Novinky

Volby člena školské rady za zákonné zástupce

Aktualita ·04.06.2024 ·

Volby člena školské rady za zákonné zástupce

Ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvkové organizace vyhlašuje volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Volby se budou konat dne 10. června 2024 od 16.30 do 18.30 hod., (tedy v době konání hovorových hodin) v místnosti č. 13 v 1. patře (kancelář hospodářek).

Školská rada je zřízena k 1. 1. 2006 na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Zřizuje ji zřizovatel základní školy, který stanovil počet členů na 3 osoby:
                                                    1 zástupce zřizovatele
                                                    1 zástupce rodičů / zákonných zástupců žáků
                                                    1 zástupce pedagogických pracovníků školy
Funkční období rady je tříleté.
Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Svolává ji předseda.
První zasedání svolává ředitel školy, který není členem rady.
Kompetence rady:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává rozpočet a vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků školy, navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidaturu - s uvedením jména a příjmení, věku, povolání, obce trvalého pobytu - a případně svůj profil, v němž se představíte, podávejte elektronickou formou do 27. května 2024 řediteli školy na mail: jalovy@zsslovanak.cz. Profily kandidátů ve znění, jak se sami chtějí představit, bychom poté rádi zveřejnili na našich webových stránkách.

Volby jsou tajné. Volič (pouze jeden zákonný zástupce každého žáka) obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého kandidáta udělá křížek. Volí se pouze jeden z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více kandidátů je neplatný.) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.

V Brně, 9. května 2024

 

 

Mgr. David Jalový, ředitel 

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

 

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH