Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům s cílem zkvalitňovat klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.


Tým ŠPP

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

  • Mgr. Vladimíra Knytlová – výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Členové školního poradenského pracoviště:

  • Mgr. Miroslava Geržová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň
  • Mgr. Romana Rovná – školní metodička prevence pro 1. stupeň
  • Mgr. Martina Radová – školní metodička prevence pro 2. stupeň
  • Mgr. Dana Hofericová – školní speciální pedagožka
  • Mgr. Kristýna Valentová – školní psycholožka

Hlavním cílem ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům (příp. zákonným zástupcům) v těchto oblastech:

  1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných
  2. prevence školní neúspěšnosti
  3. prevence a řešení rizikového chování
  4. kariérní poradenství


Kontakty:

Výchovné poradkyně:

1. stupeň: Mgr. Miroslava Geržová, mail: gerzova@zsslovanak.cz, tel.: 541 211 758

2. stupeň: Mgr. Vladimira Knytlová, mail: knytlova@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 620

Metodičky prevence:

1. stupeň: Mgr. Romana Rovná, mail: rovna@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 628

2. stupeň: Mgr. Martina Radová, mail: radova@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 620

Speciální pedagožka:

Mgr. Dana Hofericová, mail: hofericova@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 631

Školní psycholožka:

Mgr. Kristýna Valentová, mail: psycholozka@zsslovanak.cz, tel.: 516 777 620


Popis a vymezení rozsahu činností členů školního poradenského pracoviště


Výchovný poradce

Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, vede jejich dokumentaci, kterou pravidelně kontroluje a doplňuje. Kontroluje plnění IVP, vyhodnocení, žádosti o kontrolní vyšetření u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, jejich odeslání do ŠPZ. Poskytuje konzultace v oblasti kariérového poradenství, volby povolání (spolupráce se žáky i jejich zákonnými zástupci). Vykonává zejména činnosti koordinační a poradenské, metodické a informační, pracuje s učiteli, žáky i zákonnými zástupci. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, s institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež.


Školní metodik prevence

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou v oblasti prevence rizikového chování. Tvoří preventivní program školy. Koordinuje a participuje na realizaci školních aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování. Poskytuje metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v této oblasti. Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a podílí se na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. Spolupracuje s třídními učiteli a ostatními členy ŠPP při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování žáků.


Školní speciální pedagog

Podílí se na vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Ve škole provádí základní speciálně pedagogickou diagnostiku žáků v případě potřeby a po dohodě s VP, konkretizuje hlavní problémy žáka, spolupracuje s učiteli na vytváření Plánu pedagogické podpory či Individuálním vzdělávacím plánu (a jejich průběžném vyhodnocování a realizaci úprav), spolupracuje při zápisu do 1. ročníků. Realizuje intervenční činnost (individuální či skupinová práce se žáky).


Školní psycholog

Poskytuje poradenství žákům v oblasti osobních problémů i problémů ve školním prostředí a intervenuje v krizových situacích. Současně nabízí konzultace i zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům, a to zejména v otázkách výchovy a vzdělávání žáků. Věnuje se diagnostice v oblasti individuálních rysů, nadání a profesního směřování žáků. Pracuje se třídami, zjišťuje sociální klima a pomáhá při řešení problémů ve třídních kolektivech. Úzce spolupracuje s ostatními členy ŠPP a dalšími pedagogickými pracovníky na škole. Doporučuje postup při řešení psychických problémů a předává kontakty na další odbornou psychologickou pomoc.

Spolupracujeme s níže uvedenými ŠPZ a SPC


Pedagogicko-psychologické poradny

PPP Brno, Zachova 1, 602 00 Brno, telefon: 543 245 914-16; e-mail: poradna@pppbrno.cz

PPP Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135; e-mail: ppp@skolskykomplex.cz

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 15, 602 00 Brno, tel.: 739 450 034, e-mail: poradna@kpppb.cz

PPP Brno, Hybešova 15, 602 00, telefon: 541 422 822, 731 658 683, hybesova@pppbrno.cz

PPP Brno, Kohoutova 4, 613 00, telefon: 541 422 822, 604 805 731, kohoutova@pppbrno.cz


Speciálně pedagogická centra

SPC Kociánka 6a, 612 00 Brno, telefon: 515 504 373, e-mail: spczs@sskocianka.cz

SPC pro sluchově postižené Brno, Šrámkova 419/1, 638 00 Brno, telefon: 548 522 786

SPC Štolcova 16, Brno, telefon: 548 424 075, 720 042 614, 607 043 983  e-mail:  spcadministrativa@autistickaskola.cz. 

SPC Veslařská 339/234, Brno, 637 00, telefon: 517 543 102, spc(zavináč)zslogo.cz


Poradenské centrum

V oblasti prevence rizikových forem chování, výchovných a vztahových problémů ŠPP spolupracuje s PPP Sládkova, Sládkova 45, 613 00, telefon: 548 526 802


Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Důležité odkazy

e-Bezpečnost - užitečné odkazy pro žáky a rodiče

KRIZOVÉ SITUACE - KONTAKTY

www.modralinka.cz/    Modrá linka. Linka důvěry pro děti a mládež, poradna

www.spondea.cz/     Krizové centrum pro děti a mládež Spondea – pomoc při zvládání obtížných životních situací

http://pppbrno.cz/sladkova.php   Poradenské centrum, odborná psychologická péče v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, rodinná terapie; skupinové terapie pro děti i rodiče

www.anabell.cz/    Anabell, o.s. (poruchy příjmu potravy)

https://nepanikar.eu/  První pomoc při psychických obtížích (i online poradna)

https://svp-kamenomlynska-brno.webnode.cz/sluzby/ambulance/  Ambulantní program pro rodiče a děti, kteří potřebují pomoc s řešením vážnějších výchovných problémů

http://www.persefona.cz/  Odborné poradenství obětem domácího a sexuálního násilí

https://podaneruce.cz/    Pomoc lidem v nepříznivých životních situacích (např. podpora a služby v oblasti prevence návykového chování)

 

· Poslední úprava 14. 03. 2024 ·

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH