Školní řád

Školní řád

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Preambule

Školní řád vymezuje základní pravidla chování a jednání žáků a všech pracovníků školy, a to jak jejich práva, tak i povinnosti. Dále upravuje práva a povinnosti zákonných zástupců žáků.

 

I. Všeobecné ustanovení

Školní řád vychází ze základních právních norem pro práci školských zařízení, jež konkretizuje a specifikuje pro dané pracoviště. Zejména se jedná o zákon č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášku o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb., zákoník práce a Pracovní řád
pro zaměstnance školských zařízení, vždy v aktuálně platném znění.

 

II. Základní vymezení vztahů mezi žáky a všemi zaměstnanci školy

 1. Žáci školy za všech okolností zachovávají zásady slušného chování ke spolužákům
  a všem ostatním osobám ve škole a na akcích pořádaných školou, respektují a plní pokyny všech pedagogů a ostatních pověřených osob, jež se týkají výuky, organizace, bezpečnosti a dobrých mezilidských vztahů. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto školním řádem.
 2. Všichni pracovníci školy jsou povinni respektovat důstojnost žáků a jejich chování k žákům musí být přiměřené věku a okolnostem.
 3. Všichni pracovníci školy udržují vzájemné korektní pracovní vztahy.

 

III. Práva žáků

Žáci školy mají právo:

 • na kvalitní vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem,
 • na informaci o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných náležitostí jejich vzdělávání,  
  při jejich vyjádření musí být brán zřetel na jejich věk a individuální schopnosti,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle výše uvedeného zákona,
 • na zdravé a bezpečné pracovní prostředí,
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy  a školskou radu s tím, že ředitel školy a školská rada se stanovisky a vyjádřeními zabývá.

 

IV. Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou službu školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • volit a být voleni do Školské rady.

 

V. Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 • dodržovat tento Školní řád a další vnitřní předpisy a pokyny k ochraně a bezpečnosti zdraví,
 • plnit pokyny všech pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • dodržovat řády odborných učeben, školní jídelny, školní družiny
 • bez vědomí třídního učitele nebo pověřeného pracovníka nesmí během výuky a akcí pořádaných školou odejít - odchod je možný jen na základě písemné žádosti rodičů, kteří za své dítě v době nepřítomnosti přebírají zodpovědnost,
 • být připraveni na výuku a nosit požadované pomůcky - mobilní telefony, komunikátory, počítače a další vlastní zařízení podobného typu zůstávají během výuky v taškách žáků,
  a to v režimu bez zvuku, aby nenarušovaly výuku. Použity mohou být pouze na výzvu
  či s výslovným souhlasem vyučujícího. Napájeny mohou být pouze z vnitřního zdroje.

 

VI. Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně a pravidelně do školy,
 • omluvit absenci žáka nejpozději do 72 hodin od začátku nepřítomnosti,
 • dopředu známou absenci omluvit ještě před počátkem nepřítomnosti,
 • informovat školu o změně zdravotního stavu žáka,
 • na vyzvání se osobně dostavit k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
  a chování žáka,
 • oznámit pověřeným pracovníkům školy údaje pro školní matriku, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka.

 

VII. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.  Takové jednání je považováno za hrubý přestupek proti tomuto školnímu řádu, a dále porušení ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Při zajištění práv pedagogických pracovníků se v závažných případech uplatní také prostředky přestupkového
a trestního práva.

 

 

VIII. Povinnosti pedagogických pracovníků

Příchod pedagogického pracovníka do budovy školy je nutný nejpozději 15 min před výukou.

Pedagogičtí pracovníci:

 • vykonávají pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, plně
  a efektivně využívají celou vyučovací hodinu, dodržují náplň Školního vzdělávacího plánu pro příslušný předmět, věnují maximální péči všem žákům, chrání a respektují jejich práva, individuálně přistupují k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
  k talentovaným žákům a žákům zdravotně a sociálně znevýhodněným, řádně vedou veškerou pedagogickou a ostatní dokumentaci,
 • informují zákonné zástupce žáků o prospěchu, chování a ostatních okolnostech výchovně-vzdělávacího procesu na třídních schůzkách, hovorových hodinách, na základě předchozí domluvy i jindy, především v době individuálních konzultačních hodin, nikoli v době přímé vyučovací povinnosti, v případě závažných změn v prospěchu či chování upozorní zákonné zástupce neprodleně a prokazatelnou formou. Nespolupracují-li zákonní zástupci řádně s pedagogy, upozorní na tento fakt třídní učitel výchovného poradce a vedení školy,
 • chrání bezpečí a zdraví žáků a předcházejí všem formám rizikového chování,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářejí pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporují jeho rozvoj,
 • zachovávají mlčenlivost a chrání před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,
 • vykonávají stálý dozor nad žáky dle příslušných rozpisů,
 • pravidelně se vzdělávají.  


IX. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Školní budova je pro žáky otevřena od 7.40 do 17.00 hod. V průběhu dopoledního vyučování je uzavřena od 8.00 do 11.30 hod.
 2. Režim vstupu budovy pro žáky, zaměstnance a ostatní osoby je dále podrobněji vymezen a uveden u vstupu do budovy školy a na stránkách školy. Může být dle okolností aktualizován.
 3. Po příchodu do školy (7.40 - 7.50 hod) se žáci přezují, svršky odloží v šatně nebo šatní skříňce a nejpozději v 7.55 hod. jsou na svém místě.
 4. Přestávku mezi dopolední a odpolední výukou tráví žáci ve stanovených prostorách školy pod dozorem pověřené osoby. Výjimka z tohoto nařízení je možná pouze na základě písemné žádosti rodičů, kteří v takovém případě přebírají zodpovědnost za své dítě.
  Na odpolední vyučování přicházejí žáci 10 min. před výukou a čekají na vyučujícího
  v prostorách vstupu školy.
 5. Odchod ze školy - společně s vyučujícím do šaten a do jídelny. Z budovy školy pak již samostatně. Do venkovní obuvi se přezouvají až v prostorách vstupu školy.
 6. Pobyt ve škole - žáci se zdržují o přestávkách ve třídě a v přilehlých prostorách (chodby, toalety).
 7. Volný pohyb po škole je povolen jen za účelem nákupů v automatech, dodržování pitného režimu apod. Přestávku dále žáci využívají k přechodu do odborných učeben
  a k přípravě na vyučovací hodinu. Přestávky trvají 10 minut, po druhé  a čtvrté vyučovací hodině následuje přestávka v délce 15 minut, přestávky během odpolední výuky trvají
  5 minut.
 8. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění k zahájení výuky, ohlásí to člen žákovské samosprávy nebo jiný žák zástupcům ředitele.
 9. Délka vyučovací hodiny je 45 min.
 10. Časový rozvrh vyučovacích hodin:

1. hodina 8,00 - 8,45        6. hodina 12,45 - 13,30
2. hodina 8,55 - 9,40        7. hodina 13,40 - 14,25
3. hodina 9,55 -10,40       8. hodina 14,30 - 15,15
4. hodina 10,50 -11,35     9. hodina 15,20 - 16,05
5. hodina 11,50 -12,35

 

X. Bezpečnost a ochrana zdraví

 1. Škola při všech svých činnostech je povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně-patologických jevů a úrazů dětí.
 2. Škola poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
  Zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí při všech činnostech pořádaných školou.
  Vede evidenci úrazů a provádí příslušná oznámení institucím v souladu s pokyny MŠMT.
  Řídí se všemi předpisy o BOZP a PO v oblasti školství, zabezpečuje školení svých zaměstnanců a pravidelně provádí prověrky bezpečnosti na pracovišti.
 3. Žáci se ve škole přezouvají do vhodné obuvi. Udržují čistotu a pořádek ve svém okolí stejně jako hygienu svého těla, oblečení a pomůcek. Chovají se tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji a ostatních žáků a dospělých. Každé poranění neprodleně hlásí vyučujícímu. Nesmí manipulovat s elektrickými přístroji ani používat žádný zdroj
  el. proudu s napětím 220V v budově školy.

 

Všem žákům i pracovníkům školy je zakázáno vnášení a užívání jakýchkoliv návykových látek (alkohol, cigarety, drogy aj.). Je nepřípustné používání jakéhokoliv fyzického
či psychického násilí vůči jiným osobám, včetně projevů rasismu.

 

XI. Zacházení s majetkem školy

 1. Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy šetrně tak, aby nedocházelo k jeho poškození.
 2. S učebnicemi žáci nakládají tak, aby je vrátili ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení. Případné neúměrné poškození nově převzaté učebnice či nedodání jakékoliv učebnice jsou ihned povinní hlásit třídnímu učiteli. Jakékoliv úmyslné či nedbalostní poškození a ztrátu učebnice a poškození majetku musí zákonní zástupci uhradit.

 

XII. Hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků, včetně výchovných opatření, jsou zpracována
v Klasifikačním řádu, který je nedílnou součástí tohoto Školního řádu.

 

XIII. Povinnosti pracovníků školy

 1. Pracovní doba všech pracovníků školy při úvazku 1,00 je 40 hod/týden. Všichni pracovníci dodržují pracovní náplň stanovenou pro daný pracovní poměr.
 2. Přítomnost pedagogického pracovníka ve škole je stanovena rozvrhem, týdenním plánem a pokyny ředitele, přítomnost nepedagogického pracovníka rozvrhem pracovní doby.
 3. Všichni pracovníci dodržují předpisy BOZP a PO, mají povinnost účastnit se školení stanovených příslušnými předpisy.
 4. Svou nepřítomnost neprodleně ohlásí vedení školy, důvod doloží bez zbytečné prodlevy příslušným dokladem.
 5. Udržují čistotu a pořádek na pracovišti. Na pracovišti platí zákaz konzumace alkoholu
  a kouření a povinnost podrobit se v případě nutnosti vyšetření.

 

Mgr. David Jalový
ředitel školy

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád)

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
 2. Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
 3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

 

Hodnocení žáků na vysvědčení se provádí:

 • na prvním stupni číslicí (1, 2, …),
 • na druhém stupni slovy (výborný, chvalitebný, …).

 

4.    Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

5.    Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

6.   Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

7.    Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

8.  Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

9.    Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole
a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu
ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 1. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
 2. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 3. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
 4. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň
  za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
 5. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.
 6. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se
  i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.
 7. Ředitel školy dohlíží na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
 8. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-      průběžně prostřednictvím deníčku, žákovské knížky, podpůrně i způsobem umožňujícím dálkový přístup,

-      před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

-      případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají
v pedagogické radě.

 1. U žáků školy, kteří během klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém
  či jiném zařízení vymezeném legislativou a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy jejich klasifikace
  ze školy při tomto zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, přijímá jako důležitý podklad pro hodnocení, žáci nemusejí být nutně znovu přezkušováni
  a klasifikováni.

 

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
 3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka;
  k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
 4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
 5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
 6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-      průběžně prostřednictvím deníčku, žákovské knížky,

-      před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

-      okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.

 

2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

 1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
 2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
 3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se
  o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Práce s chybou je důležitý prostředek učení.
 4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

-      co se mu daří,

-      co mu ještě nejde.

-      jak bude pokračovat dál.

 1. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
 2. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

3 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií

 3.1 Stupně hodnocení prospěchu

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí
  na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

 1. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

-      předměty s převahou teoretického zaměření,

-      předměty s převahou praktických činností a

-      předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifiky předmětu.

 

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se
v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
 • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
  a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů
  a zákonitostí,
 • kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 • aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 • kvalita výsledků činností,
 • osvojení si účinných metod samostatného studia.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák
s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

 

Převahu praktické činnosti mají pracovní vyučování, pěstitelské práce.

Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

 • vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 • osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 • využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 • aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 • kvalita výsledků činností,
 • organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
 • dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
 • hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 • obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti
a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky
při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení
a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky
v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen
s častou pomocí učitele.

 

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb.
Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá
o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů
a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.

 

Žák zařazený do tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

-              stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

-              osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

-              poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

-              kvalita projevu,

-              vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

-              estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

-              v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech aktivní. Plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje tvořivě. Má aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu
a projevuje k nim aktivní vztah. Rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev má menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má  zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Projevuje snahu rozvíjet si estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.

 

3.2 Stupně hodnocení chování

 

(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 – velmi dobré,

b) 2 – uspokojivé,

c) 3 – neuspokojivé.

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

4 Zásady pro používání slovního hodnocení v základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

 

 1. Slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
 2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
 4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon,
  a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení,
  jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
 6. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

5 Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

 

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

Chování

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování
a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování
a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost
a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu
s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
  • soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
  • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
  • různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
  • kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
  • analýzou různých činností žáka,
  • konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
  • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

 

 1. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky
  za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není vhodné  ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období, ale výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, individuální přezkušování je možné jen ve výjimečných případech, např.
  při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
 2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi bez zbytečné a neodůvodněné prodlevy. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do deníčku a žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.
 3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
 4. O termínu písemné zkoušky většího rozsahu, např. čtvrtletní písemné práci,  informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem.  Vyučující musí dbát, aby se v jednom dni zkoušky uvedeného charakteru nekumulovaly.
 5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
 6. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.
  Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
 7. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo
  ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10.dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy žákům
  a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.
 8. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
 • neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,
 • účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit  to, co umí,
 1. učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,
 2. před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení učiva.
 1. Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující
  s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení
  a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.

 

7 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
 2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
 3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
 4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
 5. Žák zařazený do tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

· Poslední úprava 10. 09. 2018 ·

Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Ing. Milan Seidler (IČ: 06632017)

milan.seidler@seid.cz

724 094 634

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

Odkazy


E-mail