Úřední deska

Povinně zveřejňované informace o naší škole


IČO: 62156969
DIČ: CZ62156969
Telefon: 541211758
Webové stránky: http://www.zsslovanak.cz/
Elektronická podatelna: podatelna@zsslovanak.cz
E-mail: reditel@zsslovanak.cz
Bankovní spojení: 27428621/0100 KB Brno - město

Údaje pro fakturaci:

Název dle rejstříku škol a školských zařízení: Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 1218/2, Brno, 612 00Škola byla zřízena na základě Zřizovací listiny vydané zřizovatelem, Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, Brno, zastoupené starostou Městské části Brno - Královo Pole, Ing. Ivanem Kopečným, Palackého 59, Brno 612 93, 1. ledna 1995 jako příspěvková organizace.

Ředitel školy: Mgr. David Jalový, jmenován na základě usnesení Rady města Brna R5/151. schůze konané dne 29. 6. 2010 (č.j. MMB/260510/2010), v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna s účinností od 1. 9. 2010.

Statutární zástupce: Mgr. Michaela Skořepová

Vymezení pravomoci ředitele: Ředitel je zodpovědný za organizaci a kvalitu výuky, za provoz budovy a efektivní využití svěřených finančních prostředků. Rozhoduje o přijetí žáka na školu, o odkladu a dodatečném odkladu povinné školní docházky, o zařazení dětí do školní družiny a školní jídelny. Řeší stížnosti rodičů týkající se výuky, klasifikace a provozu školy. Podává informace, které jsou v souladu se zákonem 106/99 Sb.

Proti rozhodnutí ředitele školy existuje řádný opravný prostředek - odvolání (formu a lhůty určuje Správní řád č. 500/2004 Sb.) k OŠ Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Ve své činnosti se škola a její pracovníci řídí platnými právními normami a předpisy, zejména:

  1. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
  2. zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
  3. zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
  4. vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění školní docházky

U ředitele školy a na webu je k nahlédnutí výroční zpráva. Dále jsou k nahlédnutí veškeré materiály uvedené výše. Z nich na požádání bude provedena kopie za cenu běžnou, rovnající se pouze nákladům.Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020

Návrhy rozpočtů


Schválený rozpočet na rok 2020

schválený rozpočet 2020.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021

návrh rozpočtu 2021.pdf

Střednědobý výhled hospodaření

střednědobý výhled 2023-2024.pdfZásady zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

 

ve smyslu č. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Povinnost provádět testování žáků je založena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření MZDR“).[1] Škola má povinnost zajistit pro žáka možnost testování na COVID-19 přímo ve škole nebo přijmout potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru COVID-19 nebo RT-PCR testu na přítomnost COVID-19, pokud žák podstoupil testování jiným způsobem.

Informace o zpracování osobních údajů, které jsou níže uvedeny, popisují základní východiska pro zpracování osobních údajů žáků, kterým není mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, a kteří mají být ve škole osobně přítomní, jejich zákonných zástupců nebo třetích osob školou při testování těchto žáků na stanovení přítomnosti antigenu viru COVID-19.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Slovanské náměstí 1218/2, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 62156969

ID DS: n8p34t4

E-mail: jalovy@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 611

(dále jen „Správce“)

 

Funkci pověřence vykonává společnost            PMA advisors s.r.o., IČO: 066 66 761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno. Kontaktní osobou v rámci této společnosti, na kterou se můžete obrátit se svými dotazy, je Mgr. Ivana Šilhánková, poverenec@pmadvisory.cz, +420 770 606 082.

Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracovaní

Účelem zpracování osobních údajů Správcem je provádění preventivního screeningového vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, jehož cílem je odhalit infikované osoby, které nejeví zřejmé příznaky infekce, ačkoli mohou být zdrojem nákazy pro ostatní osoby. Správce tedy prostřednictvím testování žáků zajišťuje jejich bezpečnost a ochranu jejich zdraví, ale také ochranu veřejného zdraví.

Právním základem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti, a to na základě Mimořádného opatření MZDR, oporu má však také v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je založeno na čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR, jelikož je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. 

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Správce zpracovává v souvislosti s povinným testováním následující kategorie osobních údajů žáků:

·         identifikační údaje (jméno, příjmení);

·         osobní údaje zvláštní kategorie (výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19 včetně data, příp. také času provedení testu, důvod výjimky z testování, např. potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19);

·         další údaje (zejména kontakt žáka s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem poskytnutí seznamu žáků, kteří byli ve škole v kontaktu s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu a má příznaky onemocnění COVID-19 (čl. VII Mimořádného opatření MZDR). Osobní údaje mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví také za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům (např. auditní činnost, správa IT, právní poradenství). Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, jsou splněny všechny povinnosti vyplývající z čl. 28 GDPR. Správce neprovádí v této souvislosti automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Způsob, jak budou osobní údaje zpracovávány a doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou zpracovány manuálně i automatizovaně, v listinném nebo v elektronickém formátu. Primárně zpracování osobních údajů provádí Správce prostřednictvím určených zaměstnanců.

Doba uložení osobních údajů se řídí zejména platností Mimořádného opatření MZDR a nutností uložení údajů pro možnost zpětné kontroly plnění povinností vyplývajících z Mimořádného opatření MZDR. Maximální doba uschování osobních údajů a evidence provedených testů bude 3 roky od doby jejich pořízení.

Správce, resp. zaměstnanci Správce, budou osobní údaje zpracovávat v listinném nebo v elektronickém formátu. Správce přijal dostatečná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo jinými formami nezákonného zpracování.

Práva subjektů údajů

 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů má žák, resp. zákonný zástupce právo:

 

·         na přístup k osobním údajům;

·         na opravu a výmaz osobních údajů;

·         na omezení zpracování;

·         na přenositelnost údajů;

·         vznést proti zpracování námitku.

 

Dále má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktním místem pro uplatnění těchto práv je v první řadě pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

 

Poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným požadavkem a souvisí s plněním povinností Správce dle právních předpisů, zejména pak Mimořádného opatření MZDR. Dle čl. I Mimořádného opatření MZDR je povolena osobní přítomnost žáka ve škole pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a pokud podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III Mimořádného opatření MZDR vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru COVID-19 s negativním výsledkem (s výjimkami dle čl. II Mimořádného opatření MZDR).

 

· Poslední úprava 18. 10. 2021 ·

Vyhledávání

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH