Zápis do 1. tříd

Co byste měli vědět:
Desatero dovedností a znalostí pro prvňáčky

1. Znám svoje jméno a příjmení a vím, jak se jmenují rodiče.
2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce mašličku.
3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si nezapomenu umýt ruce.
8. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat maminčino vyprávění.
9. Pohádky, filmy a písničky v televizi pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
10. Do školní tašky si sám uložím věci.

Desatero pro rodiče

1. Každý den zkontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.
2. Každý den zkontroluji pouzdro a připravím pro něj ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků (schůzka se koná před začátkem školního roku v červnu).
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
7. V klidu si denně popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
10. I když jsem za své dítě zodpovědný v nejvyšší míře já, zvykám si na zcela samozřejmou spolupráci s pedagogy, kteří chtějí rovněž pro mé dítě to nejlepší. Počítám s konzultacemi, vzájemným předáváním informací po telefonu, mailem, popřípadě i s návštěvou ve škole.

 

  

Zápis a přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 v termínu 25. a 26. dubna 2024 od 13 do 17 hodin

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu tzv. spádovou, či jinou dle svého výběru. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna stanovuje spádové obvody základních škol.
Pro zapsání a eventuální přijetí dítěte na naši  školu jsou rozhodující následující kritéria:
1. Datum narození
V řádném termínu: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
Předčasný nástup: Dosáhne-li dítě šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato ke školní docházce již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí v tomto případě je: v období data narození dítěte od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, v období data narození dítěte od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Po odkladu povinné školní docházky: K zápisu se musí dostavit i děti, jimž byl povolen odklad školní docházky v loňském roce. Začátek školní docházky je možno nejdéle odložit do zahájení toho školního roku, v němž dítě dosáhne osmi let věku.
2. Přiměřená duševní zralost a tělesná vyspělost dítěte
3. Kapacitní možnosti školy:
Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu školy a děti zaměstnanců školy. Pokud by počet dětí ze spádové oblasti překročil počet volných míst, rozhoduje o pořadí kritérium, zda dítě má již na škole jednoho či více sourozenců, eventuálně datum narození sourozence. Pořadí bude stanoveno takto:
a. více sourozenců na škole, v pořadí dle jejich počtu, a dále data narození nejmladšího z nich,
b. jeden sourozenec – v pořadí od nejmladšího dle data narození.
Dále jsou přednostně přijímány děti, jejichž zákonnými zástupci jsou zaměstnanci ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2.
Děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu školy, budou přijímány do naplnění počtu volných míst, pokud nebyla naplněna dětmi ze spádové oblasti, a to  na základě pořadí dle těchto kritérií:
Kritérium, zda dítě má již na škole jednoho či více sourozenců, eventuálně datum narození   sourozenců / sourozence. Pořadí bude stanoveno takto:

a. více sourozenců na škole, v pořadí dle jejich počtu, a dále data narození  nejmladšího z nich,
b. jeden sourozenec na škole –  v pořadí od nejmladšího dle data narození.
Pokud se bude jednat o rozhodnutí mezi dětmi z nespádových oblastí, z nichž ani jedno sourozence na škole nemá, rozhodne o tom, které děti budou přijaty do naplnění volných míst, výsledek losování za účasti ředitele školy, statutárního zástupce a člena školské rady.

Možnost odkladu povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé zahájit povinnou školní docházku a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky (žádá se na místně příslušné, tedy "spádové" škole), není třeba se osobně dostavit k zápisu, ale postačí doručit nám v termínu do 30. dubna potřebné doklady (vygenerovanou žádost o odklad a formulář GDPR, vše podepsáno oběma zákonnými zástupci, dále  doporučení pedagogicko-psychologické poradny, doporučení dětského lékaře, rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce), a to buď osobně po předchozí domluvě termínu (tel. 541 211 758), nebo datovou schránkou, popřípadě mailem v elektronicky podepsané zprávě.

Dokument ke stažení: Informační povinnost
· Poslední úprava 15. 03. 2024 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH