Školní řád

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, 

příspěvková organizace

Školní řád 


Účinnost: 1. 9. 2020


Projednán Pedagogickou radou dne: 30. 8. 2020


Projednán Školskou radou dne: 29. 8. 2020.


    1 Preambule


        1.1 Školní řád Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace (dále i základní školy nebo školy) vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Valného shromáždění 217 A (III) dne 10. 12. 1948, a z právních předpisů platných v České republice.

        1.2 Školní řád základní školy je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

        1.3 Školní řád vychází ze základních právních norem pro práci školských zařízení, jež konkretizuje a specifikuje pro dané pracoviště, a ze zvyklostí a místních podmínek této školy.

        1.4 Školní řád vymezuje základní pravidla chování a jednání žáků, jejich zákonných zástupců    a všech pracovníků školy, jejich práva a povinnosti. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy jsou povinni se jím řídit.

        1.5 Pravidla školního řádu platí ve všech prostorách školy a rovněž pro akce, které se uskutečňují v souvislosti se vzděláváním ve škole i mimo budovu školy.

        1.6 Řád školy upravuje:

    1.6.1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

    1.6.2 Pravidla vzájemné komunikace zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky.

    1.6.3 Provoz a vnitřní režim školy.

    1.6.4 Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před rizikovým chováním, projevy nepřátelství a násilí.

    1.6.5 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.


    2 Základní vymezení vztahů mezi žáky a všemi zaměstnanci školy 


        2.1 Pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci, žáci a jejich zákonní zástupci, kteří tvoří společenství školy, zachovávají zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti a lidské důstojnosti. 

        2.2 Žáci školy mají plné právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí zároveň i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám.

        2.3 Za výchovu a vzdělání každého žáka školy ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogové školy se na naplnění této povinnosti podílejí. Usilují o dobré jméno školy, jejích žáků a pedagogů. Není jim proto lhostejné chování žáků v prostoru školy v době vyučování a na veřejnosti mimo areál školy při školních akcích.


    3 Práva a povinnosti žáků


        3.1 Žáci mají právo:

    3.1.1 Na vzdělávání a poskytování školských služeb dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

    3.1.2 Na vzdělávání, jež probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy.

    3.1.3 Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání, být dostatečně a včas informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení. Žákům jsou poskytovány průběžně informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, a to prostřednictvím deníčku a žákovské knížky na 1. stupni a elektronického informačního systému na 2. stupni. Kritéria hodnocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy, která jsou součástí tohoto školního řádu.

    3.1.4 Zakládat v rámci školy samosprávní orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy a školskou radu s tím, že ředitel školy a školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 

    3.1.5 Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žáci mají možnost vznášet slušným způsobem návrhy a námitky vůči svému hodnocení, provozu školy nebo organizaci vyučování prostřednictvím kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy. Mohou tak učinit na třídnických hodinách, při jednání s pedagogickým pracovníkem nebo další vhodné příležitosti. Příslušný pracovník školy je povinen návrh či námitku zvážit a vyjádřit se k ní.

    3.1.6 Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se vzdělávání podle školského zákona. Žáci se mohou obrátit kromě vyučujících a třídních učitelů i na školní poradenské pracoviště (výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, školní psycholog, školní metodik prevence). Školní poradenské pracoviště má za úkol pomoci při řešení problémů spojených se vzděláváním a výchovou žáků a s jakýmikoliv projevy rizikového chování. Pomáhá i při profesní orientaci žáků.

    3.1.7 Na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v poznávání, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Režim vyučovacího dne a pobytu žáka ve škole vychází ze základních fyziologických a psychických potřeb žáka.

    3.1.8 Na vzdělávací postupy, způsob ověřování dosažených výsledků a hodnocení, které vycházejí z individuálních vzdělávacích potřeb. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Příslušné vzdělávací postupy, vzdělávací strategie, metody hodnocení práce žáků, zaměření forem a metody vzdělávací činnosti se žáky se speciálními poruchami učení a chování jsou rozvedeny ve Školním vzdělávacím programu.

    3.1.9 Na ochranu před všemi formami diskriminace, tělesným či duševním násilím a urážením, před všemi formami šikany a před působením návykových látek. Žáci se mohou obrátit na vyučující a třídní učitele, případně na školní poradenské pracoviště. Žáci tak mohou učinit o přestávkách, před a po vyučování nebo v době výuky po předchozí domluvě s poradenským pracovníkem a vyučujícím dotčeného předmětu. Poradenská činnost školy v oblasti prevence projevů rizikového chování napomáhá předcházet a odstraňovat některé tyto projevy. 


        3.2 Žáci mají povinnost:

    3.2.1 Řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a v době dalších výchovných a vzdělávacích aktivit organizovaných základní školou, které vyhlásí ředitel školy jako povinné. Účastnit se výuky nepovinného předmětu, práce zájmového kroužku školy apod., pokud se do činností těchto dobrovolných aktivit přihlásil.

    3.2.2 Dodržovat školní řád a řády odborných učeben, školní jídelny, školní družiny. Dodržovat předpisy a pokyny pedagogických pracovníků školy, s nimiž byl seznámen. 

    3.2.3 Aktivně se účastnit výuky. Žák školy je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem.

    3.2.4 Nosit do školy učebnice a žákovské potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. 

    3.2.5 Doplňovat si učivo za dobu absence ve vyučování.

    3.2.6 Zachovávat zásady slušného chování ke spolužákům, vyučujícím a všem ostatním osobám ve škole, a na akcích pořádaných školou, a to včetně slušného pozdravu. Vědomé a závažné porušení pravidla slušného chování vůči kterémukoliv spolužákovi, vyučujícím a všem ostatním osobám ve škole (zvláště projevy fyzické či slovní agrese, netolerování a nerespektování odlišnosti druhých atd.) je závažným porušením tohoto školního řádu. 

    3.2.7 Do školy přicházet vhodně a čistě oblečen a upraven. 

    3.2.8 Během vyučovací hodiny nesmí narušovat její průběh nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají vztah k vyučování.

    3.2.9 Mobilní telefony, počítače a další vlastní zařízení podobného typu jsou považovány za předměty nemající přímou souvislost se vzděláváním a v případě jejich ztráty a poškození se na ně bude takto pohlížet. Jakožto cenné předměty nedoporučujeme je do školy vnášet.  Zůstávají během výuky v taškách žáků, a to v režimu bez zvuku, aby nenarušovaly výuku. Použity mohou být v době výuky pouze s výslovným souhlasem vyučujícího. Napájeny mohou být pouze z vnitřního zdroje. 

    3.2.10 Pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů v prostorách školy je žákům povoleno pouze se souhlasem vyučujícího nebo zaměstnance školy.

    3.2.11 Bez vědomí vyučujícího nebo pracovníka vykonávajícího dohled nesmí žák z výuky a z akcí pořádaných školou odejít. Odchod je možný pouze na základě písemné žádosti rodičů, kteří poté přebírají za dítě zodpovědnost.

    3.2.12 Využívat prostory, zařízení, učební pomůcky a učebnice zapůjčené školou tak, aby byly udrženy v pořádku.

    3.2.13 Usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole.

    3.2.14 Je zcela nepřípustné, aby se žák dostavil do školy nebo k jiné akci pořádané školou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky nebo je v průběhu těchto akcí konzumoval. Při podezření, že žák toto nařízení porušil, řeší vzniklou situaci pedagogičtí pracovníci školy bezodkladně, případně v součinnosti se zdravotnickou službou, Policií ČR a odborem sociálně-právní ochrany dětí příslušného městského úřadu.  Současně jsou vyrozuměni zákonní zástupci žáka. Takové jednání žáka bude považováno za závažné porušení školního řádu.

    3.2.15 Nezdržovat se bezdůvodně v době mimo vyučování v budově školy.

    3.2.16 Nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz, mít vulgární obsah, propagovat jakoukoli formu nesnášenlivosti.

    3.2.17 Nenosit do školy cenné věci a větší finanční hotovost. Ve výjimečných případech může žák uložit finanční hotovost ihned po příchodu do školy u pedagogického pracovníka. Informovat bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele v případě ztráty osobní věci, případnou nalezenou věc odevzdat v kanceláři školy.


    4 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků


        4.1 Zákonní zástupci žáků mají právo:

    4.1.1 Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a být dostatečně a včas informováni o výsledcích vzdělávání dítěte. Pravidelně jsou poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte prostřednictvím žákovských knížek a notýsků na 1. stupni, prostřednictvím elektronického informačního systému na 2. stupni. Dále na třídních schůzkách a hovorových hodinách, formou individuálních pohovorů a konzultací s pedagogy školy. Kritéria hodnocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy, která jsou součástí tohoto školního řádu.

    4.1.2 Volit a být volen do Školské rady podle pravidel, které stanovuje školský zákon č. 561/2004 Sb. a zřizovatel školy.

    4.1.3 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole. Vznášet připomínky a podněty k práci školy vedení školy a Školské radě.

    4.1.4 Na konzultaci se školním poradenským pracovištěm. Zákonní zástupci mají možnost konzultovat otázky a problémy výchovy a vzdělávání žáka se všemi pedagogy školy, zejména využívat služeb Školního poradenského pracoviště (výchovného poradenství, služeb školního metodika prevence).

    4.1.5 Požádat o uvolnění žáka z vyučování. Vždy písemnou formou a v případě předem známé absence dítěte ještě před jejím začátkem. Uvolnění dítěte musí zákonný zástupce řádně zdůvodnit.

        4.2 Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

    4.2.1 Zajistit, aby žák docházel řádně a pravidelně do školy. 

    4.2.2 Informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte prostřednictvím pravidelné, nejlépe denní kontroly žákovských knížek a deníčků na 1. stupni a elektronického informačního systému na 2. stupni.

    4.2.3 Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

    4.2.4 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Onemocní-li žák infekční chorobou, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost škole. V takovém případě může žák navštěvovat školu pouze se souhlasem lékaře. Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit výuky tělesné výchovy nebo jiné činnosti ve škole (například v období rekonvalescence po nemoci), sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost vyučujícímu prostřednictvím žáka písemně. V odůvodněných případech může vyučující vyžadovat vyjádření a doporučení k úlevám od ošetřujícího lékaře žáka. 


    4.2.5 Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to podle následujících zásad: 

    4.2.5.1 Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování musí být jeho zákonným zástupcem oznámen telefonicky nebo písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Do 48 hodin po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen omluvit absenci písemně v žákovské knížce (u žáků 1. stupně) či v omluvném listě (u žáků 2. stupně). Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka a žák ji bezodkladně poskytne třídnímu učiteli nebo v jeho nepřítomnosti zástupkyni ředitele. Dokud není omluvenka žákem předložena, je absence považována za neomluvenou. V případě zvýšené absence nebo při podezření na záškoláctví může škola požadovat písemné vyjádření lékaře. 

    4.2.5.2 Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující příslušného předmětu, na dvě a více vyučovacích hodin jednoho dne  nebo na jeden celý den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Uvolnění žáka se uskuteční pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Při předem známém důvodu pro opuštění školy během výuky je k uvolnění nutná písemná žádost zákonného zástupce žáka. Při náhlé nevolnosti žáka si po telefonickém sdělení školy vyzvedne žáka zákonný zástupce nebo jím určený zástupce. 


    5 Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky


        5.1 Na požádání zákonného zástupce žáka pedagogové projednají jakoukoli záležitost týkající se vzdělávání jejich dítěte. 

        5.2 Zákonní zástupci mohou kontaktovat příslušného pedagoga školy osobně v době jeho konzultačních hodin, na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách. V jinou dobu pouze po předchozí telefonické nebo písemné domluvě, a to vždy tak, aby tím nebyla narušena přímá vyučovací povinnost pedagogického pracovníka.

        5.3 Pedagogičtí pracovníci v případě potřeby kontaktují zákonné zástupce žáka písemně prostřednictvím žákovské knížky či deníčku (platí pro žáky 1. stupně), nebo elektronického informačního systému (platí pro žáky 2. stupně), dále e-mailem nebo telefonicky. V případě závažných změn v prospěchu či chování upozorní pedagogičtí pracovníci zákonné zástupce neprodleně a prokazatelnou formou. 

        5.4 Zákonní zástupci učiní kroky, které povedou ke zjednání nápravy u problému, který s pedagogickými pracovníky projednali.


    6 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků


        6.1 Všichni pedagogičtí pracovníci školy mají práva a povinnosti vyplývající z uzavřených pracovních smluv, zákoníku práce, pracovního řádu a dalších vnitřních předpisů. Z hlediska organizace, průběhu výuky a vymezení vzájemných vztahů, jde zejména o následující práva a povinnosti.

        6.2 Pedagogičtí pracovníci mají právo:

    6.2.1 Udělovat žákům pokyny a vyžadovat jejich plnění v souvislosti s naplňováním zásad a cílů školy v souladu se školním řádem a dalšími vnitřními předpisy.

    6.2.2 Při výkonu své pedagogické činnosti mají právo na slušné jednání a ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků, zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

    6.2.3 Jednání, které by bylo v rozporu s výše popsanou skutečností, je považováno za hrubý přestupek proti tomuto školnímu řádu, a dále porušení ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Při zajištění práv pedagogických pracovníků se v závažných případech uplatní také prostředky přestupkového a trestního práva.

        6.3 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:

    6.3.1 Udělovat žákům pokyny a vyžadovat jejich plnění v souvislosti s naplňováním zásad a cílů školy v souladu se školním řádem a dalšími vnitřními předpisy.

    6.3.2 Pozorně vyslechnout slušnou formou podaný dotaz, přání, či stížnost žáka, vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovávat důvěrnost získaných informací. Chování pedagogických pracovníků k žákům musí být přiměřené věku žáků a okolnostem.

    6.3.3 Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, plně a efektivně využívat vyučovací hodinu, dodržovat náplň Školního vzdělávacího programu pro příslušný předmět, individuálně přistupovat k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům zdravotně a sociálně znevýhodněným, řádně vést veškerou pedagogickou a ostatní dokumentaci.

    6.3.4 Podílet se na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

    6.3.5 Pracovat na svém vlastním vzdělávání.

    6.3.6 Informovat zákonné zástupce žáků neprodleně a prokazatelně při podstatných změnách prospěchu, chování a ostatních okolnostech výchovně-vzdělávacího procesu. Konzultovat další postup se zákonnými zástupci, se školním poradenským pracovištěm a dle potřeby spolupracovat na jeho realizaci.

    6.3.7 Chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování.

    6.3.8 Vykonávat stálý dozor nad žáky dle příslušných pokynů vedení školy.

    6.3.9 Být k dispozici na svém pracovišti nejpozději 20 min před začátkem přímé pedagogické činnosti či jiných pracovních povinností.


    7 Provoz a vnitřní režim školy


    7.1 Školní budova je pro žáky přístupná od 7.40 do 17.00 hod. V průběhu dopoledního vyučování je uzavřena od 8.00 do 11.30 hod. 

    7.2 Všichni žáci, zákonní zástupci a další osoby (mimo zaměstnance školy) vstupují do budovy školy pouze hlavním vstupem ze Slovanského náměstí, kolem vrátnice. Vstup do školy z ulice Bulharské je pro zákonné zástupce či jiné osoby možný pouze v záležitostech týkajících se školní jídelny a přilehlých tříd školní družiny. Průchod zákonných zástupců či dalších osob od školní jídelny do dalších části školní budovy je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázán. 

    7.3 V době, kdy je hlavní vchod uzavřen, je nutno použít zvonek, žáci mohou použít čip. Každá návštěva má povinnost nejprve se ohlásit na vrátnici nebo pověřené osobě. Žákům není dovoleno vpouštět do budovy žádné cizí osoby. Pobyt osob – mimo žáky a zaměstnance  školy a pověřené osoby – v budově školy a v prostorách souvisejících s výkonem výchovně-vzdělávací činnosti školy, a rovněž jejich účast při výuce a při činnostech souvisejících s výkonem výchovně-vzdělávací činnosti školy, jsou zakázány,  pokud nebyly  předem schváleny ředitelem školy nebo jím pověřenými  zaměstnanci školy.

    7.4 Schůzky s pedagogy a vedením školy doporučujeme domluvit si předem.

    7.5 Po příchodu do školy (7.40 - 7.50 hod.) se žáci přezují na určeném místě, ihned ve vestibulu, nebo u své šatny či šatní skříňky, dle pokynu školníka, vrátné či pověřené osoby. Školní přezůvky jsou hygienicky vhodná a bezpečná obuv, která nepoškozuje podlahové krytiny. Svršky odloží v šatně nebo šatní skříňce a nejpozději v 7.55 hod. jsou na svém místě. 

    7.6 Přestávku mezi dopolední a odpolední výukou tráví žáci ve stanovených prostorách školy pod dozorem pověřené osoby. Výjimka z tohoto nařízení je možná pouze na základě písemné žádosti rodičů, kteří v takovém případě přebírají zodpovědnost za své dítě. Na odpolední vyučování přicházejí žáci 10 min. před začátkem výuky a čekají na vyučujícího v prostorách vstupu školy.

    7.7 Vyučování končí poslední vyučovací hodinou denního rozvrhu třídy. Žáci nejprve uklidí své místo v učebně a odcházejí nejprve v doprovodu pedagogického pracovníka nebo pověřené osoby k šatnám či šatním skříňkám, strávníci dále v doprovodu pedagogického pracovníka nebo pověřené osoby do školní jídelny. Z budovy školy pak již odcházejí žáci samostatně. Žáci neponechávají žádné věci v lavicích, šatnách a šatních skříňkách. Během stravování se řídí Vnitřním řádem školní jídelny a pokyny pověřených osob.

    7.8 Žáci se zdržují o přestávkách ve třídě a v přilehlých prostorách (chodby, toalety). Volný pohyb žáků po škole v průběhu přestávek je povolen za účelem návštěvy WC, nákupu v potravinovém  automatu, dodržování pitného režimu apod. Přestávku dále žáci využívají  k přechodu do odborných učeben a k přípravě na vyučovací hodinu. Přestávky trvají 10 minut, po druhé a čtvrté vyučovací hodině následuje přestávka v délce 15 minut, přestávky během odpolední výuky trvají 5 minut.

    7.9 Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Čas určený pro vyučovací hodiny a přestávky je ve škole signalizován zvoněním, které žáci respektují.

    7.10 Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění k zahájení výuky, ohlásí to člen žákovské samosprávy nebo jiný žák zástupcům ředitele.

    7.11 Při akcích konaných mimo budovu školy, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před nahlášeným časem srazu. Podstatné informace o shromáždění žáků a skončení akce budou oznámeny nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

    7.12 Časový rozvrh vyučovacích hodin:

1. hodina   8,00 -   8,45 6. hodina 12,45 - 13,30

2. hodina   8,55 -   9,40 7. hodina 13,40 - 14,25

3. hodina   9,55 - 10,40 8. hodina 14,30 - 15,15

4. hodina 10,50 - 11,35 9. hodina 15,20 - 16,05

5. hodina 11,50 - 12,35


    8 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před rizikovým chováním, projevy nepřátelství a násilí


    8.1 Škola při všech svých činnostech je povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně-patologických jevů a úrazů dětí.

    8.2 Škola poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí při všech činnostech pořádaných školou. Vede evidenci úrazů a provádí příslušná oznámení institucím v souladu s pokyny MŠMT. Řídí se všemi předpisy o BOZP a PO v oblasti školství, zabezpečuje školení svých zaměstnanců a pravidelně provádí prověrky bezpečnosti na pracovišti.

    8.3 Tělocvičny školy, odborné učebny a školní jídelna a školní družina mají své vlastní provozní nebo vnitřní řády, se kterými jsou žáci seznámeni a tyto řády respektují.

    8.4 Žáci se ve škole po svém příchodu zdržují ve své kmenové učebně, v odborných učebnách   a v přilehlých chodbách a jen po nezbytnou dobu na sociálních zařízeních. Na začátku vyučovací hodiny jsou žáci na svém určeném místě, mají připraveny k práci veškeré potřebné učebnice a učební pomůcky a v klidu očekávají zahájení společné práce. Bez vědomí vyučujících či pedagogického dohledu nevstupují žáci do odborných učeben, tělocvičen, do školní jídelny. Bez dovolení nevstupují do kabinetů, kanceláří, sborovny či jiných provozních místností.

    8.5 Z důvodů, kdy žák narušuje závažným způsobem výuku, lze žáka na danou hodinu vyloučit ze třídy a poskytnout mu výuku individuálně na jiném místě pod dohledem pedagogického pracovníka. 

    8.6 Žáci udržují čistotu a pořádek ve svém okolí stejně jako hygienu svého těla, oblečení a pomůcek. Otvírání oken žáky je v prostorách školy možné pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka či jiného zaměstnance školy. Není dovoleno se z otevřených oken vyklánět či z nich cokoli vyhazovat. Po skončení vyučování uklízí žáci okolo svého pracovního místa a vyklízí všechny věci ze svých žákovských lavic. 

    8.7 Žáci se chovají tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji a ostatních žáků a dospělých. Každé poranění neprodleně hlásí vyučujícímu. Žáci nesmí manipulovat s elektrickými přístroji s napětím 220 V ani používat žádný zdroj elektrického proudu s napětím 220 V v budově školy.

    8.8 Na akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející pracovník žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, zotavovací akce apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

    8.9 Ve škole a na akcích pořádaných školou je nepřípustné používání jakéhokoliv fyzického či psychického násilí vůči jiným osobám, včetně projevů rasismu. Kdokoli, kdo je takovýmto jednáním poškozen či je takového jednání svědkem, má právo o tomto informovat pedagogického pracovníka školy či člena školního poradenského pracoviště, kteří se budou věcí dále zabývat.

    8.10 Žákům je zakázáno vnášení jakýchkoliv návykových látek (alkohol, cigarety a elektronické cigarety včetně všech jejich součástí, drogy aj.) do prostor školy a na akce pořádané školou a jejich užívání. Zakázáno je rovněž vnášení a manipulace s nebezpečnými předměty (např. zbraně a jejich makety, nože, pepřové spreje apod.). Zakázáno je rovněž dostavit se do vyučování a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.


    9 Zacházení s majetkem školy


    9.1 Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy šetrně tak, aby nedocházelo k jeho poškození.

    9.2 Zapůjčené učebnice a učební pomůcky jsou majetkem školy. Se zapůjčenými učebnicemi a pomůckami žáci nakládají tak, aby je vrátili ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení. Za nadměrné poškození odpovídá vypůjčitel.

    9.3 Případné neúměrné poškození nově převzaté učebnice či nedodání jakékoliv učebnice jsou ihned povinni hlásit třídnímu učiteli.


    10 Hodnocení žáků


    10.1   Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků, včetně výchovných opatření, jsou zpracována v klasifikačním řádu, který je nedílnou součástí tohoto školního řádu.

11    Distanční výuka

11.1 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. (Novela Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákonem č. 349/2020 Sb. z 24. 8. 2020,  § 184 a)

11.2 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného Rámcového vzdělávacího programu a platného Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

11.3 Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám pro toto vzdělávání. Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která nelze uplatnit při distanční výuce, se nepoužijí. 

11.4 Neúčast žáka při distanční výuce je nutno omluvit zákonným zástupcem, a to stejnými postupy jako při běžné výuce.

11.5 S podrobnými pravidly a pokyny pro distanční vzdělávání rozpracovanými ve vnitřní dokumentaci školy jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci současně s jejím zahájením.


Viz Klasifikační řád.

 

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2,

příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád)

 

 

1        Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1.1     Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

1.2     Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.

1.3     Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

1.4     Hodnocení žáků na vysvědčení se provádí: na prvním stupni číslicí (1, 2, …), na druhém stupni slovy (výborný, chvalitebný, …).

1.5     Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

1.6     Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

1.7     Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

1.8     Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

1.9     Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

1.10 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

1.11 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

1.12 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň
za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

1.13 Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.

1.14 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru a klasifikace za příslušné období. Na základě rozhodnutí metodických zařízení na prvním a druhém stupni mohou být způsoby dílčího hodnocení obohaceny o motivační prvky a znaky (např. razítko, hvězdička, podtržení, plus, na 2. stupni vážení známek).

1.15 Ředitel školy dohlíží na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.

1.16 Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-      průběžně, u žáků 1. stupně prostřednictvím deníčku, žákovské knížky, u žáků 2. stupně prostřednictvím informačního systému,

-      před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), na třídních schůzkách a hovorových hodinách,

-      případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem.

1.17 U žáků školy, kteří během klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém či jiném zařízení vymezeném legislativou a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy jejich klasifikace ze školy při tomto zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, přijímá jako důležitý podklad pro hodnocení, žáci nemusejí být nutně znovu přezkušováni a klasifikováni.

 

2        Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

2.1     Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

2.2     Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období.

2.3     Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka;
k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

2.4     Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.

2.5     Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

2.6     Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-      průběžně prostřednictvím deníčku, žákovské knížky nebo informačního systému

-      před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), na třídních schůzkách a hovorových hodinách,

-      okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.

 

3        Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

3.1     Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Práce s chybou je důležitý prostředek učení.

3.2     Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál.

3.3     Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

3.4     Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

4        Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

4.1     Stupně hodnocení prospěchu

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1.  

4.1.1 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1  

4.1.1  

4.1.2 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

-      předměty s převahou teoretického zaměření,

-      předměty s převahou praktických činností a

-      předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifiky předmětu.

 

4.2     Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1  

4.2  

4.2.1 Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

4.2.2 Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

   • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
   • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
    a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů
    a zákonitostí,
   • kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
   • aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
   • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
   • kvalita výsledků činností,
   • osvojení si účinných metod samostatného studia.

4.2.3 Výchovně-vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák
s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

4.3     Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

 

4.3.1 Převahu praktické činnosti mají pracovní vyučování, pěstitelské práce.

4.3.2 Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

 • vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 • osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 • využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 • aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 • kvalita výsledků činností,
 • organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
 • dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
 • hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 • obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.3.1  

4.3.2  

4.3.3 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti
a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky
při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení
a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky
v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen
s častou pomocí učitele.

 

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb.
Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá
o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů
a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 

1.      

2.      

3.      

4.      

4.1      

4.2      

4.3      

4.4     Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

4.4.1 Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.

4.4.2 Žák zařazený do tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

4.4.3 Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

·                           stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

·                           osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

·                           poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

·                           kvalita projevu,

·                           vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

·                           estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

·                           v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

4.4.1  

4.4.2  

4.4.3  

4.4.4 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech aktivní. Plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje tvořivě. Má aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu
a projevuje k nim aktivní vztah. Rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev má menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Projevuje snahu rozvíjet si estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.

 

4.5     Stupně hodnocení chování

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.5.1 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

4.5.  

4.5.1  

4.5.2 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes udělená výchovná opatření dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v přímém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

 

1         

2         

3         

4         

5        Zásady pro používání slovního hodnocení v základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

 

1      

2      

3      

4      

5      

5.1     Slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

5.2     Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

5.3     Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

5.4     U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

5.5     Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

5.6     Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace.

 

6        Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

 

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný

užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

Chování

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování
a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v přímém rozporu
s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

 

7        Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

7.1     Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

·         soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

·         soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

·         různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,

·         kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,

·         analýzou různých činností žáka,

·         konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky,

·         rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

 

7.2     Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není vhodné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období, ale výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, individuální přezkušování je možné ve výjimečných případech, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě poradenského zařízení.

7.3     Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi bez zbytečné a neodůvodněné prodlevy. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do deníčku, žákovské knížky a informačního systému, současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.

7.4     Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

7.5     O termínu písemné zkoušky většího rozsahu, např. čtvrtletní písemné práci, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem.  Vyučující musí dbát, aby se v jednom dni zkoušky uvedeného charakteru nekumulovaly.

7.6     Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, ...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

7.7     Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.
Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

7.8     Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům k nahlédnutí a konzultaci.

7.9     Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

 • neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po předchozí nepřítomnosti delší než jeden týden,

 • účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí.

 

7.10  Učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení učiva.

7.11 Třídní učitelé a školní poradenské pracoviště jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Všichni učitelé jsou povinni tato doporučení realizovat.

 

8        Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

8.1     Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

8.2     Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. Způsob hodnocení projedná třídní učitel se školním poradenským pracovištěm a s ostatními vyučujícími.

8.3     Třídní učitel v případě potřeby sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

8.4     Žák zařazený do tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.


Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Dodatek školního řádu č. 1

Spis.zn. zsslov728/2020

Projednán Školskou radou dne 9. 10. 2020

Projednán Pedagogickou radou dne 9. 10. 2020

Účinnost od 12. 10. 2020

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. (Novela Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákonem č. 349/2020 Sb. z 24. 8. 2020,  § 184 a)

 

2.      Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného Rámcového vzdělávacího programu a platného Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

3.      Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám pro toto vzdělávání. Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která nelze uplatnit při distanční výuce, se nepoužijí. 

4.      Neúčast žáka při distanční výuce je nutno omluvit zákonným zástupcem, a to stejnými postupy jako při běžné výuce.

S podrobnými pravidly a pokyny pro distanční vzdělávání rozpracovanými ve vnitřní dokumentaci školy jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci současně s jejím zahájením.Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Dodatek školního řádu č. 2

Spis.zn. zsslov1657/2022

Projednán Školskou radou dne 23. 11. 2022

Projednán Pedagogickou radou dne 14. 11. 2022

Účinnost od 24. 11. 2022

 

Odstavec 8.10. zní po úpravě takto:

 

8.10. Žákům je zakázáno vnášení jakýchkoliv návykových látek a látek, které svým vzhledem, konzistencí a účinkem návykové látky připomínají (alkohol, cigarety a elektronické cigarety včetně všech jejich součástí, drogy, kratom, aj.) do prostor školy a na akce pořádané školou a jejich užívání. Zakázáno je rovněž vnášení a manipulace s nebezpečnými předměty (např. zbraně a jejich makety, nože, pepřové spreje apod.). Zakázáno je rovněž dostavit se do vyučování a na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

· Poslední úprava 24. 11. 2022 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH