Novinky

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce

Aktualita ·12.09.2023 ·

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, vyhlašuje doplňovací volby člena školské rady za zákonné zástupce žáků

do školské rady Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace, dle § 167 odst. 8 zákona č561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Volby se budou konat dne 18. října 2023 od 7.45 do 16.30 hod.  v 1. patře budovy školy v místnosti č. 13.

Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:
                                                    1 zástupce zřizovatele
                                                    1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků
                                                    1 zástupce pedagogických pracovníků školy
Funkční období rady je tříleté.
Rada zasedá nejméně 2 x ročně. Svolává ji předseda.
První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady.
Kompetence rady:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 4. října 2023 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.

Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.

V Brně, 12. září 2023

Mgr. David Jalový, ředitel 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH