Vzdělávací aktivity 1. stupeň

Vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně,

od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole, kde budou moci probíhat vzdělávací aktivity, a to dle usnesení vlády č. 491 z 30. dubna 2020. Doporučujeme si pro správné rozhodnutí velmi pečlivě přečíst tyto pokyny a text „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný MŠMT, kterým se budeme řídit.  Rovněž je dostupný na webu msmt.cz

Jak budeme postupovat na naší škole:

Jak se správně rozhodnout o účasti svého dítěte? 

Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, ale nadále pokračuje distanční vzdělávání. Škola bude postupovat do naplnění kapacity dle hygienických požadavků podle následujících kritérií zařazení v pořadí:

  1. zájem o účast v dopolední i odpolední skupině, 
  2. žáci 1. a 2. ročníku, 
  3. žáci 3. ročníku, 
  4. žáci 4. ročníku, 
  5. žáci 5. ročníku,

Jaké bude složení studijních skupin?

Vzdělávací aktivity ve škole jsou organizovány formou školní skupiny o počtu do max. 15 žáků, složení skupin se stanoví předem a je po zahájení činnosti neměnné. O složení skupin rozhoduje ředitel školy. Činnost budou zajišťovat i učitelé 2. stupně, vychovatelé, asistenti pedagoga. Proto je nutné počítat s tím, že žák může mít jiného vyučujícího i spolužáky, a též může být umístěn v jiné třídě, než jak je zvyklý z běžné výuky. Skupiny mohou být tvořeny i žáky různých tříd. Vzájemný kontakt skupin bude omezen na minimum.

Jaká bude činnost těchto studijních skupin? 

Vzdělávací aktivity nebudou odpovídat tradičnímu školnímu vzdělávání. Vše je ovlivněno zajištěním hygienických a epidemiologických opatření - učitelé souběžně budou zajišťovat dálkové vzdělávání žáků, kteří se nepřihlásí ke vzdělávací aktivitě ve škole.

Zákonní zástupci nemohou být v budově školy přítomni.


Budeme pracovat ve dvou blocích: 

dopolední vzdělávací aktivity: - procvičování učiva z distanční výuky.

odpolední vzdělávací aktivity: - budou vycházet ze zájmového vzdělávání 


V jakém časovém rozsahu?

Předpokládaný časový rozsah, každý pracovní den:

dopolední blok: začátek7 .30 – 8.30 hod., ukončení cca ve 11.40 až 12:00 hod. 

odpolední blok: ukončení nejpozději v 16.00 hod. 


Přesný čas bude pro jednotlivé školní skupiny upřesněn po 18. 5. 2020, kdy budeme znát počty přihlášených žáků. Skupiny budu přicházet na zahájení dopoledního bloku postupně. 

Žák, který se bude účastnit i odpoledních aktivit, bude mít zákonným zástupcem jasně určený čas odchodu ze školy. Z budovy školy bude žák odcházet sám, zákonný zástupce může žáka vyzvednout před školou. Čas a způsob vyzvedávání žáka ze školní skupiny budou upřesněny po vytvoření školních skupin. 


Bude zajištěno stravování v naší školní jídelně? 

Rádi bychom poskytli žákům jedno teplé jídlo denně. Organizace se bude odvíjet od počtu přihlášených žáků 1. stupně, jde o to, abychom byli schopni dodržet náročná hygienická a prostorová opatření.

Zájemci o oběd, pokud budou navštěvovat vzdělávací aktivity, si mohou od 19. 5. 2020 přihlásit obědy u paní Klocové telefonicky na 605 060 067, denně od 8 do 12 hodin, nebo mailem na klocova@zsslovanak.cz. Zde obdržíte i odpovědi na případné dotazy ke stravování. 


Jak žáka přihlásit do studijní skupiny? 

Prosíme, abyste nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 v případě zájmu poslali na mail třídního učitele příslušné třídy (příjmení@zsslovanak.cz) informaci: 

    1. „Závazně přihlašuji (jméno žáka) k účasti ve studijní skupině na dopolední pobyt od 25. 5. 2020“, 

nebo

    2. „Závazně přihlašuji (jméno žáka) k účasti ve studijní skupině na dopolední i odpolední pobyt od 25. 5. 2020“. 


Současně je nutné vyplnit dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“, který bude k dispozici v sekci uvedené výše a též na vrátnici naší školy. Rovněž je dostupný v závěru textu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“  na msmt.cz. Řádně vyplněný dokument, podepsaný zákonným zástupcem k datu 25. 5. 2020, je nutné odevzdat při prvním vstupu žáka do školy 25. 5. 2020. Bez něj nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Jak omlouvat absenci?

Zákonný zástupce omluví absenci žáka stejným způsobem jako při běžném vyučování. Je možné žáka i zcela odhlásit ze vzdělávacích aktivit, ale opětovné přijetí již není možné.


Za jakých okolností nelze žáka přijmout ke vzdělávacím aktivitám? 

Podle výše uvedeného  dokumentu MŠMT není po 18. 5. 2020 již přihlášení do studijních skupin možné. Rovněž nelze žáka vpustit do budovy, pokud škola neobdrží vyplněný dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ během jeho příchodu na první setkání.


Jaká další opatření bude nezbytné dodržovat:

Před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu - žáci musí přijít do školy zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky. Roušky si nosí každý den domů, nenechávají je ve škole.

Žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy. Zákonní zástupci nemohu při příchodu vstupovat s dětmi do budovy. Žák si musí po příchodu do budovy a vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikovat ruce.


 Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách povinně roušky. Při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. 

Žáci se řídí pokyny pedagoga a pověřených osob, jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržení může být důvodem pro vyřazení žáka ze školní skupiny.

 Při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici - při prokázání nákazy mohou být členům školní skupiny a jejich rodinným příslušníkům nařízena karanténní opatření.


Další podrobné informace sdělíme zákonným zástupcům přihlášených žáků po 19. 5. 2020.


Pro případné dotazy jsme vám k dispozici na tel. 541 211 758.


Mgr. David Jalový, ředitel Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, p.o.


· Poslední úprava 13. 05. 2020 ·

Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH

              

Odkazy
E-mail