Novinky

Pravidla a pokyny pro distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

Aktualita ·13.10.2020 ·

Pravidla a pokyny pro distanční vzdělávání od 14. 10. 2020

 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2. p.o.

 

Pravidla a pokyny pro distanční vzdělávání,

s platností od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

pro žáky 1. a  2. stupně

 

 

 

 

 

Pravidla  a organizace

 

Od  14. 10. do 23. 10. 2020 se všichni žáci vzdělávají distančním způsobem, bez možnosti osobní přítomnosti  v budově školy. Školní družina nebude v provozu.

 

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka nebude probíhat z důvodu zákonného opatření  -  prodloužení podzimních prázdnin.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskuteční podle Rámcového vzdělávacího programu  a Školního vzdělávacího programu Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2. p.o., v míře odpovídající okolnostem.

 

Zajištění průběhu distanční výuky

Výuka bude probíhat denně dle rozvrhu hodin dané třídy, učitelé budou s žáky pracovat a zadávat jim  úkoly  v době od 8 do 14 hodin. (Nemusí jít v reálném čase vždy o celou dobu, jde pouze o interval vymezující dobu vzájemné aktivity.)

Jednotným komunikačním kanálem pro distanční výuku žáků je aplikace Microsoft Teams. Základním způsobem výuky je kombinace on-line synchronní a asynchronní výuky. Lze využít i předávání materiálů prostřednictvím mailu či klasické pošty (v odůvodněných případech), popřípadě osobní konzultace učitele se zákonným zástupcem.

Způsob komunikace mezi zákonnými zástupci a školou je pro 1. stupeň mail, pro 2. stupeň IS, popřípadě mail.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně sleduje zapojení a aktivitu žáků, poskytuje zpětnou vazbu. V případě, že se žák bez omluvy či zdůvodnění ze strany zákonných zástupců do výuky nezapojí nebo se zapojí v nedostatečné míře, učitel o situaci informuje třídního učitele a vedení školy a použijí se platná ustanovení školního a klasifikačního řádu použitelná v době distanční výuky.

Základním způsobem hodnocení práce žáka při distanční výuce je hodnocení s formativní zpětnou vazbou (přináší žákovi informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže, směřuje ho k naplnění stanového cíle).

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v distanční výuce

 

Podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytovaná školou po dobu distančního způsobu vzdělávání:

         zadávání úkolů a hodnocení žáků se SVP je vykonáváno na základě pravidel nastavených v doporučení vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly hodnocení žáků, jež jsou součástí školního řádu.

         možnost využít mailem konzultace a poradenské pomoci školy a školního poradenského pracoviště,

         v závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy mohou být dětem se SVP zapůjčeny speciální učební pomůcky uvedené v doporučení školského poradenského zařízení, a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky záleží na individuální domluvě se školou.

 

Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání

 

Absence při distanční výuce je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, tedy zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí stejná pravidla uvedená ve školním řádu jako pro běžné vzdělávání, včetně možnosti omluvy předem.

(Optimální způsob: Absenci žáka omluví zákonný zástupce mailem třídnímu učiteli, v kopii přidá vyučujícího, jehož výuky se absence týká.)

 

Stravování

 

Ode dne 14. 10. do 23. 10. 2020 budou všem strávníkům  automaticky odhlášeny obědy.

 

Od pondělí  19. 10. 2020 připravujeme možnost výdeje žákovských obědů do jídlonosičů (ne do skleněných nádob), ale pouze na základě nového přihlášení k odběru obědů.

 

POZOR: nově přihlásit oběd po dobu platnosti distanční výuky lze pouze telefonicky (telefon 605 060 067 od 8.00 hod.do 16.00 hod.) či mailem, nelze přes internetové rozhraní! Pro odběr pondělního oběda 19. 10. 2020 je nutno se přihlásit nejpozději do čtvrtku 15. 10. 2020 do 12 hodin.

 

 

Podmínky výdeje:  Pouze v době od 11 do 12 hodin, odběr pouze do vlastních jídlonosičů – oběd nelze vydat do skleněných nádob.

 

 

 

 V Brně 13. 10. 2020                                                                                      Mgr. David Jalový, ředitel                                                                                                                                                       

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2. p.o.

 

Vyhledávání

Rychlé kontakty

www.zsslovanak.cz

541 211 758

podatelna@zsslovanak.cz

Datová schránka: n8p34t4

Pověřenec GDPR

Tuto funkci vykonává pro správce společnost LAWYA advisors, s.r.o., IČ: 06666761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, prostřednictvím Mgr. Ivany Šilhánkové

poverenec@lawya.cz

+420 770 606 082

Fakturační údaje

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa: Slovanské náměstí 2, 612 00 Brno

IČO: 62156969, IZO: 062156969

DIČ: CZ62156969, RED IZO: 600108244

Č.Ú. školy: 27428621/0100

Č.Ú. jídelny: 12138621/0100

nejsme plátci DPH