Školská rada

Školská rada

Školská rada pracuje ve složení:


Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. - předseda
jmenován za zřizovatele


Mgr. Jana Vondráková - členka
zvolena za pedagogické pracovníky


Ing. et Ing.  Zdeněk Sklenář - člen

zvolen za zákonné zástupce žáků v doplňujících volbách 18. 10. 2023


Kontaktní adresa:

Školská rada při ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2
612 00 Brno
skolskarada@zsslovanak.cz 
Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 23. 10. 2023                                                  

Ve složení:

předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

za zákonné zástupce Ing. et Ing. Zdeněk Sklenář

za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 

 

Program:

  1. Přivítání nového člena rady.
  2. Projednání Výroční zprávy

 

 

Ad 1. Novému členu rady panu Ing et Ing. Zdeňku Sklenářovi  byly ředitelem školy a členy rady představeny základní informace o činnosti rady a legislativním rámci jejího působení, a též základní a obecné informace o provozu a činnosti školy. 

Ad 2.
Školská rada při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2, p.o., projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2022-2023. Školská rada konstatuje, že výroční zpráva předložená ředitelem školy byla vypracována v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Na základě § 168 odst. 1 písmene b) uvedeného zákona školská rada výroční zprávu schvaluje.

                              

V Brně 23. října 2023                                                           Zapsal: Mgr. David Jalový


 


Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 17. 5. 2023                                                

Ve složení:

předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

za zákonné zástupce Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. 

za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 

Školská rada v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění byla seznámena ředitelem školy a projednala:

·         výsledky hospodaření za rok 2022,

·         finanční plán na rok 2023,

·        situaci a výhledy činností v oblasti pedagogické a provozní.

·         ŠR projednala a schválila finanční uzávěrku roku 2022 a finanční plán na rok 2023.

 

Základní informace

Finanční oblast:

·         Poděkování zřizovateli za udržení rozumné částky pro naši školu v provozní dotaci, zejména schválení dotací na zajištění výuky plavání a výhledově i na možnost zahájení činnosti školního psychologa.

·         Dotace k čerpání v r. 2023:

Ø  Digitální propast (MŠMT)

Ø  Národní plán obnovy – doučování (MŠMT)

Ø  Aj výuka (zřizovatel)

Ø  Plavání výuka (zřizovatel)

Ø  Příběhy našich sousedů (Post Bellum – zřizovatel)

Ø  Dotace na pozici školního psychologa od 1. 9. 2023

 

·         Pokračuje financování v pedagogické oblasti dle Ph školy, v provozní oblasti dle příspěvku zřizovatele. Finanční agenda stabilní, je znát vliv vysokých cen energií a celkové navyšování cen.

Část nákupů pomůcek pro žáky je navíc možno provést z dotací (dle podmínek čerpání), nikoli však obnovit např. dataprojektory či interaktivní tabule v učebnách.

Provozní oblast:

·         Péče o budovu: příprava opravy průchodu mezi částmi budovy v přízemí, výmalba školních chodeb - poslední etapa, nutná obnova nábytku, drobné opravy a údržba.

Pedagogická oblast:

·        Škola nerealizovala oddělený zápis do 1. ročníku pro ukrajinské děti, vše proběhlo v rámci běžného zápisu. Celkem zapsáno 150 dětí, toto číslo se však změní, neboť mnoho dětí je zapsáno na více škol současně.

·         Ředitel informoval radu o počtu přijatých žáků na víceletá gymnázia a taneční konzervatoř ke dni jednání rady:  

5. ročník: 6 žáků, 8 ve fázi odvolání,

7. ročník: 2 žáci, 17 žáků ve fázi odvolání.

Počty se mohou změnit po zpracování odvolání a ukončení přijímacího řízení.

·         Rada projednala výsledky inspekční činnosti ČŠI, byla seznámena s realizací návrhů, doporučení a nápravných opatření. Inspekční zpráva ČŠI je k dispozici i na webu csicr.cz.

 

 

 

V Brně 17. 5. 2023                                                                                          Zapsal: Mgr. David Jalový

 

 
Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 23. 11. 2022                                                  

Ve složení:

předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

za zákonné zástupce doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 

 

Program:

1.     Přivítání nového člena rady

2.     Projednání úprav Školního řádu a Řádu školní družiny

3.     Různé

4.     Závěr

 

 

Ad 1. Novému členu rady panu doc. MUDr. L. Křivanovi, Ph.D. byly ředitelem školy a členy rady představeny základní informace o činnosti rady a legislativním rámci jejího působení, a též základní a obecné informace o provozu a činnosti školy.

 

Ad 2. Školská rada v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění byla seznámena projednala a schválila úpravu Školního řádu a Řádu školní družiny Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, p.o., navrženou ředitelem školy a projednanou ped. radou dne 14. 11. 2022.  

Nové znění odstavce 8.10. Školního řádu:

 

8.10. Žákům je zakázáno vnášení jakýchkoliv návykových látek a látek, které svým vzhledem, konzistencí a účinkem návykové látky připomínají (alkohol, cigarety a elektronické cigarety včetně všech jejich součástí, drogy, kratom, aj.) do prostor školy a na akce pořádané školou a jejich užívání. Zakázáno je rovněž vnášení a manipulace s nebezpečnými předměty (např. zbraně a jejich makety, nože, pepřové spreje apod.). Zakázáno je rovněž dostavit se do vyučování a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

 

Nové znění odstavce 2.5.10. Řádu školní družiny:

2.5.10. Ve školní družině je zakázáno vnášení a užívání jakýchkoliv návykových látek a látek, které svým vzhledem, konzistencí a účinkem návykové látky připomínají (alkohol, cigarety a elektronické cigarety včetně všech jejich součástí, drogy, kratom, aj.)

 

Ad 3. Ředitel školy informoval radu o provozních podmínkách a očekáváních v souvislosti s cenami energií a jejich možným vlivem na provoz. Ujistil na základě jednání se zřizovatelem, že městská část je připravena pomoci při event. problémech v této souvislosti, a tedy není třeba se nyní obávat omezení provozu či zásadních provozních změn ve škole (topení, svícení atd.)

 

 

 

Ad 4. Předseda školské rady a ředitel školy poděkovali radě za účast a jednání bylo ukončeno.

 

 

 

 

V Brně 23. 11. 2022                                                                                      Zapsal: Mgr. David Jalový
Školská rada při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2, p.o., dne 17. října 2022 projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2021-2022.

Školská rada konstatuje, že výroční zpráva předložená ředitelem školy byla vypracována v souladu

s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Na základě § 168 odst. 1 písmene b) uvedeného zákona školská rada výroční zprávu

schvaluje.

 

Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

Člen školské rady: doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph. D.

Členka školské rady: Mgr. Jana Vondráková

                              

V Brně 17. října 2022Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 10. 5. 2022                                                  

Ve složení:

předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

za zákonné zástupce Ing. Martin Jansa,  

za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 

Školská rada v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění byla seznámena ředitelem školy a projednala:

·         výsledky hospodaření za rok 2021,

·         finančním plánem na rok 2022,

·        situace a výhledy činností v oblasti pedagogické a provozní.

·         ŠR projednala a schválila finanční uzávěrku roku 2021 a finanční plán na rok 2022.

 

Základní informace

Finanční oblast:

·         Poděkování zřizovateli za udržení rozumné částky pro naši školu v provozní dotaci, zejména schválení provozní dotace na oblast IT.

·         Další dotace k čerpání v r. 2022:

Ø  Digitální propast (MŠMT)

Ø  Národní plán obnovy – doučování (MŠMT)

Ø  Aj výuka (zřizovatel)

Ø  Plavání výuka (zřizovatel)

Ø  Příběhy našich sousedů (Post Bellum – zřizovatel)

·         Pokračuje financování v pedagogické oblasti dle Ph školy, navýšení tarifní složky platů ped. o 2 %,  kapitola ONIV mírně ponížena – vliv na rozsah možností zakoupit učební pomůcky pro žáky. Část nákupů je možno provést z dotací – viz výše.

Provozní oblast:

·         Péče o budovu: příprava oprav dřevěných prvků vstupních portálů, výmalba školních chodeb cca v polovině budovy, obnova části nábytku v místnosti 113.

Pedagogika:

·         Lex UKRAJINA: Škola po obvyklém zápisu připravuje i zápis případných zájemců o 1. ročník  z řad ukrajinských dětí a zajištění jejich výuky. V současné době navštěvuje školu v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 5 nových žáků integrovaných v běžných třídách.

·         Projednána příprava nové verze ŠVP v souvislosti se změnou RVP – rozšíření časové dotace výuky předmětu Informatika a změna obsahu a přístupů.

·         Edookit – projednána příprava změny IS.

·         Ředitel informoval radu o počtu přijatých žáků na víceletá gymn. ke dni jednání rady:  

5. ročník: 13 žáků, 7. ročník: 12 žáků. Počty se zřejmě ještě zvýší po zpracování odvolání a ukončení přijímacího řízení.

 

V Brně 10. 5. 2022                                                                                          Zapsal: Mgr. David JalovýŠkolská rada při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace, dne 25. října 2021 projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2020-2021. Školská rada konstatuje, že výroční zpráva předložená ředitelem školy byla vypracována v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Na základě § 168 odst. 1 písmene b) uvedeného zákona školská rada výroční zprávu schvaluje.

 Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. Členové:  Ing. Martin Jansa, Mgr. Jana Vondráková

 V Brně 26. října 2021


Zápis z ustavující schůze Školské rady při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2,

příspěvkové organizace,

svolané ředitelem školy na 30. srpen 2021

 

Přítomni:           

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., zástupce zřizovatele

Mgr. Jana Vondráková, zástupce pedagogů

Ing. Martin Jansa, zástupce rodičovské veřejnosti

Mgr. David Jalový, ředitel školy

Program:

1.       Zahájení, seznámení s programem schůze

2.       Volba předsedy školské rady

3.       Projednání změn ve školním řádu

4.       Informace o podmínkách vzdělávání ve školním roce 2021/2022

5.       Závěr

Ad 2.     Rada pokračuje v činnosti ve stejném složení, předsedou rady jednomyslně zvolen pan Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., zástupce zřizovatele.

Ad 3.     Rada projednala dvě změny ve školním řádu:

  • dodatek o distanční výuce, schválený na základě změny školského zákona již v loňském školním roce, bude nyní vložen přímo do řádu, beze změny obsahu, a to jako bod č.  11.
  • Do klasifikačního řádu, jenž je nedílnou součástí školního řádu, v bodu 1.14 vložena informace: Na základě rozhodnutí metodických zařízení na prvním a druhém stupni mohou být způsoby dílčího hodnocení obohaceny o motivační prvky a znaky (např. razítko, hvězdička, podtržení, plus, na 2. stupni vážení známek).

 

Ad 4.     Ředitel informoval členy rady o podmínkách vzdělávání v novém školním roce. Specifika:

  • Testování žáků a zaměstnanců, hygienické podmínky výuky. Povinnost se řídit metodickými manuály MŠMT a případně dalšími pokyny pověřených institucí. Aplikováno v soulad u s podmínkami školy, projednáno pedagogickou radou. Testování žáků antigenními testy, a to pro většinu žáků ve dnech 1., 6. a 9. září. První ročníky 2. září. Děti očkované, testované a po prodělání c-19 do 180 dní mohou ve třídách být bez roušky. Ve společných prostorách ochrana dýchacích cest. Další pokyny a případné změny se očekávají po 9. září.

·         Možnost zavedení mimořádných podmínek pro výuku: Škola musí být připravena na možné uzavření tříd nebo celé školy a přechod na distanční výuku části třídních kolektivů nebo i všech žáků. Pro tento případ využijeme i dobrých zkušeností s MS Teams.

·         Výuka a klasifikace:

Výuka jako celek bude zaměřena na zjištění a vyrovnání ztrát a rozdílů vzniklých během distančního způsobu, a to v oblasti vzdělávání i socializace. Možnosti budou vyšší díky Národnímu plánu podpory návratu do škol (čj.: MSMT-14025/2021-2), který umožní skupinové a individuální doučování. Po zjištění stavu bude zvažována případná změna vzdělávacího obsahu a intenzita podpory žáků.

Zavedení výuky informatiky na 1. stupni ve 4. ročníku v souladu se změnou RVP.

Provozní podmínky školy se řídí i nadále aktuálními doporučeními ČŠI a MŠMT.

 Ad 5. Ředitel školy poděkoval radě za dosavadní činnost, p. Ing. Jansovi za zapůjčení notebooků k distanční výuce a všichni přítomní vyjádřili naději, že letošní školní rok bude pro školství příznivější.

V Brně, dne 30. srpna 2021                                                                                        Zapsal: Mgr. David Jalový


Opatření obecné povahy MŠMT k funkčnímu období Školských rad.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje: I. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. II. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020.

Č. j.: MSMT- 40610/2020-1 

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Volby se budou konat dne 14. a 15. 6. 2021 od 16.30 do 18.30 hod. (tedy v době konání hovorových hodin) v přízemí budovy školy.

Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:
                                                    1 zástupce zřizovatele
                                                    1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků
                                                    1 zástupce pedagogických pracovníků školy
Funkční období rady je tříleté.
Rada zasedá nejméně 2 x ročně. Svolává ji předseda.
První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady.
Kompetence rady:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 31. května 2021 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.

Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.

V Brně, 14. 5. 2021

Mgr. David Jalový, ředitel 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Zápis z jednání Školské rady                                                        23. 4. 2021

 

Ve složení:

předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

 za zákonné zástupce Ing. Martin Jansa,  

za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 

Školská rada v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění byla seznámena ředitelem školy a projednala per rollam:

·         výsledky hospodaření za rok 2021,

·         finančním plánem na rok 2021,

·         výhledy základních činností v oblasti pedagogické a provozní.

·         ŠR projednala a schválila finanční uzávěrku roku 2020 a finanční plán na rok 2021.

 

 

Základní informace

 

Finanční oblast:

Velké poděkování zřizovateli za udržení rozumné částky pro naši školu v oblasti provozní péče o budovu.

Pokračuje financování v pedagogické oblasti dle Ph školy, navýšena podstatně kapitola ONIV – vliv na možnost zakoupit učební pomůcky pro žáky ve větším rozsahu – zejména s výhledem na změnu RVP v oblasti výuky Informatiky, ale i výhledu, že pokračování hybridní výuky je i do budoucna velmi reálné.

 

Provozní oblast:

Péče o budovu: oprava druhého vstupního portálu, výmalba školních chodeb cca v polovině budovy, obnova nábytku v místnosti školního poradenského pracoviště.

Zprovoznění elektronického systému pro vyzvedávání dětí z ŠD Bellhop – již instalován.

Řešení sanace vlhkosti v suterénu – spolupráce se zřizovatelem.

 

Pedagogika:

Zajištění všech forem výuky vzhledem k epidemické situaci.

Příprava nové verze ŠVP v souvislosti se změnou RVP – rozšíření časové dotace výuky předmětu a změna obsahu a přístupů. (Dokumentace, ale především metodická příprava pedagogů.)

 

V Brně 23. 4. 2021                                                                                                          Zapsal: Mgr. David Jalový
Školská rada při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2, p.o., dne 23. října 2020 projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2019-2020.

Školská rada konstatuje, že výroční zpráva předložená ředitelem školy byla vypracována v souladu

s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Na základě § 168 odst. 1 písmene b) uvedeného zákona školská rada výroční zprávu

schvaluje.

 

Předseda školské rady: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

Člen školské rady: Ing. Martin Jansa

Členka školské rady: Mgr. Jana Vondráková

                              

V Brně 23. října 2020
Školská rada projednala  a schválila dne 9. 10. 2020 Dodatek č. 1 Školního řádu, v němž se hovoří základních pravidlech distanční výuky v souvislosti s novelou

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákonem č. 349/2020 Sb. z 24. 8. 2020,  § 184 a)

.


Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2,

příspěvková organizace

 

Zápis z jednání Školské rady                                                                                   13. 5. 2020

 

Přítomni:

předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

za zákonné zástupce Ing. Martin Jansa,  

za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

Program:

1.      Zahájení

2.      Projednání rozpočtu na rok 2020

3.      Informace o průběhu školního roku 2019/2020

4.      Projednání změn ve Školním řádu s účinností od 1. 9. 2020

5.      Projednání inspekční zprávy JmI ČŠI, č.j.ČŠIB–S –72/20 B

6.      Závěr

 

Ad 1.

Ředitel přivítal zástupce Školské rady.

 

Ad  2.

Ředitel školy seznámil radu s informacemi o rozpočtu pro rok 2020.

Rozpočet státní dotace: čerpán na mzdy a ostatní osobní náklady, pomůcky.

Rozpočet dotace zřizovatele, MČ Brno – Královo Pole, je čerpán na provozní náklady.

Finanční plán pro rok 2020 již schválen a čerpán. Je k dispozici i na webových stránkách školy.

Předpoklad větších oprav: rekonstrukce výměníkové stanice a  renovace vstupních portálů.

Běžné opravy, údržba: sanace vlhkosti, podlahy, výmalba.

 

Ad 3.

Od 11. 3. 2020 vlivem mimořádné epidemiologické situace neprobíhá běžná výuka. Je zajišťována distančně, od 11. 5. 2020 možnost vzniku studijních skupin  9. ročníku  pro přípravu na přijímací zkoušky. Pracuje šest skupin žáků, a to denně,  možnost teplého jídla zajištěna. Od 25. 5. 2020 výhled umožnění přítomnosti žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách.

Ad 4.

V souvislosti se zprovozněním MS Teams pro zajištění podpory distanční výuky, s výhledem na další používání této a podobných aplikací pro výukové potřeby školy rada projednala potřebu doplnění pravidel pro používání. Ve školním řádu projednala změnu s účinností od 1.9. 2020,  bod 3.2.2:

Dodržovat školní řád a řády odborných učeben, pravidla pro používání školních informačních a výukových aplikací,  řád školní jídelny, školní družiny. Dodržovat předpisy a pokyny pedagogických pracovníků školy, s nimiž byl seznámen. 

 

Školská rada dále projednala možnost použití  váhy známek jako pomocného kritéria pro odlišení náročnosti žákovských prací a výstupů. Bod 4.1.2 klasifikačního řádu v novém znění:

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

-      předměty s převahou teoretického zaměření,

-      předměty s převahou praktických činností a

-      předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifiky předmětu. Při hodnocení ústních a písemných projevů žáka může být stanovena předmětovou komisí pro daný předmět a školní rok váha známek jako pomocné kritérium pro odlišení náročnosti žákovských prací a výstupů.

 

Ad 5.

Předseda školské rady vyzval ředitele školy k projednání zprávy ČŠI:

 

1.      Ředitel školy seznámil radu s inspekční zprávou JmI ČŠI, č.j.ČŠIB–S –72/20 B, ze dne 14. 2. 2020, v níž se konstatuje, že ve vztahu k zajištění bezpečného klimatu pro vzdělávání žáků a zejména syna stěžovatelky byla opatření nastavená ředitelem školy nedostatečná.

 

2.      Ve stížnosti k šetření  ČŠI ze dne 27. 2. 2020, předložené radě, ředitel školy objasnil výhrady k závěrům šetření a vysvětlil postup, který již tehdy v sobě obsahoval konkrétní nápravná opatření, včetně časového harmonogramu.

 

3.      Seznámil radu se zamítavým stanoviskem ČŠI na tuto stížnost ze dne 14. 3. 2020.

 

4.      Dále informoval o současném stavu a nápravných opatřeních, především preventivního charakteru vzhledem k budoucnosti, neboť nápravná opatření již byla realizována v těsném časovém sepětí s vyřízením stížnosti a aktéři situace nejsou v tuto chvíli součástí školy. Klima v třídních kolektivech bude sledováno formou kontrolní a hospitační činnosti, aby se eliminovaly rizikové situace, které by souvisely s chováním žáků k sobě vzájemně, i  přístupu pedagogů k nim.

 

Rada vzala tyto informace na vědomí.

 

 

Ad 6. 

 

Závěr:

Školská rada v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

·        Projednala rozpočet pro finanční rok 2020.

·        Projednala změny ve Školním řádu s účinností od 1. 9. 2020.

·        Projednala inspekční zprávu JmI ČŠI, č.j.ČŠIB–S–72/20 B a byla seznámena s následnými opatřeními.

 

V Brně dne: 18. 5. 2020                                                         Zapsala: Mgr. Jana Vondráková

 

 
Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

svolané ředitelem školy na 16. leden 2020


Přítomni:  předseda ŠR Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,

 za zákonné zástupce Ing. Martin Jansa,  

za pedag.pracovníky Mgr. Jana Vondráková a ŘŠ Mgr. David Jalový

 Program:

1. Projednání inspekční zprávy JmI ČŠI, č.j. ČŠIB –S-473/19-B

- bod programu odsouhlasen všemi členy školské rady

 Předseda školské rady:

- přečetl obsah žádosti paní stěžovatelky a zprávu o výsledku šetření  ČŠI

- navrhl ŠR projednat jednotlivé body zprávy ČŠI

- vyzval ŘŠ Mgr. Jalového k objasnění jednotlivých bodů

 

ŘŠ:

Podal spolu s členkou ŠR za pedagogy vysvětlení k jednotlivým stanoviskům  ČŠI. 

Informoval radu o postupu při vyřízení stížnosti a nápravných opatřeních na základě zprávy o výsledku šetření ČŠI ze dne 6. 1. 2020, a to na úrovni práce s konkrétní třídou i systémově: 

1.       Žádný fyzický kontakt s žáky, verbální projev co nejvíce odpovídající věkovému složení skupiny – důraz  na porozumění a zpětná vazba.

2.       Každý významnější kázeňský prohřešek bezodkladně oznámit z. zástupcům a zapojit je ihned do řešení.

3.       Sledování spolupráce pedagogů a Školního poradenského pracoviště a správné postupy v komunikaci se zákonnými zástupci, zajištění klidný průběh výuky a zamezit narušení výuky přítomností cizích osob.

4.       Ředitel školy informoval radu o písemném vyjádření většiny rodičů, v němž vyjadřují podporu práci paní učitelky a žádají ji o její setrvání i ve 2. pololetí školního roku, a to i po seznámení se s výsledky zprávy ČŠI. Rovněž zápis z jednání z třídní schůzky z 13. 1. 2020 obsahuje vyjádření podpory většiny rodičů a přání, aby i nadále v této práci s jejich dětmi pokračovala.

5.       Ředitel školy po schválení ped. radou navrhuje doplnit do školního řádu k bodu  7. 3. text: Pobyt osob – mimo žáky a zaměstnance  školy a pověřené osoby – v budově školy a v prostorách souvisejících s výkonem výchovně-vzdělávací činnosti školy, a rovněž jejich účast při výuce a při činnostech souvisejících s výkonem výchovně-vzdělávací činnosti školy, jsou zakázány,  pokud nebyly předem schváleny ředitelem školy nebo jím pověřenými  zaměstnanci školy.

Školská rada

Bere na vědomí zprávu ČŠI, viz výše.

Žádá ŘŠ o přijetí zmíněných opatření a bere na vědomí, že ředitel školy má záměr rozporovat některé části zprávy ČŠI. Bere na vědomí vysvětlení přítomnosti matky jednoho z žáků ve výuce, související s její stížností podanou na Jm ČŠI.

V Brně dne: 16. 1. 2020

Zapsala: Mgr. Jana Vondráková


Školská rada při Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2, p.o. dne 21. října 2019 projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2018-2019. Školská rada konstatuje, že výroční zpráva předložená ředitelem školy byla vypracována v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Na základě § 168 odst. 1 písmene b) uvedeného zákona školská rada výroční zprávu schvaluje.
Školská rada dne 30. 8. 2020 schválila nový Školní řád Základní školy, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvkové organizace. Projednán Pedagogickou radou dne 30. 8. 2019, s účinností od  2. 9. 2019.


 


Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace

svolané ředitelem školy na 26. březen 2019

 

Přítomni:            Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda ŠR

Ing. Martin Jansa, člen ŠR

Mgr. Jana Vondráková, členka ŠR

Mgr. David Jalový, ředitel školy

Program:

1. Zahájení

2. Informace ředitele školy – projednání závěrů finančního roku 2018 a finančního plánu pro rok 2019

3. Průběh školního roku 2018/2019 a výhledy na provozní a personální zajištění finančního roku 2019

4. Různé

5. Závěr

 

Ad  2.

Předloženo a diskutováno:

·         Rozpočet státní dotace: čerpán na mzdy a ostatní osobní náklady, pomůcky

·         Rozpočet dotace zřizovatele, městské části brno – Královo Pole, včetně mzdových prostředků pro činnost školní psycholožky,  i nadále plný úvazek

·         Finanční plán 2019, schválen již i zřizovatelem, k dispozici i na webu školy

Ad 3.

·         Finanční zajištění školy od zřizovatele 2019 je dostatečné.

·         Plánované větší  investiční akce v letošním finančním roce: vybudování dvou nových učeben v suterénu školy, včetně dvou interaktivních  tabulí nejnovější generace. Posílení nutné zejména v ICT oblasti – servis a obnova v této oblasti je finančně velmi náročná.

·         Běžné opravy, údržba: sanace vlhkosti, podlahy, výmalba.

·         Příprava na renovaci  portálů a na projektu  vzduchotechniky pro budovu.

·         Personální výhled pro příští školní rok – téměř naplněna rejstříková kapacita  840 dětí – předpoklad otevření čtyř 1. tříd třídy v novém školním roce, kapacita pro  300 dětí ve školní družině

·         Příprava drobných úprav školního řádu – provozní záležitosti. ŠR bude v případě úprav informována a vyzvána ke schválení.

 

Ad 4.

Na dotaz zástupce za rodiče Ing. Jansy na situaci ohledně front na oběd diskuze zástupce zřizovatele Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. informoval, že  zřizovatel situaci řeší, předpoklad vybudování nové jídelny ve dvoře,  ve fázi  příprav.

Další diskutované témata: dopravní situace v okolí školy. Jednáno s  ÚMČ a DPMB  o možnosti zřídit zastávku trolejbusu č. 32 ve směru na Herčíkovu na začátku ulice Srbské, v místě nynější provizorní zastávky.

Ad 5.

·         ŠR projednala a schválila finanční uzávěrku roku 2018 a finanční plán na rok 2019.

·         Předpoklad neformálních setkání v dubnu, v každém případě se rada sejde ke schválení event. změn ve Školním řádu a ke schválení Výroční zprávy.


 

 

 

 

 

                     
· Poslední úprava 24. 10. 2023 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH