Řád školní jídelny


Řád školní družiny

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2,  příspěvková organizace

 

 Vnitřní řád školní jídelny

 

Vypracoval:

Banďouchová Miriam, vedoucí ŠJ

Schválil:

Mgr. Jalový David, ředitel školy

 

Řád nabývá platnosti dne:

1. 9. 2020

Řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2020

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Podle § 35, odst. 3, § 121 odst. 1 a 2, § 122, odst. 2–5, § 123, odst. 5 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví Vnitřní řád školní jídelny:

 

1.      Základní provozní údaje a kontakty:

Telefon:

pevná linka 549 249 925,  mobilní tel.   605 060 067 

Úřední hodiny:

pondělí až pátek 7:30 – 10:00 a 11:00 – 14:00 hod. Případné změny jsou aktuálně zveřejňovány na informačních místech stravovacího provozu.

Prodej obědů:

Termíny plateb a ceny jsou vyvěšeny vždy od 20. dne v měsíci na další období na informačních místech stravovacího provozu.

Pedagogický dozor:

Rozpis pedagogického dozoru je vyvěšen v jídelně.

Výdej jídel:

od 11:00 do 14:00 hod.

 

2.       Organizace provozu

2.1.               Přihlašování žáků se provádí na základě vyplněné přihlášky ke stravování.

2.2.               Způsob platby: hotovost nebo bankovní převod.  Způsob platby je dohodnut osobně u  administrativní pracovnice ŠK.

2.3.               Odhlášení a přihlášení obědů je možné provést  telefonicky nebo  osobně, dále  také elektronickým  objednávkovým  systémem  na webových stránkách školy, a to  nejpozději  jeden den předem do 12:00 hod.

2.4.          Výdej obědů pro nemocného žáka je možný pouze první den jeho neplánované nepřítomnosti ve škole (Vyhl. č. 107/2005 Sb). Výdej obědů do jídlonosičů: 11:00 - 11:30 hod. Žákům a zaměstnancům školy se poskytuje stravování jen po dobu jejich přítomnosti ve škole a             pouze na místě, ne do jídlonosičů (Zákon č. 561/2004 Sb.).

2.5.                 Do jídelny mají strávníci povinnost vstupovat v přezůvkách nebo v návlecích na obuv.

2.6.                Do jídelny nemohou vstupovat osoby, které nejsou v jídelně oprávněny pobývat (nejsou strávníky nebo zaměstnanci školy).

2.7.                Strávníci a zaměstnanci školy mohou volit mezi 2 druhy jídel. Způsob výběru a volby mezi jídly je podrobně uveden u objednávacích terminálů ve škole a jídelně a na webových stránkách školy.

2.8.               Vlastní odběr jídla je možný jen po přiložení čipu ke čtecímu zařízení a identifikaci strávníka, druhu objednaného jídla a příslušné gramáže dané porce. Čip si strávník jednorázově pořizuje při úhradě finanční částky za obědy. Platí po celou dobu stravování se v zařízení.  Při                ztrátě nebo poškození si musí strávník koupit čip nový. Po ukončení stravování může strávník čip vrátit u administrativní pracovnice ŠK.

2.9.              Se souhlasem vedení školy a hygienika se smí v jídelně ZŠ stravovat také cizí strávníci. Výdej jídel pro tuto skupinu a výdej jídel do jídlonosičů je možný pouze od 11:00 do 11:30. Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě a po odnesení mimo prostory                          stravovacího zařízení za něj ŠK neručí.  Upozornění:  pokrm lze vydat pouze do čistých jídlonosičů a v žádném případě ne do skla (například do zavařovacích sklenic apod.).

 

3.       Platba za obědy

        Platba   za  obědy   se  rozlišuje  podle  věkových  skupin. Do   věkových  skupin  jsou  strávníci   zařazováni  na  dobu  školního   roku,  ve   kterém  dosahují  věku  podle  přílohy                                                                                                                                

        Vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění, stanovené  podle Zákona č. 561/2004. Platba je určena podle finančního normativu  v rámci  rozpětí finančních   limitů stanovených v příloze této vyhlášky ( § 5, odst.1 až 2).

 

4.      Informace k provozu

4.1.              Pro strávníky je stanovena doba, ve které si může obědy na další dny odhlásit, a to vždy do 12:00 hodin předchozího dne. Přeplatky vzniklé odhlášením se vyúčtují při další platbě.

4.2.              Přeplatky stravného si rodič může vyzvednout osobně, popřípadě po domluvě mu budou převedeny zpět na účet bankovním převodem.

4.3.              Výdej obědů pro zaměstnance školy v první den jeho neplánované nepřítomnosti na pracovišti (nemoc) je možný jen po uhrazení finančního rozdílu do plné výše ceny oběda. Doplatek se provede u administrativní pracovnice ŠK před odebráním stravy v jídelně.

4.4.              Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hod. (Vyhl. č. 84/2005 Sb.) Zaměstnancům je poskytováno stravování za pořizovací cenu surovin a tato cena je snížena o příspěvek          FKSP.

4.5.              Pokud bude poskytováno stravování ve školském zařízení ve dnech ředitelského volna nebo o prázdninách, musí být uhrazena plná cena oběda, včetně věcných a osobních nákladů (Zákon č. 561/2004 Sb., § 117, 122).

Příloha: Aktuální ceny školního stravování.

V Brně 1. 9. 2020                                                               

                                                                                                     Mgr. David Jalový, ředitel školy, v.r.skupina

věk strávníka

cena oběda

I.

7-10 let

27 Kč

II.

11-14 let

29 Kč

III.

15 a více let

31 Kč


· Poslední úprava 27. 02. 2023 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH