Školská rada

Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:


Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. - předseda
jmenován za zřizovatele


Mgr. Jana Vondráková - členka
zvolena za pedagogické pracovníky


Ing. Martin Jansa - člen
zvolen za zákonné zástupce žáků


Kontaktní adresa:

Školská rada při ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2
612 00 Brno
skolskarada@zsslovanak.cz 
Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

svolané ředitelem školy na 16. leden 2020


Přítomni:  předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

 za zákonné zástupce Ing. Martin Jansa,  

za pedag.pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 Program:

1. Projednání inspekční zprávy JmI ČŠI, č.j. ČŠIB –S-473/19-B

- bod programu odsouhlasen všemi členy školské rady

 Předseda školské rady:

- přečetl obsah žádosti paní stěžovatelky a zprávu o výsledku šetření  ČŠI

- navrhl ŠR projednat jednotlivé body zprávy ČŠI

- vyzval ŘŠ Mgr. Jalového k objasnění jednotlivých bodů

 

ŘŠ:

Podal spolu s členkou ŠR za pedagogy vysvětlení k jednotlivým stanoviskům  ČŠI. 

Informoval radu o postupu při vyřízení stížnosti a nápravných opatřeních na základě zprávy o výsledku šetření ČŠI ze dne 6. 1. 2020, a to na úrovni práce s konkrétní třídou i systémově: 

1.       Žádný fyzický kontakt s žáky, verbální projev co nejvíce odpovídající věkovému složení skupiny – důraz  na porozumění a zpětná vazba.

2.       Každý významnější kázeňský prohřešek bezodkladně oznámit z. zástupcům a zapojit je ihned do řešení.

3.       Sledování spolupráce pedagogů a Školního poradenského pracoviště a správné postupy v komunikaci se zákonnými zástupci, zajištění klidný průběh výuky a zamezit narušení výuky přítomností cizích osob.

4.       Ředitel školy informoval radu o písemném vyjádření většiny rodičů, v němž vyjadřují podporu práci paní učitelky a žádají ji o její setrvání i ve 2. pololetí školního roku, a to i po seznámení se s výsledky zprávy ČŠI. Rovněž zápis z jednání z třídní schůzky z 13. 1. 2020 obsahuje vyjádření podpory většiny rodičů a přání, aby i nadále v této práci s jejich dětmi pokračovala.

5.       Ředitel školy po schválení ped. radou navrhuje doplnit do školního řádu k bodu  7. 3. text: Pobyt osob – mimo žáky a zaměstnance  školy a pověřené osoby – v budově školy a v prostorách souvisejících s výkonem výchovně-vzdělávací činnosti školy, a rovněž jejich účast při výuce a při činnostech souvisejících s výkonem výchovně-vzdělávací činnosti školy, jsou zakázány,  pokud nebyly předem schváleny ředitelem školy nebo jím pověřenými  zaměstnanci školy.

Školská rada

Bere na vědomí zprávu ČŠI, viz výše.

Žádá ŘŠ o přijetí zmíněných opatření a bere na vědomí, že ředitel školy má záměr rozporovat některé části zprávy ČŠI. Bere na vědomí vysvětlení přítomnosti matky jednoho z žáků ve výuce, související s její stížností podanou na Jm ČŠI.

V Brně dne: 16. 1. 2020

Zapsala: Mgr. Jana Vondráková


Školská rada při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2, p.o. dne 21. října 2019 projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2018-2019. Školská rada konstatuje, že výroční zpráva předložená ředitelem školy byla vypracována v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Na základě § 168 odst. 1 písmene b) uvedeného zákona školská rada výroční zprávu schvaluje.
Školská rada dne 30. 8. 2020 schválila nový Školní řád Základní školy, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvkové organizace. Projednán Pedagogickou radou dne 30. 8. 2019, s účinností od  2. 9. 2019.


 


Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

svolané ředitelem školy na 26. březen 2019

 

Přítomni:            Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda ŠR

Ing. Martin Jansa, člen ŠR

Mgr. Jana Vondráková, členka ŠR

Mgr. David Jalový, ředitel školy

Program:

1. Zahájení

2. Informace ředitele školy – projednání závěrů finančního roku 2018 a finančního plánu pro rok 2019

3. Průběh školního roku 2018/2019 a výhledy na provozní a personální zajištění finančního roku 2019

4. Různé

5. Závěr

 

Ad  2.

Předloženo a diskutováno:

·         Rozpočet státní dotace: čerpán na mzdy a ostatní osobní náklady, pomůcky

·         Rozpočet dotace zřizovatele, městské části brno – Královo Pole, včetně mzdových prostředků pro činnost školní psycholožky,  i nadále plný úvazek

·         Finanční plán 2019, schválen již i zřizovatelem, k dispozici i na webu školy

Ad 3.

·         Finanční zajištění školy od zřizovatele 2019 je dostatečné.

·         Plánované větší  investiční akce v letošním finančním roce: vybudování dvou nových učeben v suterénu školy, včetně dvou interaktivních  tabulí nejnovější generace. Posílení nutné zejména v ICT oblasti – servis a obnova v této oblasti je finančně velmi náročná.

·         Běžné opravy, údržba: sanace vlhkosti, podlahy, výmalba.

·         Příprava na renovaci  portálů a na projektu  vzduchotechniky pro budovu.

·         Personální výhled pro příští školní rok – téměř naplněna rejstříková kapacita  840 dětí – předpoklad otevření čtyř 1. tříd třídy v novém školním roce, kapacita pro  300 dětí ve školní družině

·         Příprava drobných úprav školního řádu – provozní záležitosti. ŠR bude v případě úprav informována a vyzvána ke schválení.

 

Ad 4.

Na dotaz zástupce za rodiče Ing. Jansy na situaci ohledně front na oběd diskuze zástupce zřizovatele Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. informoval, že  zřizovatel situaci řeší, předpoklad vybudování nové jídelny ve dvoře,  ve fázi  příprav.

Další diskutované témata: dopravní situace v okolí školy. Jednáno s  ÚMČ a DPMB  o možnosti zřídit zastávku trolejbusu č. 32 ve směru na Herčíkovu na začátku ulice Srbské, v místě nynější provizorní zastávky.

Ad 5.

·         ŠR projednala a schválila finanční uzávěrku roku 2018 a finanční plán na rok 2019.

·         Předpoklad neformálních setkání v dubnu, v každém případě se rada sejde ke schválení event. změn ve Školním řádu a ke schválení Výroční zprávy.


 

 

 

 

 

                     
· Poslední úprava 15. 04. 2019 ·

Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

Odkazy
E-mail