme všechna jeho možná úskalí. Některé situace neovlivníme, mnohé však ano – základem je vždy dobrá vůle, nadhled a vzájemná komunikace. První školní den bude důležitý zejména pro prvňáčky a jejich blízké. Slavnostně je přivítáme již u vchodu a pomůžeme jim najít tu správnou třídu.V letošním školním roce pro vás připravujeme jednu technickou novinku: Budeme na druhém stupni přecházet na nový školní informační systém Edookit. Věříme, že patří k tomu nejlepšímu, co nyní v této oblasti existuje, a že nám všem umožní mnohem lépe se informovat, komunikovat mezi sebou a spolupracovat. Na edookit.com se již můžete podívat, jak vše vypadá a funguje. Tato zásadní změna se samozřejmě neobejde bez přechodného období, v němž budeme připravovat jednotlivé funkcionality a trpělivě řešit případné problémy a nejasnosti. Prosíme vás proto o pochopení. Stávající informační systém zůstává do odvolání v provozu. O založení přístupu žáků a zákonných zástupců vás budeme informovat.Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

Organizace výuky v prvních školních dnech (1. - 6. září 2022)

29.08.2022

Čtvrtek 1. září Budova bude otevřena od 7.40 hodin. Prvňáčky a jejich blízké přivítáme u vchodu do školy a ukážeme jim, kde najdou svoji třídu. Účast na slavnostním dni přislíbili i představitelé Městské části Brno - Královo Pole.1. ročník: 1 vyučovací hodina2.-9. ročník: 2 vyučovací hodinyOběd 10-12 hodin Pátek 2. září1. ročník: 2 vyučovací hodiny2.- 9. ročník 4 vyučovací hodinyOběd 11-13 hodinPondělí 5. září1. ročník: 3 vyučovací hodiny2.-5. ročník 4 vyučovací hodinyŽáci 2. stupně již mají výuku podle rozvrhu, včetně odpolední výuky. Úterý 6. září Výuka žáků všech ročníků již probíhá podle rozvrhu.

číst dále

Kroužky (nejen) ve školní družině

28.08.2022

Vážení rodiče, na školních webu v sekci "Družina" naleznete veškeré informace o provozu školní družiny a kroužků v rámci její činnosti. Kromě uvedených družinových kroužků je možnost využívat kroužky externích organizací působících na naší škole v odpoledních hodinách (sportovní, vědecké kroužky).  Zároveň je možnost v Králově Poli navštěvovat Základní uměleckou školu Vítězslavy Kaprálové a několik skautských oddílů. V neposlední řadě chceme upozornit rovněž na možnost výuky náboženství, které nabízí na svých stránkách královopolská farnost:Náboženství - Farnost Brno - Královo Pole (farnost-krpole.cz)Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

TERMÍNY PŘIHLÁŠENÍ NA OBĚDY VE ŠKOLNÍM ROCE 20222/23

25.08.2022

PONDĚLÍ 29.8.   8.00 - 14.00                       ÚTERÝ 30.8.       8.00 -14.00STŘEDA 31.8.     8.00- 12.00   1/ Každý nový strávník vyplní na místě přihlášku ke stravování.2/ Po úhradě jednorázové zálohy obdrží čip, který opravňuje strávníka k odběru stravy.Čip platí po celou školní docházku. Po ukončení docházky se čip vrátí oproti zpět vyplacené záloze. ři ztrátě či zničení musí strávník uhradit čip nový.3/ Strávník se domluví na počtu přihlášených obědů a úhrada je provedena na místě v hotovosti.4/ Další způsob úhrady:PREFEROVÁN PŘEVOD Z ÚČTU NA ÚČET ŠK, NEBO TRVALÝ PŘÍKAZ, V tom případě je nutné, aby se plátce nejdříve domluvil s administr. pracovnicí ŠK na podmínkách           5/Přeplatky se vyplácí na místě v hotovosti, proti podpisu.6/ Žákům se poskytuje stravování JEN PO DOBU JEJICH PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE - NE DO JÍDLONOSIČŮ.7/ Výdej obědů pro NEMOCNÉHO ŽÁKA je možný JEN PRVNÍ DEN JEHO NEPLÁNOVANÉ  NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE. (Vyhl.107/2005, § 4).     NA OBĚDY SE PŘIHLAŠUJE A ODHLAŠUJE VŽDY DEN PŘEDEM DO 12.00 HOD. 8/Individuální objednávání obědů přes internet /po přidělení osobního hesla/­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Další informace  na vývěskách ZŠ, na internetu ŠJ            Telefon:  549 249 925        7.30 -  14.00      mobil:  605 060 067   7.30 - 14.00                    

číst dále

Už máme více než půlku prázdnin za sebou, povzdechl by si pesimista. Ale...

09.08.2022

Máme ještě necelou dost času před sebou, zaradoval by se optimista. Ať se kloníte více k jedné či druhé straně, přejeme vám všem pěkné srpnové dny. A kdo se nemůže školy dočkat (i takoví jistě jsou), tak si může o posledních dnech v loňském roce přečíst v červnové školní kronice na našem webu v sekci Naše škola. Ve škole se nyní pilně uklízí po malířích, opravuje to, co je třeba, a zajišťuje vše pro hladký průběh začátku nového školního roku.

číst dále

Školní kronika

29.06.2022

Milí přátelé školy, máme tu další konec školního roku a před námi vytoužené a očekávané prázdniny. Než naplno vypuknou, zveme vás srdečně ke čtení květnové školní kroniky. Ta červnová bude pro vás k mání během léta. Přejeme všem krásné léto!   

číst dále

Запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 / Zápis ukrajinských dětí do 1. tříd ZŠ Slovanské nám. 2

07.06.2022

15 червня 2022 року з 13:00 до 16:00 год в будівлі школи. Zápis ukrajinských dětí do 1. tříd ZŠ Slovanské nám. 2 se koná  15. 6. 2022 od 13 do 16 hodin v budově školy. Потрібно принести /Je třeba donést: Свідоцтво про народження, Вiза, Медичне страхування, Переживання у Брно- адреса. / Rodný list dítěte, vízum, doklad o zdravotním pojištění, doklad nebo informaci o adrese pobytu. Додаткову інформацію та консультації Ви отримаєте на місці. / Další informace a rady obdržíte na místě.

číst dále

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a nově přijatých žáků do 6. ročníků

07.06.2022

se budou konat dne 20. 6. 2022 v 17 hodin.

číst dále

Nový díl školní kroniky

25.05.2022

Školní rok uhání stále rychleji ke svému závěru. Je květen, ale o tom, co jsme prožili na naší škole na Slovaňáku v dubnu, si můžete přečíst v aktuální školní kronice.Příjemné čtení.  

číst dále

Rozdílové zkoušky do tříd s rozšířenou výukou jazyků (mimo budoucích 3. ročníků)

04.05.2022

Termín: středa 25. 5. 2022. Sraz: 8.45 ve vestibulu školy. Délka trvání: cca 3 hodiny – po skončení odcházejí žáci sami domů. S sebou: psací potřeby, přezůvky, svačinu :-)

číst dále

Výsledky zkoušek do 3. třídy s rozšířenou výukou

20.04.2022

Seznam identifikátorů s rozdělením na přijaté a nepřijaté záky je možné nalézt v sekci Pro rodiče: Info k přijímání dětí do vyšších ročníků,  na odkazu  s informacemi o zkouškách - https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=info-k-prijimani-do-RVJ

číst dále

Přejeme všem krásné a dobře prožité Velikonoce!

13.04.2022

Naše "malé" školní  a rodinné dějiny se v posledních týdnech potkávají s těmi "velkými", jež náš život velmi ovlivnily. Jak jsme prožili poslední měsíc u nás na Slovanském náměstí? Při vší složitosti situace se podařilo velmi mnoho dobrého, a to i za velké pomoci rodičů našich žáků! Přesvědčte se v dalším pokračování školní kroniky, tentokráte velmi bohatém na události: https://www.zsslovanak.cz/web/text/show?content=skolni-kronika

číst dále

Sbírka školních potřeb skončí v pátek 18. 4. 2022

18.03.2022

Děkujeme všem dárcům i koordinátorům z řad žáků, kteří pomáhají s převzetím a uskladněním!

číst dále

Dražba pro Fenix a únorová školní kronika

17.03.2022

Přijměte informaci o benefiční dražbě obrázků ve prospěch klientů ParaCENTRA Fenix Dražba pro Fenix (drazbaprofenix.cz)Do tohoto projektu se zapojila i naše škola. Byly zaslány obrázky mnohých žáků a tato dílka budou napřed ohodnocena odbornou komisí a pak se budou veřejně dražit. Peníze následně poputují pro zlepšení služeb klientů po postižení míchy.K nahlédnutí na www.zsslovanak.cz je další díl naší školní kroniky: čas letí rychle a jedna událost střídá druhou...

číst dále

Škola škole - pomoc dětem z Ukrajiny na ZŠ Staňkova v Brně - Králově Poli

04.03.2022

Milí rodiče, žáci, přátelé školy,všichni víme, co se děje na východě Evropy a jistě to není nikomu lhostejné. Oslovilo nás už několik zaměstnanců, ale i samotných žáků, abychom i my jako škola alespoň malou materiální průběžnou sbírkou pomohli a pomáhali těm nejslabším – dětem a jejich maminkám, které musely utéct ze své vlasti, kde zuří válka.Humanitární sbírky probíhají již nyní na mnoha místech v Brně a v celé republice. Ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Staňkova vyhlašujeme SBÍRKU ŠKOLNÍCH POTŘEB pro ukrajinské děti, které dorazily z válkou zmítané vlasti k nám a chodí nebo budou docházet do školy a školky na Staňkově ulici v Brně – Králově Poli.Tyto děti nemají často ani tužku, přezůvky, místo aktovky používají jen igelitky, nemají čím kreslit a psát.Prosíme o tyto věcné dary v jakémkoliv množství. Podmínkou je pouze to, že to budou věci nepoužité, čisté: -          tužky, pastelky-          sešity-          pouzdra na psací potřeby-          pera, propisky-          aktovky nebo batůžky-          rýsovací potřeby (pravítka, kružítka)-          výtvarné potřeby (vodovky, voskovky, štětce atd.)-          pytlíky na papuče-          papuče, bačkůrky, přezůvky různých velikostí (vše nové, nepoužité)-          oblečení a obuv vhodné do hodin Tv (vše nové, nepoužité) Na webových stránkách ZŠ a MŠ Staňkova se můžete případně inspirovat.Pomůcky – Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace (zsstankova.eu) Pomůcky budeme každé ráno přebírat na vrátnici naší školy vždy od 7:40 do 7:55 hodin. Průběžný převoz na ZŠ Staňkova zajistí sama škola. Sbírka začne v pondělí 14. 3. 2022 (tedy po jarních prázdninách) a potrvá do odvolání. Případné dotazy směřujte po prázdninách do kanceláře hospodářek, telefon 516 777 611.  Děkujeme všem, kteří pomůžete.  V Brně 4. 3. 2022                                                                             Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

Den otevřených dveří 30.3.2022

22.02.2022

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče a blízké k nám na návštěvu, na Den otevřených dveří 30. 3. 2022, v době od 8.00 do 11.00 hodin. Budete moci nahlédnout do tříd a popovídat si případně s námi o tom,  co a jak v naší škole děláme. Mnoho zajímavého na toto téma najdete i v naší školní kronice na www.zsslovanak.cz, v sekci Naše škola. Právě jsme vložili část o letošním lednu.

číst dále

Ukončení testování na covid-19 od 20. února

17.02.2022

Od pondělí 20. února 2022 je zrušena povinnost škol testovat žáky a zaměstnance antigenními testy.

číst dále

Testování žáků

24.01.2022

i všech zaměstnanců antigenními testy nyní probíhá vždy v pondělí, nebo v den prvního příchodu do školy v daném týdnu. Prosíme během pondělků o zvýšenou pozornost k případným sdělením ze strany školy směrem k zákonným zástupcům ohledně dalšího postupu (případný odchod dítěte, karanténa atd.)Děkujeme.

číst dále

Podrobné informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků k přijímacím zkouškám

24.01.2022

na víceletá gymnázia a střední školy najdete na našem webu v sekci Pro rodiče - Informace k přijímacímu řízení na SŠ.

číst dále

Nový díl školní kroniky

19.01.2022

Pokud byste si chtěli připomenout v nesnadných časech začátku nového roku některé pěkné momenty z adventní a předvánoční doby, můžete tak učinit pročtením či prohlédnutím naší školní kroniky za měsíc prosinec.  

číst dále

Informace o testování žáků a zaměstnanců škol: změny od 3. 1. 2022

02.01.2022

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující: Nadále platí, že od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, a dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; nově se testují i žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci ▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

číst dále

P.F. 2022

22.12.2021

Všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy přejeme pokojné Vánoce a dobrý rok 2022!

číst dále

Nový díl školní kroniky: Listopad

13.12.2021

Dovolme si alespoň občas zapomenout na starosti a obtíže této doby, zpomalit a udělat si pěknou chvilku. Třeba vás potěší i pozitivní zprávy z naší školní kroniky, včetně nového, listopadového vydání...

číst dále

Testování žáků každé pondělí

06.12.2021

nebo dle příchodu do školy v daném týdnu bude pokračovat až do února - nebo do změny opatření.

číst dále

Další termíny plošného antigenního testování na onemocnění covid-19 na všech školách: 22. a 29. listopadu 2021

16.11.2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

číst dále

Online seminář pro rodiče

09.11.2021

V rámci projektu MAP Brno II se pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého koná vzdělávací seminář pro rodiče s názvem Šikana je problém současnosti. Lektorka: Mgr. Helena Adamusová, metodička prevence PPP Břeclav. Seminář proběhne 16. 11. 2021 formou ONLINE v prostředí Microsoft Teams od 17 h do 19 h a je bezplatný. Odkaz na připojení bude přihlášeným účastníkům rozeslán nejpozději 3 dny před realizací. Registrace: map2.brno.cz, sekce „HOST“.V případě dotazů pište na e-mail: map2brno@gmail.com.

číst dále

Změna termínu třídních schůzek 2. stupně

05.11.2021

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu termínu třídních schůzek pro druhý stupeň, které se uskuteční v úterý 23.11.Přehled všech termínů naleznete zde

číst dále

Testování žáků na covid-19 ve dnech 8. a 15. 11. 2021

03.11.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dne 1. listopadu 2021 vláda ČR schválila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že i na naší škole ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 opět budeme testovat žáky na onemocnění covid-19, a to obvyklým způsobem, tedy antigenními testy.Naše dosavadní zkušenosti s testováním dávají naději, že vše proběhne i nyní klidně. Žáci – snad kromě letošních prvňáčků – jsou již naštěstí zvyklí a berou to většinou spíše jako hru či zpestření pobytu ve škole.Výjimku z testování mají i nyní žáci s potvrzením OTN, tedy očkovaní, s potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.Děkujeme za pochopení a věřme, že průběh i výsledky testů budou pro nás všechny příznivé.V Brně 3. 11. 2021Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2. p.o.  

číst dále

Informace pro rodiče k OČR

15.10.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci, s ohledem na zhoršující se epidemiologický stav budete možná někteří z Vás řešit hlídání svých menších dětí. Zjišťovali jsme aktuální možnosti na Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ).Na odkazu Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) najdete formulář k ošetřovnému. Jedná se o klasické ošetřovné čili 9 dní včetně sobot a nedělí (16 dní samoživitelé). Žádost v části „A“ Vám potvrdíme my jako škola, zbytek si vyplní ošetřoval sám a předloží svému zaměstnavateli.Zároveň nás na MSSZ upozornili na tuto novou skutečnost: Ošetřovné platí od 1. dne nařízené karantény či izolace dítěte. Čili pokud by dítě např. 5 dní hlídala babička v důchodu, která si ošetřovné nenárokuje a po 5 dnech přejde rodič na ošetřovné, MSSZ mu zaplatí již jen 4 dny (5+4=9 dní, pokud se nejedná o samoživitele). O tomto faktu mnoho lidí neví a mohou vzniknout nedorozumění.Proto jsme se rozhodli Vás o tom informovat a usnadnit Vám orientaci v problematice ošetřovného.Na potvrzení ošetřovného se nadále domlouvejte s našimi hospodářkami, buď telefonicky – 516 777 611 nebo emailem: polakova@zsslovanak.cz nebo kosicka@zsslovanak.czNaše paní hospodářka jsou schopny a ochotny Vám doplnit formulář a zaslat naskenovaný i elektronicky. Děkujeme za pochopení a přejeme především pevné zdraví a pevné nervy. Mgr. David Jalový, ředitel školy

číst dále

Aktualizované informace Krajské hygienické stanice JMK v Brně o karanténních opatřeních v případě kontaktu s covid pozitivní osobou ke dni 15. 10. 2021

15.10.2021

Karanténa nebude nařízena osobám, které ukončily očkování před více než 14 dny nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění Covid-19 a mají doklad. Rodičům budou odeslány automatické SMS s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění jim bude automaticky vygenerována e-žádanka k odběru PCR. Rezervaci na odběrovém místě si následně zajišťují rodiče sami.Je nutné, aby se rodiče řídili těmito pokyny!: Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy  provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli. Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/ Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě. Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/ Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich. Karanténa se nenařizuje osobě, která nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Karanténa se nenařizuje i osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace. Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt. S pozdravem MUDr. Eva Lysá vedoucí odd. hygiena dětí a mladistvých Brno Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno tel.: + 420 724 092 078  

číst dále

Informace o průběhu výuky v následujících dnech (stav k 15. 10. 2021)

15.10.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,na 1. i 2. stupni naší školy je několik tříd částečně nebo zcela uzavřených, a to z důvodů karanténních opatření nařízených KHS v souvislosti s kontaktem s covid pozitivní osobou. Některé třídy se již vracejí z karantény zpět do prezenční výuky, nebo je předpoklad, že se vrátí během několika dní. Toto je pro nás i pro vás rodiče důležité a naší snahou je zachovat provoz školy jako celku.Distanční výuku kombinovanou s prezenční výukou na druhém stupni kvůli pracovní neschopnosti některých učitelů nemůžeme realizovat vždy online, tedy v reálném čase. U některých tříd se to dotkne i výuky předmětů, jako jsou ČJ, M, cizí jazyky, jejichž výuka je pro nás prioritou.Předpokládáme, že tato situace bude ukončena v horizontu asi dvou týdnů. Pokud tomu tak skutečně bude, vše poté snadno zvládneme. O případných organizačních změnách vás i žáky budeme aktuálně informovat (mail, IS, MS Teams, web). V Brně dne 15. 10. 2021, Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2,p.o.

číst dále

Informace ke zhoršující se epidemické situaci

13.10.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,vlivem zhoršující se epidemické situace a na základě pokynu Krajské hygienické stanice JMK v Brně (dále KHS) mohou být shledány důvody pro karanténní opatření žáků naší školy, a to jednotlivců, větší nebo menší části třídy, nebo celých tříd. Odhadovaná obvyklá délka opatření je cca dva týdny. Škola bude nadále postupovat dle pokynů KHS:·         Na základě informací, které KHS vyhodnotila, zašle škole Rozhodnutí o nařízení protiepidemických opatření. Rozhodnutím KHS bude třída nebo její část uzavřena. Pokyn k otevření dostane škola opět od KHS.·         Předáme KHS tabulku, kde uvedeme jména žáků s telefonními čísly na rodiče.·         Žáky automaticky odhlásíme ze stravování. Opětovné přihlášení byste řešili pomocí webové aplikace pro objednání obědů nebo telefonicky.·         Třídní učitel či učitelka vás co nejdříve mailem bude informovat o dalším postupu školy a případné organizaci distanční výuky. Změny a informace týkající se jen některých dětí budou řešeny jednotlivě.·         Situaci budeme společně sledovat a popřípadě vše korigovat tak, abychom zmírnili co nejvíce její negativní dopad.·         V případě, že byste chtěli zapůjčit pro distanční výuku od naší školy notebook, napište prosím mailem žádost na jalovy@zsslovanak.cz a uveďte na sebe telefonický kontakt, ozveme se vám.·         Níže najdete v plném znění informaci, jenž škole pro vás předala KHS pro další náš společný postup.Děkuji vám za pochopení. Věřím, že tuto situaci zvládneme tak, aby nezanechala pokud možno žádné následky na vzdělávání vašich dětí ani na zdraví nás všech. Mgr. David Jalový, ředitel, Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o. KHS předala škole tyto důležité informace: Prosím, aby rodiče kontaktovali pediatry a zaměstnanci pak svého praktického lékaře.   Prosím, o předání této informace rodičům. Je nutné, aby se řídili těmito pokyny!: Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy  provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli. Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde: https://testovani.uzis.cz/ Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě. Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/ Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich. Karanténa se nenařizuje osobě, která nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Karanténa se nenařizuje i osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace. Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás prosím o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedli jako rizikový kontakt. S pozdravem MUDr. Eva Lysá vedoucí odd. hygiena dětí a mladistvých Brno Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno tel.: + 420 724 092 078

číst dále

Informativní schůzky výchovné poradkyně s rodiči žáků 9. ročníků 13. a 14. 10. se z provozních důvodů ruší. Děkujeme za pochopení

13.10.2021

.

číst dále

Zrušení odpoledních kroužků do odvolání

11.10.2021

Z důvodu epidemické situace jsme nuceni do odvolání přerušit činnost našich odpoledních kroužků - družinových i ostatních. Věříme, že tato situace nepotrvá dlouho, a budeme informovat rodiče a zákonné zástupce prostřednictvím družiny i webových stránek. Děkujeme za pochopení.

číst dále

Informativní schůzky výchovné poradkyně s rodiči žáků 9. ročníků

04.10.2021

na téma střední školy se budou konat v těchto termínech: IX.A - středa  13. 10. v 16:30 hodin, IX.B - čtvrtek 14. 10. v 16:30 hodin, IX.C - čtvrtek 14. 10. v 17:00 hodin. Podrobnější informace o programu schůzky obdrží zákonní zástupci mailem. Srdečně vás zveme.

číst dále

27.9. není ředitelské volno

21.09.2021

V pondělí, 27.9. bude výuka probíhat podle rozvrhu pro všechny ročníky a škola bude v běžném provozu.

číst dále

Informace o provozu školy ve dnech 1. – 3. září 2021

27.08.2021

1. září: slavnostní zahájení školního roku ve třídách·         Budova školy bude otevřena od 7.40, vstup hlavními vchody z náměstí (upozorňujeme na omezenou možnost parkování), prosíme dospělé, aby do budovy vstoupili pouze s nasazeným respirátorem.·         Výuka začne v 8.00 hod.·         Prosíme vybavte děti zdravotnickými rouškami a doklady o očkování, testování nebo prodělané nemoci c-19.·         Sledujte zdravotní stav dětí a v případě příznaků nemoci je ponechejte doma.Testování žáků, kteří se neprokáží dokumentem o očkování, certifikovaném negativním výsledku testování s platností 72 hod., nebo lékařským potvrzením o prodělání nemoci c-19 do 180 dní, bude probíhat ve škole (antigenními testy), a to ve dnech 1., 6. a 9. září. Prvňáčky otestujeme poprvé až 2. září. Délka výuky:1.       září: žáci 1. roč.: 1 vyučovací hodinažáci 2. až 9. roč.: 2 vyučovací hodiny, výdej oběda od 9.40 hod.2.       září:žáci 1. roč.: 2 vyučovací hodinyžáci 2. až 5. roč.: 3 vyučovací hodinyžáci 6. až 9. roč.: 4 vyučovací hodiny3.       září:žáci 1. roč.: 3 vyučovací hodinyžáci 2. až 9. roč.: 4 vyučovací hodiny.Těšíme se na vás!   

číst dále

Informace ředitele školy pro rodiče a zák. zástupce k průběhu školního roku 2021/2022

26.08.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,rádi bychom vás na počátku školního roku informovali o několika zásadních tématech, která se týkají jeho průběhu:1.   Testování, hygienické podmínky výuky: Máme povinnost se řídit metodickými manuály MŠMT a případně dalšími pokyny pověřených institucí. Budeme je aplikovat v souladu s podmínkami školy, dle našeho nejlepšího uvážení, znalosti našeho prostředí a v souladu se zdravým rozumem. Testování žáků proběhne antigenními testy, a to pro většinu žáků ve dnech 1., 6. a 9. září. Prvňáčky otestujeme poprvé až 2. září. Naše zkušenosti z doby před prázdninami nám ukazují, že to lze zvládnout velmi dobře a bez problémů.Děti očkované, testované a po prodělání c-19 do 180 dní mohou ve třídách být bez roušky. Ve společných prostorách ale všichni musíme mít ochranu dýchacích cest. Pokud děti nebudou otestovány, očkovány a budou mít za sebou více než 180 dní od prodělání c-19, mohou se na ně bohužel vztahovat určitá omezení nařízená opatřeními pověřených institucí.2.      Možnost zavedení mimořádných podmínek pro výuku:Stále všichni musíme být připraveni na možné komplikace, jako je uzavření tříd nebo celé školy a přechod na distanční výuku části třídních kolektivů nebo i všech žáků. Pro tento případ využijeme našich společných zkušeností s prostředím MS Teams. 3.      Výuka a klasifikace:Budeme se řídit aktuálními doporučeními ČŠI a MŠMT. Na prvním stupni využijeme všech možností pro motivaci a klidný rozvoj vědomostí i vzájemných vztahů mezi dětmi. V některých předmětech na druhém stupni jsme zavedli tzv. vážení známek, abychom i zde posílili motivaci pro školní práci a možnost radosti z úspěchu, a zároveň poskytli přesnější informaci o hodnotě dosaženého výsledku pro celkovou klasifikaci. Věřme společně, že nový školní rok bude klidnější. Do jisté míry to záleží na každém z nás.Přeji vám dobré vykročení do školního roku 2021/2022.V Brně 25. 8. 2021Mgr. David Jalový, ředitel školy  

číst dále

Nový školní rok se blíží. V posledních dnech prázdnin:

23.08.2021

·         od 26. 8. otevřeme možnost umístit žáky 2. až 4. ročníku do školní družiny (nutno dodržet hygienická opatření).·         ve dnech 30. a 31. 8. od 8 do 14 hod. lze osobně přihlásit žáky ke školnímu stravování, (vchod z ulice Bulharské), již dříve přihlášení žáci mohou objednávat oběd prostřednictvím našeho webu.·         rodiče a zákonné zástupce prvňáčků budeme informovat podrobněji o některých záležitostech v průběhu následujících dní mailem a případně i v MS Teams. ·         doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace. Přejeme příjemný zbytek prázdnin, těšíme se naviděnou!

číst dále

Škola nespí ani o prázdninách

30.07.2021

Tak jsme téměř v půlce prázdnin.  Škola však nezeje prázdnotou: Malují se chodby a některé učebny, opravuje se vnější vstupní portál, kontroluje se vybavení tříd. Pro někoho zbývá už jen měsíc, pro jiného ještě měsíc. Ať už spadáte do jakékoliv skupiny, přejeme Vám hezké dny, a komu by se po škole stýskalo, může si ještě připomenout  poslední měsíc ve školním roce přečtením či prolistováním červnové školní kroniky v sekci Naše škola. Věříme, že se Vám bude líbit.

číst dále

Provoz školní družiny o letních prázdninách

28.06.2021

ŠD bude o letních prázdninách v provozu 26.8. - 31.8. od 8:00 do 15:00 hod.Poslední školní den 30.6. bude ŠD v provozu do 16:30.

číst dále

Výsledky ověření předpokladů pro zařazení do 3. třídy s rozšířenou výukou jazyků

22.06.2021

Seznam žáků s rozdělením na přijaté a nepřijaté podle přidělených identifikátorů stáhnete zde:https://www.zsslovanak.cz/web/docs/Vysledky_rozrazovaciho_rizeni_2_roc_2021.pdf

číst dále

Květnová školní kronika je vám již k dispozici

18.06.2021

v sekci naše škola. Připomínáme, že naši školu lze virtuálně navštívit - odkaz najdete v téže sekci.

číst dále

Výsledky ověření předpokladů pro vřazení do 4. třídy s rozšířenou výukou jazyků

17.06.2021

Seznam žáků s rozdělením na přijaté a nepřijaté podle přidělených identifikátorů stáhnete zde:https://www.zsslovanak.cz/web/docs/Vysledky-4roc-rvj-2021-2022.pdf

číst dále

Výsledky voleb do školské rady

16.06.2021

Na základě výsledků voleb školská rada naší školy bude v dalším tříletém funkčním období pracovat ve složení:Členka rady zvolená za pedagogy: Mgr. Jana VondrákováČlen rady zvolený za zákonné zástupce: Ing. Martin JansaČlen rady jmenovaný zřizovatelem: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. Děkuji všem kandidátům a voličům za účast. 

číst dále

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 21. 6. 2021 v 17 hod

10.06.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků,zveme vás srdečně dne 21. 6. 2021 v 17 hodin k nám do školy na setkání, na němž vám paní učitelky 1. ročníků sdělí důležité informace a odpoví na otázky související se zahájením školní docházky vašich dětí. Vzhledem k epidemické i provozní situaci vás prosíme, aby se zúčastnil pokud možno vždy jeden zákonný zástupce dítěte. Vstupujte levým hlavním vchodem, ve vestibulu sledujte informace na panelech. Budovu školy pro vás otevřeme v 16. 50 hod. Těšíme se na vás.

číst dále

Poprosili jsme kandidáty pro volby do školské rady, aby se vlastními slovy představili

08.06.2021

Ing. Martin Jansa, nar. 1977, vývojář, IT manažer, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole Vývojář, IT manažer, otec dcery tč. ve 4. třídě ZŠ Slovaňák.Mojí vizí je, že moje děti stejně jako všichni ostatní žáci budou na ZŠ Slovaňák připraveni na život a celoživotní studium tak skvěle, že budu moci já i ostatní rodiče školu směle doporučit jako nejlepší možnou volbu v konkurenci všech brněnských státních i soukromých základních škol. K žákům bychom měli přistupovat tak, abychom podnítili jejich zájem a vnitřní motivaci o dozvídání se nových věcí ve škole i mimo. K tomu bude směřovat koncepce vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků ale i práce s rodiči, kteří jsou primárně zodpovědní za vzdělání a rozvoj svých dětí.Jak chci v radě fungovat:·         Aktivně zastupovat zájmy dětí i rodičů při jednání se školou a městem·         Transparentně zprostředkovat dění ve škole všem rodičům a pomoci ovlivňovat projednávaná témata·         Průběžná práce v radě, nikoliv jen formální schůzka 2x ročně pro odsouhlasení dokumentů    MUDr. Mária Justanová, nar. 1980, lékařka, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole Milí rodiče, dovolte, abych se představila.Jmenuji se Mária Justanová a jsem maminkou čtyř dětí navštěvujících naši školu na Slovaňáku. Sama jsem ji kdysi také osm let navštěvovala. Pracuji jako lékařka.Ve Školské radě bych ráda pracovala ve prospěch všech – rodičů a jejich dětí i zaměstnanců školy. Mou snahou bude podílet se na zdravé symbióze vztahů, možnost jako zástupce rodičů účastnit se tvoření koncepce školy a jejího směřování, být prostředníkem mezi rodiči a vedením školy.Děkuji za Vaši důvěru. Mária Justanová   Petr Šoupal, nar. 1966, živnostník, soudní znalec, obec trvalého pobytu: Brno – Královo Pole Jmenuji se Petr Šoupal, narodil jsem se 20. 5. 1966 a bydlím na Jungmannově ul. v Králově Poli v Brně. V letech 1991-1999 jsem byl učitelem ekonomických předmětů na Obchodní akademii na Kounicově ul. v Brně, v období 2006-2007 pak externí vyučující ekonomie, se zaměřením na provoz kulturních zařízení na JAMU v Brně. Od roku 1994 do roku 2018 jsem byl majitelem společností AUDIT ÚČETNICTVÍ s.r.o. a AÚ-účetnictví a daně s.r.o, poskytujících auditorské služby, účetní a daňové poradenství. Po prodeji obou společností pracuji jako živnostník a soudní znalec. V letech 2006-2016 jsem v kině Art pořádal filmovou přehlídku VISIONS OF LIGHT. Mimo pracovní záležitosti a rodinu se zajímám o sport, kulturu a společenské dění. Celoživotně považuji kvalitní vzdělání za podmínku dobrého života každého člověka a úspěšné budoucnosti naší země. S tím, že podstatnou a možná rozhodující roli ve vzdělanosti národa, hrají školy základní. Pro úplnost doplňuji, že moje dcera chodí do třetí třídy ZŠ Slovanské náměstí a před jejím nástupem do první třídy, jsme zvažovali, jakou školu pro ni zvolit. S výběrem jsme spokojeni, a to i s ohledem na informace o základních školách od našich kamarádů a přátel, mající děti v podobném věku, jako je naše dcera. Chtěl bych v přiměřené míře pomoci, aby byla ZŠ Slovanské náměstí stále školou, ve které se děti hodně naučí, budou tam rádi a zůstanou jim vzpomínky na školu, která jim do života hodně dala.V Brně, dne 27. 5. 2021  

číst dále

Školní kronika za duben a virtuální prohlídka školy

14.05.2021

V sekci Naše škola najdete dvě další možnosti, jak se seznámit blíže s životem na naší škole: dubnové vydání kroniky a nově i virtuální prohlídku školy - možná ji ocení budoucí prvňáčci a jejich rodiče, kteří letos nemohli navštívit školu během zápisu.

číst dále

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

14.05.2021

Volby se budou konat dne 14. a 15. 6. 2021 od 16.30 do 18.30 hod. (tedy v době konání hovorových hodin) v přízemí budovy školy.Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:                                                     1 zástupce zřizovatele                                                     1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků                                                     1 zástupce pedagogických pracovníků školy Funkční období rady je tříleté. Rada zasedá nejméně 2 x ročně. Svolává ji předseda. První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady. Kompetence rady: - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školstvíKandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 31. května 2021 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.V Brně, 14. 5. 2021Mgr. David Jalový, ředitel  Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace   

číst dále

Změna červnového termínu hovorových hodin

12.05.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,termíny hovorových hodin v měsíci červnu stanovujeme nově na dny pondělí 14. 6. 2021 (1. stupeň) a úterý 15. 6. 2021 (2. stupeň), předpokládaný začátek vždy v 17 hodin.Důvodem je snaha umožnit tentokráte vaši osobní přítomnost na setkání s učiteli, pokud to dovolí epidemická situace. Samozřejmě musíme i nadále počítat se záložní variantou, a sice online, prostřednictvím MS Teams. O zvoleném průběhu vás budeme s předstihem informovat. Děkujeme za pochopení. V Brně 12. 5. 2021                                                                                          Mgr. David Jalový, ředitel Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.

číst dále

Od 3. 5. 2021 jsou změny v testování žáků a zaměstnanců. Podrobnosti najdete zde:

30.04.2021

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace Informace k provozu školy od 3. května 2021   S účinností od 3. 5. 2021 dochází k novelám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:  ·         Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí na 1. stupni s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Pro žáky 2. stupně základní školy platí, že budou po stanovení dne nástupu testováni dvakrát týdně. Testováni budou v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.·         Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením. ·         MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám: v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní. Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022. Pro účastníka u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.   Dále dochází k novelám mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: ·         od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti. Testováni budou v pondělí nebo v první den přítomnosti v daném týdnu. V Brně 30. dubna 2021                                                                     Mgr. David Jalový, ředitelZákladní škola, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.     

číst dále

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH