Novinky

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

Aktualita ·17.06.2020 ·

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD

Schůzka proběhla dne 15. 6. 2020. Zápis ze schůzky:

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD
 SCHŮZKA  DNE 15. 6. 2020


OBSAH SCHŮZKY:
1. Přivítání
2. Seznámení s organizací prvního týdne šk. roku 2020/2021
3. Informace o školní družině
4. Informace o školní zralosti žáků  prvních tříd
5. Přehled pomůcek a učebnic pro žáky prvních třid
6. Dotazy
7. Závěr


1.  PŘIVÍTÁNÍ, PŘEDSTAVENÍ UČITELŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD


2.  ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE ŠK.ROKU 2020/21
    • Školní rok začíná v úterý 1.září 2020
    • Budou otevřeny 4  první třídy 
    • Seznamy a rozdělení žáků do tříd budou vyvěšeny od 27. srpna v budově školy
    • Učebny a šatny pro žáky prvních tříd se nachází v přízemí školy
    • Vyučování začíná v 8 hodin (příchod do školy 15min  před začátkem vyučování)
    • Konec vyučování dle týdenního rozvrhu (4 vyučovací hodiny – konec vyučování 11:35 hod, 5 vyuč. hodin – konec vyučování 12:35hod)
    • Anglický jazyk je vyučován 2 hod týdně
    • Absenci žáků omlouvejte písemně do žákovské knížky, případně telefonicky  (541 211 758) (www.zsslovanak.cz) – nejlépe do druhého dne
    • Písemně do žákovské knížky omlouvejte také, když nebude vaše dítě cvičit v Tv (nachlazení, indispozice…)
    • Školní družina se nachází v suterénu (paní vychovatelky si pro děti přijdou po vyučování ke třídě)
    • Děti, které nenavštěvují školní družinu a obědvají ve školní jídelně, odvádí na oběd třídní učitel
    • Děti se po příchodu do školy přezouvají v šatně, při odchodu ze školy musí zůstat  šatná prázdná (odpoledne je využívána školní družinou)
    • Každý den je velmi vhodný podpis ZZ ve všech sešitech, deníčku, ŽK a také u domácích úkolů z důvodu zpětné vazby.
    • Konzultační hodiny třídy (třídní učitelka oznámí v září) - slouží ke konzultaci, případně k zadávání probíraného učiva v době nemoci žáka nebo jeho nepřítomnosti ve škole.
    • Výuku hry na flétnu – učí p. uč. Kovářová (externistka),  učebna č.4,  přihlášky děti odevzdají v září tř. učitelce
    • Logopedická prevence pod vedením spec. pedagoga bude probíhat vždy po skončení dopoledního vyučování, bližší informace dostanete na začátku šk.roku
    • U DĚTÍ S NESPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ BY MĚLA PROBÍHAT INTENZIVNÍ LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA JIŽ PŘED VSTUPEM DO  1.TŘÍDY.
    • Hodiny individuální péče – dvakrát týdně (vždy po skončení dopoledního vyučování), navštěvují žáci dle výběru učitele (nejčastěji děti po nemoci…)
    • První školní den (1. 9. 2020) – jedna vyučovací hodina (uvítání dětí), bez aktovek
    • Druhý den – dvě vyučovací hodiny, aktovky s sebou
    • Ostatní podrobnosti oznámíme na první třídní schůzce ( 7. 9. 2020 ) a dále pak písemně do deníčku, který od nás děti dostanou


3.  STRUČNÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

    • Provoz ŠD od 6.30 - 17.00 hod.  již od 1. září 2020
    • Mezi 14.00 - 15.00 hod. není možné děti vyzvedávat ( vycházka, kroužky  pořádané ŠD, popřípadě další akce)
    • Nabídka kroužků proběhne  prostřednictvím deníčků v první polovině září

    • Družina pořádá různé kulturní akce, výlety, besídky atd.

    • 1.9. 2020 proběhne informační schůzka školní družiny, kde budou rodiče podrobněji o všem informováni.


4.  ŠKOLNÍ ZRALOST U DĚTÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze                              
    • zaváže si tkaničky bot, oblékne si čepici, rukavice
    • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
    • zvládá samostatně osobní hygienu (používá vhodně kapesník)
    • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
    • zvládá odloučení od rodičů
    • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
    • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
    • dodržuje dohodnutá pravidla
Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
    • vyslovuje správně všechny hlásky
    • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
    • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
    • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
    • spolupracuje ve skupině
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
    • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
    • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
    • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
    • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
    • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
    • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
    • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
    • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
    • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
    • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
    • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
    • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
    • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
    • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
    • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
    • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
    • postupuje podle pokynů
    • pracuje samostatně
Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
    • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
    • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
    • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
    • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
   Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
    • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
    • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
    • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí a na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
    • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
    • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí


5.  POMŮCKY PRO ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍD
Na schůzce byla provedena ukázka vhodných pomůcek pro žáky prvních tříd.


Základní seznam pomůcek:

 • aktovka na záda
 • přezůvky – ne s černou podrážkou
 • pytlík na přezůvky
 • 2  průhledné obaly na deníček a průhledné obaly na sešity
 • velká folie A4
 • zásobník na písmenka a slabiky
 • zásobník na číslice a tečky
 • pastelky
 • plnící pera zatím nekupovat
 • 2 tužky č. 2
 • plastelína
 • nůžky (pro leváky - nůžky pro leváky)
 • lepidlo v tyčince
 • stírací tabulka, stírací fixy, hadřík v podepsaném obalu
 • kelímek na vodu do Vv
 • igelit na lavici do výtvarné výchovy
 • vodové barvy a tempery
 • plochý i kulatý štětec, tenký i tlustý
 • tuš
 • barevné papíry
 • cvičební úbor a cvičky
 • švihadlo
 • tenisový míček
 • látkový ubrousek na stolování

Doporučujeme vše podepsat.


6., 7. DOTAZY, ZÁVĚR

V případě potřeby dalších informací:                                                  
gerzova@zsslovanak.cz


Vyhledávání

Novinky

Očekáváme

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

PMA advisors s.r.o. (IČ: 06666761)

Mgr. Ivana Šilhánková

poverenec@pmadvisory.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH