Přihlásit se

Starý IS - Pouze pro vyučující!

Přihlášení

Informační systém

Vstup do nového informačního systému přes odkaz níže. Žáci 2. stupně obrdrží od svých třídních učitelů PIN nutný k registraci do systému.


Vstupte

Slovaňák bloguje

Začínáme (několik slov ředitele školy)

30. 11. 2015 Ředitel školy

Váení rodie a malí i dosplí pátelé naší školy,
dovolte mi oslovit Vás n?kolika v?tami u p?íle?itosti zahájení ji? stého druhého roku školního roku.
Úvodem p?ijm?te informaci, co je na naší, ale i vaší škole po prázdninách nového:
 Na rozdíl od velkých, nákladných a nápadných oprav provád?ných v minulých letech by se mohlo zdát, ?e jsme letos v lét? jen odpo?ívali, ale není tomu tak. Prob?hla sice mo?ná nenápadná, ale d?le?itá a pom?rn? náro?ná akce – kompletní vým?na rozvod? elekt?iny v budov? s t?locvi?nami a školní dru?inou. Nyní je tedy ji? celá škola i v tomto smyslu omlazena.
K dispozici bude, letos poprvé v plném provozu, nové odd?lení školní dru?iny v bývalém „topi?ském“ byt?. Tím došlo k navýšení kapacity dru?iny o další místa, ale i tak je zcela zapln?na – není divu, tolik malých prv?á?k? na naší škole asi dlouho nebylo.
Další prostory, ?ekající na vyu?ití – v suterénu a podkroví, vy?adují investice, je? p?esahují naše provozní mo?nosti, ale v??me, ?e se ?asem najdou odpovídající prost?edky. Velice by nám to v provozu naší budovy, zejména v ?ase ob?da a odpoledne, pomohlo…
Pracuje se rovn? na nové verzi našich webových stránek a informa?ního systému. Vše by m?lo být hotovo zhruba ve ?tvrtletí.
A co se tý?e toho v?bec nejd?le?it?jšího, tedy naší pedagogické práce, dali jsme si všichni spole?n? v prvních dnech nového školního roku p?edsevzetí. Chceme usilovat o to, abychom zajistili pro všechny zú?astn?né:
Bezpe?í, a to ve smyslu dobrého školního klimatu a mezilidských vztah?, ale samoz?ejm? i ve smyslu technickém a organiza?ním.
Kvalitu, spojenou s p?im??enou náro?ností a výchovn? vzd?lávací pé?í odpovídající v?ku i dalším faktor?m, je? mají v tomto sm?ru vliv.
V?domí, ?e pro ka?dý problém, jen? se m??e v pr?b?hu roku vyskytnout, budeme hledat a nabízet mo?né cesty k ?ešení.
Nechceme a nem??eme nahradit váš rozhodující podíl na pé?i o vaše d?ti. Ale je nám ctí, ?e vám m??eme nabídnout pomoc a spolupráci.
Prosíme, dr?te nám v našem nelehkém a odpov?dném úsilí p?sti.
P?eji nám všem dobrý školní rok 2015/2016.
Mgr. David Jalový

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace