Úřední deska

Povinně zveřejňované informace o naší škole


IČO: 62156969
Telefon: 541211758
Webové stránky: http://www.zsslovanak.cz/
Elektronická podatelna: podatelna@zsslovanak.cz
E-mail: reditel@zsslovanak.cz
Bankovní spojení: 27428621/0100 KB Brno - město

Údaje pro fakturaci:

Název dle rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 1218/2, Brno, 612 00Škola byla zřízena na základě Zřizovací listiny vydané zřizovatelem, Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno, zastoupené starostou Městské části Brno - Královo Pole, Ing. Ivanem Kopečným, Palackého 59, Brno 612 93, 1. ledna 1995 jako příspěvková organizace.

Ředitel školy: Mgr. David Jalový, jmenován na základě usnesení Rady města Brna R5/151. schůze konané dne 29. 6. 2010 (č.j. MMB/260510/2010), v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna s účinností od 1. 9. 2010.

Statutární zástupce: Mgr. Michaela Skořepová

Vymezení pravomoci ředitele: Ředitel je zodpovědný za organizaci a kvalitu výuky, za provoz budovy a efektivní využití svěřených finančních prostředků. Rozhoduje o přijetí žáka na školu, o odkladu a dodatečném odkladu povinné školní docházky, o zařazení dětí do školní družiny a školní jídelny. Řeší stížnosti rodičů týkající se výuky, klasifikace a provozu školy. Podává informace, které jsou v souladu se zákonem 106/99 Sb.

Proti rozhodnutí ředitele školy existuje řádný opravný prostředek - odvolání (formu a lhůty určuje Správní řád č. 500/2004 Sb.) k OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Ve své činnosti se škola a její pracovníci řídí platnými právními normami a předpisy, zejména:

  1. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
  2. zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
  3. zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
  4. vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění školní docházky

U ředitele školy a na webu je k nahlédnutí výroční zpráva. Dále jsou k nahlédnutí veškeré materiály uvedené výše. Z nich na požádání bude provedena kopie za cenu běžnou, rovnající se pouze nákladům.Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Návrhy rozpočtů


Schválený rozpočet na rok 2024

schválený rozpočet 2024.pdf

Střednědobý výhled hospodaření

střednědobý výhled 2025-2026.pdfZásady zpracování osobních údajů v souvislosti s osobní přítomností dětí, resp. žáků, na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, a zaměstnanců na pracovišti


ve smyslu čl. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021 ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN ze dne 1. 11. 2021, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. 11. 2021, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN ze dne 13. 12. 2021 se na školu vztahuje povinnost umožnit dětem, resp. žákům, i zaměstnancům (pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, resp. na pracovišti pouze tehdy, podstoupí-li ve stanovených termínech otestování formou neinvazivního preventivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo doloží potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19 nebo potvrzení o prodělání tohoto onemocnění nebo doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. V opačném případě je osobní přítomnost umožněna pouze s použitím ochranného prostředku dýchacích cest (čl. I, II, X, XII, XIV Mimořádného opatření MZDR).

Škola zajišťuje testování dětí, resp. žáků, formou antigenního testu určeného pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povoleného k použití laickou osobou. Odběr vzorků v tomto případě bude probíhat ve škole.

Zpracování osobních údajů, ke kterému v této souvislosti dochází, provádí z pozice správce Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1218/2, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 62156969, ID DS: n8p34t4, e-mail: jalovy@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 611 (dále jen „Správce“).

Další informace o zpracování osobních údajů poskytne pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové, poverenec@lawya.cz, +420 770 606 082, na kterou je možné se obrátit s dotazy.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, resp. žáků, a zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají osobní přítomnosti ve škole, resp. na pracovišti. Toto opatření má předcházet dalšímu šíření onemocnění COVID-19.

Právním základem je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, které má oporu zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021 ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN ze dne 1. 11. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN ze dne 12. 11. 2021, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN ze dne 13. 12. 2021.

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje dítěte, resp. žáka (jméno a příjmení, označení třídy, rodné číslo, datum narození, státní občanství, obec bydliště a PSČ), další údaje (zejména kód zdravotní pojišťovny dítěte, resp. žáka, kontakt dítěte, resp. žáka, s jiným dítětem, resp. žákem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19). Osobní údaje zvláštní kategorie dítěte, resp. žáka (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, údaje o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o provedeném očkování). Kontaktní údaje na zákonné zástupce (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Identifikační údaje zaměstnance (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, obec bydliště a PSČ, státní občanství), kontaktní údaje (kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa), další údaje (zejména kód zdravotní pojišťovny zaměstnance, kontakt pedagogického pracovníka s jiným dítětem, resp. žákem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19). Osobní údaje zvláštní kategorie zaměstnance (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, údaje o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o provedeném očkování).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, automatizované zpracování

Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem poskytnutí seznamu dětí, resp. žáků, nebo zaměstnanců (pedagogických pracovníků) prostřednictvím aplikace Covid Forms Application, kteří byli ve škole v kontaktu s jiným dítětem, resp. žákem, nebo zaměstnancem (pedagogickým pracovníkem), který měl pozitivní výsledek antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19 (čl. V a VIIa Mimořádného opatření MZDR). Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví také za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR.

Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány, způsob jejich ochrany a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovávány v listinném nebo v elektronickém formátu prostřednictvím určených zaměstnanců Správce.

Správce osobních údajů přijal vhodná technická a organizační opatření́, aby zajistil náležitou ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami nezákonného zpracování.

Doba uložení osobních údajů je 30 dní od skončení platnosti mimořádného opatření k provádění povinného testování a případně k umožnění nezbytné kontroly splnění povinností školy.

Práva dítěte, resp. žáka, zákonných zástupců, a zaměstnanců jako subjektů údajů

V souladu s GDPR má dítě, resp. žák, příp. zákonný zástupce nebo zaměstnanec právo požadovat od Správce:

  • přístup k osobním údajům;

  • opravu a výmaz osobních údajů;

  • omezení zpracování a;

  • přenositelnost údajů;

  • případně právo vznést proti zpracování námitku.

Dále má dítě, resp. žák, příp. jeho zákonný zástupce, a zaměstnanec právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Povinnost dle Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

Je povinností dítěte, resp. žáka, a zaměstnance, kteří mají být ve škole, resp. pracovišti, osobně přítomni, splnit podmínky dle čl. I, II, X, XIV Mimořádného opatření MZDR a za účelem ověření jejich splnění poskytnout požadované osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným požadavkem a souvisí s plněním povinností školy jako správce dle právních předpisů.· Poslední úprava 15. 02. 2024 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH