Řád školní družiny

 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

 Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

Vypracoval:

Střechová Petra, vedoucí ŠD

Schválil:

Mgr. Jalový David, ředitel školy

 

Směrnice nabývá platnosti dne:

1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2016

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám Vnitřní řád školní družiny, jenž je součástí Školního řádu Základní školy, Brno, Slovanské nám.2, příspěvkové organizace:

 

1.                 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Jako vedoucí pracovník ve školní družině (dále i ŠD) je ředitelem školy určena vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje řádný provoz školní družiny, vychází z požadavků školské legislativy, Školního vzdělávacího programu Základní školy, Brno, Slovanské nám.2, příspěvkové organizace a Školního vzdělávacího programu školní družiny. Dále zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, kontroluje provedení plateb úplaty za činnost ŠD, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností souvisejících s činností ŠD.

 

1.1.            Činnost ve školní družině

1.1.1.       Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků 1. až 4. ročníku.

1.1.2.       Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

1.1.3.       Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.1.4.       Činnost družiny se uskutečňuje:
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
-využitím spontánních činností
- družina organizuje i společnou činnost všech oddělení.

1.1.5.       Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání.

1.1.6.       Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

1.1.7.       Činností družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení.

1.1.8.       Pokud ředitel školy změní provoz školy v den, na který připadá vyučování, může být zařazen do činnosti ŠD i žák, který družinu nenavštěvuje. V tomto případě zaniká povinnost úplaty za činnost ŠD. Zákonný zástupce požádá o zařazení písemně.

 

2.                 ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

2.1.            Přihlašování, odhlašování a vyloučení žáka ze školní družiny

2.1.1.       Žáka do ŠD přihlašuje písemně zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Přihlášky odevzdává vedoucí vychovatelce, která je eviduje.

2.1.2.       O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněných náležitostí v písemné přihlášce, nebo jím pověřená vedoucí vychovatelka.

2.1.3.       Žáci 4. ročníků jsou přijímáni pouze v počtu do naplnění kapacity ŠD, a to v pořadí podle data narození počínaje nejmladším žákem.

2.1.4.       Odhlášení žáka z docházky do ŠD oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce – jinak je dítě stále vedeno v seznamu a tím i v platbách.

2.1.5.       vyloučení z docházky ze ŠD při opakovaném porušování řádu nebo pokud neuhradí zákonní zástupci platbu za ŠD nebo v případě opakovaného nevyzvednutí dítěte do konce provozu ŠD, tj. do 17:00 hod., rozhoduje ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům písemně s patřičným zdůvodněním.

2.1.6.       Při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s tímto Řádem školní družiny.

 

2.2.      Provoz školní družiny

2.2.1.        Provozní doba ŠD je ve dnech školního vyučování od pondělí do pátku v době od 6.30 hod. do 7.40 hod. (ranní družina) a od 11.40 hod. do 17.00 hod.

2.2.2.        Užívané místnosti jsou tři kmenové třídy č. 204, 205, 203, 207 a ŠD herna + kmenové učebny tříd I. stupně, jejichž přesný seznam je vždy aktualizován pro daný školní rok vzhledem k umístění tříd a počtu oddělení ŠD. Vychovatelky ŠD mohou v době stanovené rozvrhem využívat tělocvičny školy, keramickou dílnu a školní hřiště. Podmínkou je dodržování režimových opatření a řádu jednotlivých prostor.

2.2.3.        Počet oddělení v ŠD ve školním roce je stanoven dle počtu přihlášených dětí, maximální počet dětí je stanoven v Rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

2.2.4.        Kapacita každého jednoho oddělení školní družiny je 30 žáků. Počet dětí s pravidelnou docházkou je 25, až do výše kapacity se doplňuje dětmi s docházkou nepravidelnou. Při činnosti organizované mimo objekt družiny, odpovídá vychovatel za bezpečnost do počtu 25 žáků.

2.2.5.        V době prázdnin nebo mimořádného volna může být činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených dětí není nižší než 25 žáků.

2.2.6.        Výchovně-vzdělávací práce a další činnosti v ŠD probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje vedoucí vychovatelka po projednání s ředitelem školy.

 

2.3.            Docházka do školní družiny

2.3.1.        Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činnosti ŠD v ranním provozu od 6.30 do 7.40 hod. Vchod pro ranní docházku je z ulice Bulharské.

2.3.2.        V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD po skončení vyučování, a to od 11.35 do 12.35 hod. Žáci jsou předáváni vychovatelkám ŠD přímo vyučujícím po skončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet žáků a oznámí důvod nepřítomnosti žáků zapsaných do ŠD. Žák vstupuje do činnosti ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisním lístku; bez písemné omluvy od rodičů je účast povinná. V případě, že se žák účastní činností zájmového kroužku pořádaného školou, předává vychovatelka žáka vedoucímu kroužku, který si děti vyzvedává v ŠD a ten po skončení činnosti vrací žáka zpět do příslušného oddělení ŠD.

2.3.3.        Nepřítomnost žáka (nemoc, rodinné důvody atd.) v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (zde platí postup dle školního řádu); pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitelka. Omluva je písemná třídní vychovatelce nebo telefonická vedoucí vychovatelce.

2.3.4.        Uvolnění z denní činnosti ŠD je možné jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

2.3.5.        Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti do konce stanovené provozní doby ŠD, tj. do 17.00 hod., vychovatelka kontaktuje zákonného zástupce či jinou pověřenou osobu dle zápisního lístku a dle této telefonické domluvy vyčká s dítětem do jejího příjezdu a převzetí dítěte. V případě, že se nepodaří nikoho kontaktovat, uvědomí vedoucí vychovatelku, v nutném případě zástupkyni ředitele či ředitele školy. Zástupkyně ředitele či ředitel školy rozhodnou o řešení takové mimořádné situace, kdy nelze dohledat žádnou osobu kompetentní k převzetí dítěte, ve spolupráci s Policií ČR, jež má k dispozici kontakt na službou pověřeného pracovníka OSPOD.

2.3.6.        Vychovatelka minimalizuje psychickou zátěž dítěte, které se dostalo do této situace.

 

2.4.            Pravidla chování žáků při činnostech školní družiny

2.4.1.        Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, Vnitřním řádem školní družiny a Školním řádem

2.4.2.        Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

2.4.3.        Doba pobytu v ŠD se řídí údaji na zápisním lístku.

2.4.4.        Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD. V případě, že dítě odchází po vyučování (má lístek na uvolnění), na oběd jde v doprovodu třídní učitelky.

2.4.5.        Do ŠD si žáci nenosí drahé věci a hračky. V průběhu celé činnosti nepoužívají mobilní telefon, nerozhodne-li vychovatelka jinak.

2.4.6.        Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD.

2.4.7.        Ke hrám, hračkám, knihám, školnímu zařízení atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí nebo vybavení nahradí, event. opraví rodiče žáka.

2.4.8.        Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, opakovaně porušuje Řád ŠD či Školní řád, může být z docházky do ŠD z rozhodnutí ředitele školy vyloučen.

2.4.9.        Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedoucí vychovatelce, která zajistí nápravu nebo to oznámí zástupkyni či řediteli školy.

2.4.10.     Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnosti v ŠD.

 

2.5.            Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve Školní družině

2.5.1.        Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

2.5.2.        Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.

2.5.3.        Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.

2.5.4.        Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

2.5.5.        Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v odpoledních hodinách při výkonu služby vychovatelky u dveří z ulice Bulharské.

2.5.6.        Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací.

2.5.7.        Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

2.5.8.        Na 1 pedagogického pracovníka při činnostech v prostorách školní družiny nejvýše 30 žáků.

2.5.9.        Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona, je vždy přítomen nejméně jeden pedagogický pracovník. Na akcích konaných v jiné obci jsou přítomny vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, přičemž minimálně jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem.

 

2.6.            Práva žáků a zákonných zástupců

2.6.1.        Žáci mají právo užívat prostory a zařízení ŠD při jejich činnostech.

2.6.2.        Žáci mají právo se účastnit akcí, které požádá ŠD, mohou se tím rozvíjet jejich zájmy, schopnosti a nadání.

2.6.3.        Další práva žáků a zákonných zástupců jsou dána ve Školním řádu, jehož součástí je Řád ŠD.

 

2.7.            Pitný režim

2.7.1.        Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD.

2.7.2.        Žáci využívají sami zdroj vody ve třídě, kde je neustále pedagogický dozor. Před vycházkou jde vychovatelka se všemi dětmi k pítku na chodbě. Děti, které potřebují, si doplní vodu do vlastních lahví. Žáci bez dozoru k pítku na chodbě chodit nesmějí. Vždy jen s doprovodem vychovatele.

 

3.                 PODMÍNY ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

3.1.      Stanovení platby

3.1.1.    Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Neinvestiční náklady spojené s provozem ŠD jsou hrazeny z příspěvků ÚMČ Královo Pole.

3.1.2.       Rodiče zapsaných dětí se částečně podílí na krytí neinvestičních výdajů. Příspěvek rodičů žáka za částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD je stanoven na 200,– Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD a pro ranní pobyt dítěte.

3.1.3.       Ostatní výdaje spojené s provozem ŠD, tj. zajištění kroužků apod., hradí rodiče.

 

3.2.            Splatnost plateb za školní družinu

3.2.1.        Splatnost stanoví ředitel školy tak, aby byla úplata splatná nejpozději před účastí v dané činnosti. Úplatu rozdělí do více splátek za období září až prosinec a leden až červen daného školního roku. Rodiče platí tento poplatek bankovním převodem na účet školy zveřejněný na webových stránkách školy.

 

3.3.      Podmínky platby:

3.3.1.       Úplata je splatná do 18. září školního roku za první pololetí školního roku a do 20. ledna za druhé pololetí školního roku, a to na účet školy. Jako variabilní symbol se uvádí: 50, specifický symbol: 0968.

3.3.2.       Pokud za dítě není zaplacen poplatek do výše uvedených dat, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ředitele nejpozději do jednoho měsíce.

 

3.4.            Snížení či prominutí úplaty za školní družinu:

3.4.1.       O snížení či prominutí úplaty za školní družinu rozhoduje ředitel školy.

Úplata za školní družinu může být snížena nebo prominuta, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnosti prokáže řediteli.

Žadatel o prominutí úplaty (zákonný zástupce dítěte) podá k ředitelství školy písemnou žádost s uvedením důvodů a kopii dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příspěvek vyplácen. Ředitel posléze vydá rozhodnutí o snížení nebo prominutí platby.

 

4.      REŽIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

4.1.            Ranní družina : 6.30 – 7.40 hod.

Příchod dětí do ranní družiny je do 7.30 hod. Po 7.40 hod. jsou děti odváděny do šaten a tříd. Činnost ranní družiny: převážně odpočinková, snídaně (pokud si ji děti donesou), klidové hry, stolní hry, rozhovory na různá témata.

 

4.2.            Odpolední družina : 11.35 – 17.00 hod.

11.35 – 13.00 hod.     příprava na oběd – osobní hygiena, oběd, volná činnost;

13.00 – 13.30 hod.     odpočinková činnost – relaxační cvičení, poslech pohádek, relaxační hudby, četby, vyprávění, tematické rozhovory;

13.30 – 15.00 hod.     pravidelné výchovně – vzdělávací činnosti – aktivity z oblasti etické výchovy, Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, pobyt venku, postupný odchod dětí domů;

15.00 – 16.30 hod.     osobní hygiena, svačina, příprava na vyučování formou didaktických her, kvízů a soutěží, psaní domácích úkolů;

16.30 – 17.00 hod.     spontánní aktivity, hry podle výběru dětí, postupný odchod dětí domů, úklid ve třídě, kontrola v šatnách.

 

4.3.            Vyzvedávání dětí ze školní družiny

4.3.1.       V době od 12.30 do 14.00 hod. a poté až od 15.00 hod. V této době je realizován pevný program nebo pobyt venku.

4.3.2.       Žáci odcházejí ze školní družiny (odpolední činnost) podle podmínek zapsaných v zápisním lístku, sami nebo s doprovodem.

4.3.3.       V době mezi 14.00 – 15.00 hod. odchod žáků není možný vzhledem k organizačním důvodům spočívajících v zajištění náplně činnosti jednotlivých oddělení ŠD v souladu s plánem. Případné odchody dětí by narušovaly průběh činností daného oddělení.

 

 

5.      DOKUMENTACE

5.1.      Povinná dokumentace

5.1.1.       Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

5.1.2.       Přehled výchovně-vzdělávací práce.

5.1.3.       Docházkový sešit na ranní a odpolední docházku do ŠD.

 

 

5.2.            Interní dokumentace

5.2.1.       Plán činnosti jednotlivých kroužků.

5.2.2.       Každá vychovatelka si vede evidenci svého oddělení.

5.2.3.       Jednotlivé vychovatelky jsou povinny zpracovávat měsíční plán činností.

5.2.4.       Odchody dětí – sešit.

Dne: 1. 9. 2016

Mgr. David Jalový, ředitel školy 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Dodatek č. 1

ze dne: 24. 11. 2022

Vypracoval:

Střechová Petra, vedoucí ŠD

Schválil:

Mgr. Jalový David, ředitel školy

 

Platnost ode dne:

24.11.2022

Účinnost ode dne:

24.11.2022

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

Změna se týká: Nové znění odstavce 2.5.10. Řádu školní družiny:

 

2.5.10. Ve školní družině je zakázáno vnášení a užívání jakýchkoliv návykových látek a látek, které svým vzhledem, konzistencí a účinkem návykové látky připomínají (alkohol, cigarety a elektronické cigarety včetně všech jejich součástí, drogy, kratom, aj.)

 

 

 

V Brně dne 24. 11. 2022                                                               Mgr. Jalový David, ředitel

 


 


· Poslední úprava 27. 02. 2023 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH